Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teologia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-TP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teologia polityczna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pożądana ogólna orientacja w historii doktryn politycznych oraz historii chrześcijaństwa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student rozumie wieloraki sens pojęcia „teologia polityczna”, ma wiedzę o głównych typach teologii politycznych, umie opisać i scharakteryzować ich związki z wielkimi religiami świata oraz dostarczanymi przez nie wzorcami legitymizacji władzy, zwłaszcza w społeczeństwach i ustrojach tradycyjnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student wykorzystuje nabytą wiedzę do rozpoznawania i analizowania analogii pomiędzy kategoriami religijnego obrazowania świata i pojęciami teologii a instytucjami i pojęciami jurydycznymi i społeczno-politycznymi.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość natury, przyczyn i źródeł współczesnych problemów i kontrowersji związanych z relacjami pomiędzy religią a polityką, tak w wymiarze instytucjonalno-publicznym, jak społecznym i kulturalnym oraz posiada umiejętność ich sprawiedliwego osądu i racjonalnego rozstrzygania.

Metody dydaktyczne:

wykład, metoda podająca

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

1. Kwestie metateoretyczne: sens (treść semantyczna) i zakres pojęcia „teologia polityczna / teologia polityki”

2. Typologia teologii politycznych

3. Formy historyczne teologii politycznej:

3.1. Historia pojęcia

3.2. Teologia polityczna biblijnego Izraela

3.3. Teologia polityczna chrześcijaństwa od św. Pawła do św. Augustyna

3.4. Teologia imperialna versus teologia papalistyczna w średniowieczu

3.5. Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu

Pełny opis:

1. Kwestie metateoretyczne: sens (treść semantyczna) i zakres pojęcia „teologia polityczna / teologia polityki”; jej status badawczy oraz (inter)dyscyplinarna relacja do teologii sensu proprio, nauki społecznej Kościoła, socjologii religii, filozofii (teorii) polityki, filozofii (teorii) państwa i prawa, filozofii moralnej (etyki), filozofii dziejów i filozofii kultury

2. Typologia teologii politycznych: instytucjonalne, apelatywne i jurystyczne

2.1. Teologia polityczna w rozumieniu Carla Schmitta

3. Formy historyczne teologii politycznej:

3.1. Teologia polityczna Platona w „Prawach”.

3.2. Treść semantyczna i zakres pojęcia theologia politica /civilis od stoików do Warrona

3.3. Teologia polityczna biblijnego Izraela

3.4. Teologia polityczna chrześcijaństwa:

3.4.1. Ewangelia a polityka

3.4.2. Chronos, kairos i katechon w teologii politycznej św. Pawła

3.4.3.Teologia polityczna i filozofia dziejów św. Augustyna

3.4.4. Teoria „Dwóch Mieczy” i teologia papalistyczna w średniowiecznej Christianitas od św. Gelazego I do Bonifacego VIII

3.4.5. Teologia imperialna (Sacrum Imperium) od Euzebiusza z Cezarei do Dantego

3.4.6. Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu

Literatura:

A/ Literatura podstawowa:

Merio Scattola, Teologia polityczna, Warszawa 2011

Carl Schmitt, Teologia polityczna, w: tenże, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków – Warszawa 2000

Heinrich Meier, Czym jest teologia polityczna? Wstępne uwagi na temat kontrowersyjnego pojęcia, „Teologia Polityczna”, nr 1(2003-2004)

Ernst-Wolfgang Böckenförde, Teoria polityki a teologia polityczna. Uwagi na temat ich wzajemnego stosunku, w: „Teologia Polityczna”, nr 3(2005-2006)

Eric Voegelin, Gnoza – istota nowożytności, w: tenże, Nowa nauka polityki, Warszawa 1992.

Paweł Kaczorowski, Teologia polityczna, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004

Jacek Bartyzel, Teologia polityczna, w: Encyklopedia „Białych Plam”, t. XVII, Radom 2006.

Augusto Del Noce, L'epoca della secolarizzazione, Milano 1970.

B/ Literatura uzupełniająca:

O. Hugo Rahner SJ, Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, Warszawa 1986 [antologia z komentarzem].

Św. Augustyn, O Państwie Bożym przeciw poganom ksiąg XXII, Warszawa 1977, księgi V (w t. 1) i XIX (w t. 2)

Św. Tomasz z Akwinu, O władzy (De Regno), w: tenże, Dzieła wybrane, Poznań 1984 [lub przekład pt. O królowaniu – królowi Cypru, Kraków 2006].

Wilhelm Stapel, Chrześcijański mąż stanu, w: Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, opr. W. Kunicki, Poznań 1999

E.H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny na podstawie udokumentowanej obecności na wykładzie (max dwie nieusprawiedliwione obecności)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bartyzel
Prowadzący grup: Jacek Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)