Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rok 2019 w polityce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-RPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Rok 2019 w polityce światowej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość historii, geografii i treści zawartych w przedmiocie szkolnym WOS na poziomie szkoły średniej; szczególne zainteresowanie problemami współczesnego świata, w tym zwłaszcza współczesnych stosunków międzynarodowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- czytanie literatury - 15

Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

student potrafi zrekonstruować dynamikę przemian politycznych, który zaszły w wymiarze globalnym na właśnie zakończonym, względnie krótkim, odcinku chronologicznym (roku 2019);

student nabywa wiedzy na temat głównych tendencji, osi i kierunków rysujących się we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w tym przede wszystkim w zakresie głównych konfliktów, napięć i zagrożeń;

student zna podstawowe działania i inicjatywy podejmowane przez najpotężniejszych aktorów politycznych w stosunkach międzynarodowych w minionym roku (zarówno wielkich i potężnych organizacji międzynarodowych jak i poszczególnych najsilniejszych państw)


Efekty uczenia się - umiejętności:

student potrafi dostrzec zależności występujące między poszczególnymi czynnikami determinującymi ewolucję określonych obszarów geopolitycznych i kulturowych;

student potrafi analizować znaczenie czynnika globalnego dla ewolucji poszczególnych obszarów, państw i narodów;

student rozumie zjawisko interakcji występujące między działaniami poszczególnych czynników kształtujących współczesne stosunki międzynarodowej na każdym poziomie i w każdej skali;

student kształtuje umiejętności poszukiwania głębokich przyczyn i uwarunkowań zarówno napięć i konfliktów występujących we współczesnym świecie jak i podstawowych działań podejmowanych dla ich przezwyciężenia


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student rozumie potrzebę rzetelnego zapoznania się z podstawowymi faktami i interpretacjami zakresu omawianej problematyki;

student dostrzega korzyści wynikające z nieskrępowanej, bezstronnej i rzeczowej dyskusji nad najbardziej nawet drażliwymi zagadnieniami z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych;

student nabywa zrozumienia dla konieczności wyzbycia się uprzedzeń i fobii wobec obiektów społecznej niechęci, zwalczania stereotypów narodowych i społecznych oraz podejmowania wysiłku na rzecz zrozumienia;

student rozwija zrozumienia dla idei solidarnego działania całej ludzkiej społeczności i wszystkich liczących się politycznych aktorów działających w wymiarze globalnym dla zapewnienia światu zrównoważonego rozwoju i eliminacji największych zagrożeń


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

1. Aspekty gospodarcze i społeczne w wymiarze globalnym

2. Zbrojenia, rozbrojenie, kontrola zbrojeń

3. Stany Zjednoczone w trzecim roku prezydentury D. Trumpa

4. NATO i jego ewolucja

5. Unia Europejska w obliczu narastających trudności wewnętrznych

6. Rosja

7. Europa Wschodnia: Ukraina, Białoruś, Mołdawia

8. Bliski Wschód (1). Izrael i jego polityka zagraniczna

9. Bliski Wschód (2). Mocarstwa regionalne: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska

10. Chiny

11. Wielkie kraje Azji i Pacyfiku: Japonia, Indie, Pakistan

12. Afryka

Pełny opis:

1. Aspekty gospodarcze i społeczne w wymiarze globalnym

a. rozwój gospodarczy

b. aspekty społeczne

2. Zbrojenia, rozbrojenie, kontrola zbrojeń

a. produkcja i handel bronią; wydatki na zbrojenia

b. stan i ewolucja reżimów kontroli zbrojeń

c. wyjście z traktatu INF

3. Stany Zjednoczone w trzecim roku prezydentury D. Trumpa

a. wobec Unii Europejskiej

b. wobec Rosji

c. w odniesieniu do Bliskiego Wschodu

d. wobec Chin

4. NATO i jego ewolucja

a. zmiany organizacyjne i funkcjonalne

b. globalizacja oraz kwestia rozszerzenia NATO

c. NATO wobec najpoważniejszych konfliktów międzynarodowych

i. w obliczu konfliktu na Ukrainie

5. Unia Europejska w obliczu narastających trudności wewnętrznych

a. ewolucja sytuacji wewnętrznej czołowych państw członkowskich z punktu widzenia ich pozycji w Unii Europejskiej

i. Niemcy, Francja, Włochy, Polska i kraje wyszehradzkie

b. Brexit

c. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony: PESCO, EDF

d. problemy wewnętrznej spójności UE

6. Rosja

a. wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej

b. stosunki z USA i Europą Zachodnią/Unią Europejską

c. polityka wobec Ukrainy

d. polityka bliskowschodnia

7. Europa Wschodnia: Ukraina, Białoruś, Mołdawia

a. konflikt ukraiński jako przedmiot polityki międzynarodowej

b. nowe akcenty w polityce ukraińskiej po objęciu prezydentury przez W. Zełenskiego

c. Białoruś w orbicie Rosji

d. Mołdawia między Unią Europejską a Rosją

8. Bliski Wschód (1). Izrael i jego polityka zagraniczna

a. ewolucja pozycji na Bliskim Wschodzie

b. stosunki z USA

c. polityka wobec Palestyńczyków

9. Bliski Wschód (2). Mocarstwa regionalne: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska

a. Turcja wobec USA/NATO, Rosji oraz w obliczu konfliktów bliskowschodnich

b. Iran: losy JCPOA, stosunki z USA, polityka bliskowschodnia

c. Arabia Saudyjska: stosunki z USA, Izraelem, Iranem oraz udział w konflikcie jemeńskim

10. Chiny

a. podstawowe założenia i kierunki polityki zagranicznej

b. Inicjatywa Pasa i Szlaku/Belt and Road Initiative

c. stosunki ze Stanami Zjednoczonymi

d. sytuacja w Hongkongu

11. Wielkie kraje Azji i Pacyfiku: Japonia, Indie, Pakistan

a. nowe tendencje w japońskiej polityce zagranicznej

b. wzrost aktywności Indii w polityce międzynarodowej

c. stosunki indyjsko-pakistańskie

i. sprawa Kaszmiru

12. Afryka

a. konflikty międzynarodowe i wewnątrzpaństwowe jako czynnik destabilizacji

b. migracje wewnętrzne i emigracja poza kontynent jako czynnik polityczny

c. Afryka jako obszar rywalizacji czynników zewnętrznych; ekspansja Chin

d. próby politycznej integracji kontynentu

Literatura:

z uwagi na nieznaczny odstęp czasowy - a niekiedy wręcz jego całkowity brak - zachodzący między wydarzeniami oraz ich interpretacjamii, którym poświęcony jest wykład, a czasem, w którym ten wykład będzie realizowany, pozostaje zalecać lekturę bieżących poważnych periodyków poświęconych stosunkom międzynarodowym i w ogóle problematyce międzynarodowej. Pierwszym wydawnictwem, które poświęcone będzie w całości zagadnieniom poruszanym w wywiadzie, ukaże się dopiero przy końcu maja 2020 r. Będzie to "Rocznik Strategiczny 2019/20", o ile zachowany zostanie dotychczasowy jego rytm wydawniczy.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie bez oceny na podstawie obecności na zajęciach w przypadku, gdy liczba nieobecności nie przekracza 2 (dwóch) bez usprawiedliwienia lub 3 (trzech) w przypadku usprawiedliwienia co najmniej 1 (jednej) z nich,

w przypadku nieobecności na więcej niż 3 (trzech) wykładach, ale nie więcej niż 6 (sześciu) zaliczenie wykładu po uzyskaniu zaliczenia pracy pisemnej typu esej (ok. 10 stron) na temat uzgodniony z prowadzącym (omówienie/streszczenie wybranej pracy drukowanej),

w przypadku nieobecności na 7 (siedmiu) lub więcej wykładach nieodwołalne niezaliczenie zajęć

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuk
Prowadzący grup: Leszek Kuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.