Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rok 2020 w polityce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-RoPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Rok 2020 w polityce światowej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość na poziomie szkoły średniej podstawowych zjawisk i wydarzeń zachodzących w następujących zakresach/obszarach:

wiedza o społeczeństwie, o świecie współczesnym, geografia polityczna, historia, ze szczególnym uwzględnieniem historii świata i Polski po 1945 r., w tym zwłaszcza historii po 1989 r.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- zapoznawanie się z literaturą przedmiotu - 15

Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

student potrafi zrekonstruować dynamikę przemian politycznych, który zaszły w wymiarze globalnym na właśnie zakończonym, względnie krótkim, odcinku chronologicznym (roku 2020);

student nabywa wiedzy na temat głównych tendencji, osi i kierunków rysujących się we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w tym przede wszystkim w zakresie głównych konfliktów, napięć i zagrożeń;

student zna podstawowe działania i inicjatywy podejmowane przez najpotężniejszych aktorów politycznych w stosunkach międzynarodowych w minionym roku (zarówno wielkich i potężnych organizacji międzynarodowych jak i poszczególnych najsilniejszych państw)


Efekty uczenia się - umiejętności:

student potrafi dostrzec zależności występujące między poszczególnymi czynnikami determinującymi ewolucję określonych obszarów geopolitycznych i kulturowych;

student potrafi analizować znaczenie czynnika globalnego dla ewolucji poszczególnych obszarów, państw i narodów;

student rozumie zjawisko interakcji występujące między działaniami poszczególnych czynników kształtujących współczesne stosunki międzynarodowej na każdym poziomie i w każdej skali;

student kształtuje umiejętności poszukiwania głębokich przyczyn i uwarunkowań zarówno napięć i konfliktów występujących we współczesnym świecie jak i podstawowych działań podejmowanych dla ich przezwyciężenia


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student rozumie potrzebę rzetelnego zapoznania się z podstawowymi faktami i interpretacjami zakresu omawianej problematyki;

student dostrzega korzyści wynikające z nieskrępowanej, bezstronnej i rzeczowej dyskusji nad najbardziej nawet drażliwymi zagadnieniami z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych;

student nabywa zrozumienia dla konieczności wyzbycia się uprzedzeń i fobii wobec obiektów społecznej niechęci, zwalczania stereotypów narodowych i społecznych oraz podejmowania wysiłku na rzecz zrozumienia;

student rozwija zrozumienia dla idei solidarnego działania całej ludzkiej społeczności i wszystkich liczących się politycznych aktorów działających w wymiarze globalnym dla zapewnienia światu zrównoważonego rozwoju i eliminacji największych zagrożeń


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy z elementami wykładu konwersatoryjnegoMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

1. Aspekty gospodarcze i społeczne w wymiarze globalnym. Pandemia COVID 19 i jej następstwa

2. Zbrojenia, rozbrojenie, kontrola zbrojeń. Konflikty zbrojne

3. Stany Zjednoczone w czwartym i ostatnim roku prezydentury D. Trumpa

4. NATO

5. Unia Europejska

6. Rosja

7. Obszar poradziecki/Europa Wschodnia: Ukraina, Białoruś, Mołdawia. Poradzieckie Zakaukazie

8. Europa Środkowa

9. Bliski Wschód (1). Izrael i jego polityka zagraniczna

10. Bliski Wschód (2). Mocarstwa regionalne: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska

11. Chiny

12. Wielkie kraje regionu indo-pacyficznego: Japonia, Indie, Pakistan

13. Afryka Subsaharyjska

Pełny opis:

1. Aspekty gospodarcze i społeczne w wymiarze globalnym. Pandemia COVID 19 i jej następstwa

a. pandemia COVID 19 i jej następstwa

b. rozwój gospodarczy

c. aspekty społeczne

2. Zbrojenia, rozbrojenie, kontrola zbrojeń. Konflikty zbrojne

a. produkcja i handel bronią; wydatki na zbrojenia

b. stan i ewolucja reżimów kontroli zbrojeń

i. traktat New START

ii. wyjście z traktatu INF

3. Stany Zjednoczone w trzecim roku prezydentury D. Trumpa

a. wobec Unii Europejskiej

b. wobec Rosji

c. w odniesieniu do Bliskiego Wschodu

d. wobec Chin

4. NATO i jego ewolucja

a. zmiany organizacyjne i funkcjonalne

b. globalizacja oraz kwestia rozszerzenia NATO

c. NATO wobec najpoważniejszych konfliktów międzynarodowych

i. w obliczu konfliktu na Ukrainie

5. Unia Europejska w obliczu narastających trudności wewnętrznych

a. ewolucja sytuacji wewnętrznej czołowych państw członkowskich z punktu widzenia ich pozycji w Unii Europejskiej

i. Niemcy, Francja, inne państwa członkowskie

b. Brexit

c. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony: PESCO, EDF

d. problemy wewnętrznej spójności UE

6. Rosja

a. wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej

b. stosunki z USA i Europą Zachodnią/Unią Europejską

c. polityka wobec Ukrainy

d. polityka bliskowschodnia

7. Europa Wschodnia: Ukraina, Białoruś, Mołdawia

a. konflikt ukraiński jako przedmiot polityki międzynarodowej

b. nowe akcenty w polityce ukraińskiej po objęciu prezydentury przez W. Zełenskiego

c. Białoruś w orbicie Rosji

d. Mołdawia między Unią Europejską a Rosją

8. Europa Środkowa (1). Kraje wyszehradzkie (+ Rumunia) i bałtyckie. Europa środkowa (2). Kraje bałkańskie

a. kraje wyszehradzkie

b. inicjatywa Trójmorza

c. przestrzeń pojugosłowiańska

9. Bliski Wschód (1). Podstawowe kierunki ewolucji. Izrael i jego polityka zagraniczna

a. podstawowe kierunki ewolucji sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie

b. ewolucja pozycji Izraela na Bliskim Wschodzie

c. stosunki Izraela z USA

d. polityka Izraela wobec kwestii palestyńskiej/Palestyńczyków

i. plan pokojowy prez. Trumpa

10. Bliski Wschód (2). Mocarstwa regionalne: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska

a. Turcja wobec USA/NATO, Rosji oraz w obliczu konfliktów bliskowschodnich

b. Iran: losy JCPOA, stosunki z USA, polityka bliskowschodnia

c. Arabia Saudyjska: stosunki z USA, Izraelem, Iranem oraz udział w konflikcie jemeńskim

11. Chiny

a. podstawowe założenia i kierunki polityki zagranicznej

i. Inicjatywa Pasa i Szlaku/Belt and Road Initiative

b. stosunki ze Stanami Zjednoczonymi

c. sytuacja w Hongkongu

12. Wielkie kraje Azji i Pacyfiku: Japonia, Indie, Pakistan

a. nowe tendencje w japońskiej polityce zagranicznej

b. wzrost aktywności Indii w polityce międzynarodowej

c. stosunki indyjsko-pakistańskie

i. sprawa Kaszmiru

13. Afryka

a. konflikty międzynarodowe i wewnątrzpaństwowe jako czynnik destabilizacji

b. migracje wewnętrzne i emigracja poza kontynent jako czynnik polityczny

c. Afryka jako obszar rywalizacji czynników zewnętrznych; ekspansja Chin

d. próby politycznej integracji kontynentu

Literatura:

z powodu nieznacznego oddalenia realizacji wykładu od wydarzeń prezentowanych i analizowanych w jego ramach wskazania bibliograficzne są bardzo ograniczone:

1. Rocznik Strategiczny 1919/20, Scholar, Warszawa 2020, ss. 581 [wyd. seryjne, którego kolejne tomy wychodzą w maju-czerwcu każdego roku; obecny, 25-ty obejmuje jeszcze pierwsze niespełna dwa miesiące roku 2020; tom następny ukaże się najpewniej wówczas, gdy nasz wykład będzie dobiegał końca]

2. „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nry: 1, 2, 3, 4 za rok 2020, nr 1 za rok 2021 [kwartalnik wydawany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), ukazujący się przy końcu każdego miesiąca otwierającego kolejny nowy kwartał; niektóre teksty ogólnodostępne na stronie internetowej PISM oraz „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”]

3. biuletyny Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) [ogólnodostępne na stronie internetowej PISM, dobrze prowadzonej i o bardzo czytelnym układzie]

4. analizy, komentarze i raporty Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) [zamieszczane co parę dni, ogólnodostępne na stronie internetowej PISM, dobrze prowadzonej i o bardzo czytelnym układzie; wbrew nazwie Ośrodka obejmujące swym merytorycznym zasięgiem nie tylko najszerzej rozumiany Wschód, ale również Amerykę Płn., niemal całą Europę, całą Azję oraz północną Afrykę]

5. dobrym źródłem informacji pozostają strony internetowe wielu ośrodków, organizacji i instytucji zajmujących się sprawami międzynarodowymi jak Fundacja Batorego czy ECFR (European Council on Foreign Relations), oddział polski, oraz, z drugiej strony, poważne tygodniki i miesięczniki społeczno-polityczne jak „Poliyka” czy „Le Monde diplomatique” (wyd. polskie), wreszcie prasa codzienna z „Gazetą Wyborczą” i „Rzeczpospolitą” na czele

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie bez oceny na podstawie obecności na zajęciach w przypadku, gdy liczba nieobecności nie przekracza 3 (trzech) bez usprawiedliwienia lub 4 (czterech) w przypadku usprawiedliwienia co najmniej 2 (dwóch) z nich,

w przypadku nieobecności na więcej niż 4 (trzech) wykładach, ale nie więcej niż 7 (siedmiu) zaliczenie wykładu po uzyskaniu zaliczenia pracy pisemnej typu esej (ok. 10 stron) na temat uzgodniony z prowadzącym (najlepiej omówienie/streszczenie wybranej pracy drukowanej),

w przypadku nieobecności na 8 (ośmiu) lub więcej wykładach nieodwołalne niezaliczenie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuk
Prowadzący grup: Leszek Kuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.