Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sztuka i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-SiP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka i polityka
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę dotyczącą teoretycznych aspektów związków sztuki i polityki

W2: student posługuje się pojęciami z zakresu nauk politycznych i literaturoznawstwa,

W3: zna i rozumie rolę sztuki w komunikowaniu politycznym,

W4:potrafi wymienić najważniejszych twórców i ich dzieła.

W5: charakteryzuje twórczość wybranego artysty w kontekście związków z polityką: np. I. Witkiewicz, Banksy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

np. U1: Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do interpretacji dzieła sztuki,

U2: potrafi scharakteryzować i wykazać różnice podejść teoretycznych dotyczących związków sztuki i polityki,

U3: potrafi porównać postawy twórców.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego.

K2: posiada umiejętność zaprezentowania własnego stanowiska w dyskusji dotyczącej relacji sztuki i polityki

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, elementy dyskusji, debata oksfordzka.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- oxfordzka

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie związków między sztuką a polityką w XIX -XXI wieku. Istotne będzie wskazanie na sztukę jako źródło myśli politycznej oraz rolę literatury i muzyki w komunikowaniu politycznym. Uwzględnione zostaną teoretyczne aspekty relacji między sztuką a polityką poprzez odwołanie między innymi do koncepcji E. Fromma, A. Blomma, szkoły frankfurckiej czy P. Czaplińskiego (rozróżnienie polityczności w literaturze i polityczności literatury). Związki między sztuką a polityką zostaną zobrazowane na podstawie biografii twórców i ich uwikłań w politykę, jak i poprzez ukazanie znamion polityczności w dziełach sztuki. Zaprezentowane zostaną instrumenty wykorzystania sztuki do działania politycznego, a w szczególności sposoby budowania wizerunku wroga w literaturze pięknej. Także sposoby rozliczenia władzy i sposoby obnażania jej języka. Rola dzieł sztuki w konstruowaniu tożsamości narodowej zostanie zaprezentowana w kontekście sporu o kanon lektur szkolnych oraz pomniki.

Pełny opis:

Sztuka i polityka – aspekty teoretyczne relacji

Literatura i polityka wzajemne relacje przegląd koncepcji

Polska wieczny romans . Relacje z polityka w twórczości autorów polskich XIX/XX wiek

Nacjonalizm w literaturze pięknej

Spór o kanon kształcenia literackiego - między estetyką a polityka

Co konserwatysta czytać powinien.

Film i polityka – aspekty teoretyczne

Polityka w filmie – film w polityce. Analiza wybranych filmów.

Muzyka i polityka.

Muzyka popularna jako forma komunikowania politycznego

Imperializm kulturowy

Sztuki plastyczne a polityka.

Obraza na obrazy. Kontrkulturowe ruchy społeczne

Krajobrazy architektoniczne miast. Aspekty polityczne architektury

Literatura:

1. A. Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Warszawa 2012.

2.Polityka literatury. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2009.

3.M.P. Markowski, Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu, Kraków 2019.

4. D. Gawin, Polska wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku, Warszawa 2007.

5. Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub, red. D. Kalinowski, Słupsk 2018.

6. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant, I. Iwasiów, Szczecin 2011

7. J. Klejnocki, Literatura w czasach zarazy. Szkice i polemiki, Warszawa 2006.

8. Szekspir i polityka, „Teologia Polityczna” 2009, s. 241-272.

9. Polityka historyczna w literaturze polskiej, red. M. Piechowska, R. Stępnik, Lublin 2011.

10. Literatura i polityka po 1989 roku, red. M. Urbanowski, Kraków 2017.

11. J. Siedlecka, Kryptonim „Liryka”. Bezpieka wobec literatów, Warszawa 2008.

12. Polityka, literatura, demokracja , „Refleksje” numer monograficzny 2013.

13. M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanego i rozczarowanego marksizmem, Warszawa 2008.

14. M. Stępień, Między literaturą a polityką. Rozprawy i szkice z życia literackiego XX wieku, Kraków 2012.

15. L. Donskis, Władza, wyobraźnia i pamięć: szkice o polityce i literaturze, Wojnowice 2015

16. P.Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Kraków 2010

17. I. Masaka, Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Łódż 2009.

18. Sztuka w polityce-polityka w sztuce, “Studia Politologiczne” 2018(numer monograficzny)

19. P.Gianos, Politics and politicians in American film, London 1999

20. K. Minkner, O filmach politycznych. Między polityka, politycznością I ideologią, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie udział w wykładach. Osoby chcące uzyskać zaliczenie na ocenę mają obowiązek przygotowania eseju.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)