Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-PWBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/course/view.php?id=54
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30h zajęć dydaktycznych + 15h dyżuru

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 0h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 0h

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: 0h.

Efekty uczenia się - wiedza:

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i rezultatów integracji europejskiej K_W13


-Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, mechanizmów działania, trybu stanowienia prawa i zasad prawnych w Unii Europejskiej K_W14


- Ma wiedzę dotyczącą struktur, instytucji i polityk mających zapewniać bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwom i człowiekowi K_W16

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Czyta i interpretuje teksty z zakresu historii stosunków międzynarodowych i myśli politycznej oraz teksty prawne K_U01


- Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych K_U02


- Wykrywa i analizuje związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii europejskich i bezpieczeństwa K_U08


- Jest w stanie prognozować przebieg kluczowych zjawisk i procesów politycznych i gospodarczych, a także w kwestiach bezpieczeństwa, w skali krajowej i międzynarodowej K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K01


- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i efektywnie ją organizuje K_K03


- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony problematyce jednej z polityk UE jaką jest Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Celem kursu jest przybliżenie wiedzy z tej szczególnej i dynamicznie rozwijającej się problematyki.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

W toku kursu studenci zapoznają się problematyką PWBiS podzieloną na cztery moduły. W ramach modułu pierwszego uczestnicy kursu zapoznają się z genezą współpracy w tej dziedzinie oraz jej rozwojem na przestrzeni prawie 50-ciu lat. Następnie poznają aktualne instrumenty prawne oraz organy, instytucje i agencje funkcjonujące w obrębie PWBiS. W ramach modułu drugiego omówione zostaną prawa podstawowe (w tym walka z dyskryminacją) oraz prawa idące w parze z unijnym obywatelstwem, zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii oraz przepływ osób w obrębie strefy Schengen, a także założenia polityki migracyjnej i azylowej UE. Trzeci moduł dotyczył będzie współpracy sądowej w sprawach cywilnych, handlowych i karnych, a także współpracy policyjnej i celnej. Jego kontynuacją będzie moduł czwarty poświęcony zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, terroryzmu oraz narkomanii i handlu narkotykami.

Literatura:

- EUROPA > Obszary działalności > Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, http://europa.eu/pol/justice/index_pl.htm

- EUROPA > EU Bookshop > Tematy > Prawo i wymiar sprawiedliwość > Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, http://bookshop.europa.eu/pl/justice-and-home-affairs-cbFLIKABstbqUAAAEjs5EY4e5L/

- EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_pl.htm

- Komisja Europejska > Sprawiedliwość, http://ec.europa.eu/justice/index_pl.htm#newsroom-tab

- Noty faktograficzne o Unii Europejskiej, 5.12. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=theme5.html

- Grzegorz Gancarz, Zmiany dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zawarte w Traktacie z Lizbony, prawo.uni.wroc.pl/pliki/6000

- Fehler, Włodzimierz; Marczuk, Karina Paulina. Poland, Europe: Difin SA, 2015.Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania, realizacja, wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku

- Gajda, Anastazja, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, Studia z Polityki Publicznej / Szkoła Główna Handlowa / Public Policy Studies / Warsaw School of Economics, 2015, nr 3, s. 33-61

- Podgórzańska, Renata, Cebul, Krzysztof, Fehler, Włodzimierz 2017, Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Difin

- Babiński, Aleksander, Zubrzycki, Waldemar (2017) Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, Difin

- Radka Druláková, Externalization and Europeanization of Internal Security in the EU: the Schengen Area and the European Arrest Warrant (2019) http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/2_2009.pdf

- Josselin Dravigny, The management of the EU’s external borders: A European strategic priority for the internal security of Member States?, (2018) https://www.cairn-int.info/article-E_LCDM_030_0164--the-management-of-the-eu-s-external.htm

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega znajomość wiedzy z przedmiotu, w tym zdolność do precyzyjnego jej przekazania (stosowanie właściwej terminologii) oraz zastosowania w zadaniu problemowym.

Udział w wykładach nie jest obowiązkowy.

Po każdym z wykładów, w czasie ustalonym z całą grupą, studenci mają możliwość podejścia do wejściówki - quizu na platformie moodle rozwiązywanego zdalnie w dowolnie wybranym miejscu (materiał z jednego wykładu). Punkty uzyskane z wejściówek sumują się i są przedstawiane w systemie w formie wyniku procentowego (przy czym liczą się wszystkie quizy, nawet te, do których dany student nie podchodził). Studenci, którzy po zakończeniu semestru uzyskają z rozwiązanych quizów przynajmniej 51% są zwolnieni z egzaminu.

Wynik pomiędzy 51% a 61% gwarantuje ocenę dostateczną (3.0), pomiędzy 61% a 71% dostateczną+ (3.5), pomiędzy 71% a 81% dobrą (4.0), pomiędzy 81% a 91% dobrą+ (4.5), zaś powyżej 91% bardzo dobrą (5.0). Udział w wejściówkach jest dobrowolny.

Studenci, którzy nie zdobędą wystarczającej ilości punktów do zwolnienia z egzaminu, w tym Ci, którzy w ogóle nie podchodzili do wejściówek są zobowiązani do podejścia do egzaminu w formie quizu na platformie moodle rozwiązywanego w sali wykładowej na własnym komputerze. Uzyskanie przynajmniej 51% punktów w poszczególnych wejściówkach zwalnia na egzaminie z danej partii materiału. W wyznaczonym terminie studenci rozwiązywać będą, albo quiz z całości materiału, albo indywidualnie dedykowany im quiz wyłączający już zaliczone tematy. Każdorazowo wynik pomiędzy 51% a 61% gwarantuje ocenę dostateczną (3.0), pomiędzy 61% a 71% dostateczną+ (3.5), pomiędzy 71% a 81% dobrą (4.0), pomiędzy 81% a 91% dobrą+ (4.5), zaś powyżej 91% bardzo dobrą (5.0).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)