Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Od Jelcyna do Putina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-SZFR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Od Jelcyna do Putina
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość historii politycznej i wojskowej ZSRR oraz współczesnej Federacji Rosyjskiej, dziejów techniki wojskowej i terminologii wojskowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych i 20 godzin na przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat.

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - ma pogłębioną znajomość historii wojskowej ZSRR i Federacji Rosyjskiej, jej doktryn wojennych, organizacji, uzbrojenia i wyposażenia współczesnych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dziejów techniki wojskowej i terminologii wojskowej;

W02 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu sztuki wojennej i bezpieczeństwa;

W08 - zna techniki i narzędzia pozyskiwania i oceny danych o współczesnych siłach zbrojnych, niezbędnych do tworzenia własnych systemów i strategii bezpieczeństwa.Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska polityczne i militarne oraz oceniać ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski i jej sojuszników (NATO);

U04 - potrafi identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa oraz formułować sposoby reagowania w sytuacji kryzysowej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - jest przygotowany do analizy i oceny przyczynowo-skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa militarnego kraju i i jego sojuszników (NATO);

K_K06 - potrafi oceniać ważność pojawiających się zagrożeń militarnych, określając ich priorytety oraz proponować i podejmować działania niwelujące te zagrożenia adekwatne do potrzeb i możliwości ekonomicznych i militarnych własnego kraju.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia (sztuka wojenna, strategia, taktyka, sztuka operacyjna, doktryna wojenna, konflikt zbrojny, wojna, klasyfikacja wojen). Współczesne siły zbrojne Federacji Rosyjskiej: stosunki cywilno-wojskowe, czynniki wpływające na charakter sił zbrojnych, kierunki rozwoju, potencjał militarny i możliwości jego modernizacji i rozbudowy.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia (sztuka wojenna, strategia, taktyka, sztuka operacyjna, doktryna wojenna, konflikt zbrojny, wojna, klasyfikacja wojen). Współczesne siły zbrojne Federacji Rosyjskiej: stosunki cywilno-wojskowe, czynniki wpływające na charakter sił zbrojnych, kierunki rozwoju, potencjał militarny. Stan Rosyjskich Sił Zbrojnych w okresie prezydentury Borysa Jecyna. Zmiany organizacyjne, strukturalne i w zakresie uzbrojenia i wyposażenia w latach 2000-2019. Programy modernizacji i rozbudowy sił zbrojnych. Potencjalne kierunki rozwoju Rosyjskich Sił Zbrojnych.

Literatura:

1. Clausewitz Carl von O wojnie. Księgi I-VIII, Lublin 1995.

2. Czarnota Zbigniew, Strategiczne wojska rakietowe Rosji, "Polska Zbrojna" z 6.07.1995

3. Depczyński Marek, Rosyjskie Siły Zbrojne. Od Milutina do Putina,Warszawa 2015.

4. Douhet Giulio, Panowanie w powietrzu, Warszawa 1965.

5. Koziej Stanisław, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.

6. Kuźniar Ryszard, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005

7. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Konsekwencje, „Prace OSW”, Warszawa czerwiec 2003

8. Kontrola zbrojeń. Rozbrojenie u progu XXI w., red. Adam Rotfeld, Warszawa 2002

9. Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, red. Czesław Mojsiewicz, Wrocław 1999.

10. Ludendorff Erich, Wojna totalna, Warszawa 1959.

11. Malon Helena, Postradziecka broń jądrowa, Warszzwa 1995.

12. Matcharashvili Irakli, Wojna rosyjsko-gruzińska. 2008 rok. Wojna, która nie wstrząsnęła światem, Oświęcim 2013.

13. Rezmer Waldemar, Aktualne problemy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Zeszyty Naukowe WSHE”, T. XXXV, seria D: Nauki Administracyjno-Prawne, zeszyt 7: – Bezpieczeństwo Narodowe, Włocławek 2012, s. 9-24.

14. Sun Tzu Sun Pin, Sztuka wojny, Helion 2004.

15. Wojsko, wojna, broń. Leksykon PWN, Warszawa 2001

16. Polskie i zagraniczne gazety, czasopisma i periodyki naukowe poświęcone tematyce historyczno-wojskowej, wojskowej i wojskowo-technicznej

Metody i kryteria oceniania:

wystąpienie, prezentacja na wyznaczony temat związany z tematyką konwersatorium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.