Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy penitencjarne państw świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-SPPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1028) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z usługami w zakresie bezpieczeństwa
Nazwa przedmiotu: Systemy penitencjarne państw świata
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład wynosi 120 godzin. Obejmuje uczestnictwo w wykładach i przygotowanie pracy pisemnej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada:

W01-Znajomość historii myśli penitencjarnej H1AW01

W02-Znajomość modeli penitencjarnych państw europejskich H1AW02

W03 Podstawową wiedzę dotycząca systemu penitencjarnego USA oraz państw niedemokratycznych H1AW03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01- Umiejętność analizy ustaw penitencjarnych SA2U01

U02 Dostrzeganie zależności między procesami globalizacji a przekształceniami systemów penitencjarnych S2A U02

U03 Umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnej i ustnej S2A U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 Umiejętność pracy w grupie S2A K01

K02 Dostrzeganie sposobów łamania praw człowieka S2A K01

K03 Umiejętność przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmu S2A K03

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, metoda projektu.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest analiza sposobów zwalczania patologii społecznych poprzez system penitencjarny.Zastosowanie metody komparatystycznej umożliwi rozpatrywanie doświadczeń i rozwiązań prawnych poszczególnych państw w zależności od panujących tam stosunków społeczno- politycznych, kultury prawnej i koncepcji życia społecznego. Zaprezentowane zostaną różne modele penitencjarne w tym model sprawiedliwościowy( juistice model) Uwzględniony zostanie także wpływ globalizacji na współczesne polityki karne.

Pełny opis:

Celem wykładu jest analiza sposobów zwalczania patologii społecznych poprzez system penitencjarny.Zastosowanie metody komparatystycznej umożliwi rozpatrywanie doświadczeń i rozwiązań prawnych poszczególnych państw w zależności od panujących tam stosunków społeczno- politycznych, kultury prawnej i koncepcji życia społecznego. Zaprezentowane zostaną różne modele penitencjarne w tym model sprawiedliwościowy( juistice model) Uwzględniony zostanie także wpływ globalizacji na współczesne polityki karne.

Treści kształcenia:

1-3.Historia więziennictwa w Europie.

4-7. Polityka kryminalna, polityka karna i polityka penitencjarna- próba delimitacji pojęć.

8-12. Podstawowe akty prawne regulujące wykonywanie kar- ustawodawstwo w Unii Europejskiej, Polsce, Rosji.

13.System penitencjarny USA.

14-15.System penitencjarny państw skandynawskich

Literatura:

Michael H, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2001Hołyst B, Kryminologia, Warszawa 2007

Hołyst B, Problemy współczesnej penitencjarystki, t. II, Warszawa 1987

Płatek M., Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej, Warszawa 2007

Międzynarodowe akty prawne odnoszące się do osób pozbawionych wolności, Warszawa 2008

Szymanowski T., Migdał J., Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2014

Z. Hołda, Z. Lasocik, A. Rzepliński, T.Szymanowski, Zachodnie ustawy penitencjarne. Teksty ustaw z komentarzami, Kalisz 1994

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenie jest udział w wykładach oraz opracowanie eseju. Kryteria ocen:

- znajomość teoretycznych ujęć problematyki omawianej w trakcie wykładu

-umiejętność werbalizowania swojego stanowiska

- umiejętność logicznej argumentacji.

- umiejętność zastosowania wiedzy w nowych sytuacjach- ocena, porównanie, analiza

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.