Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wartości i ich znaczenie w życiu społecznym i politycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-WZSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wartości i ich znaczenie w życiu społecznym i politycznym
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dla pełnego opanowania treści objętych przedmiotem student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat historii Europy po II wojnie światowej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Kontakt z prowadzącym - 30 godzin


Godziny samodzielnej pracy:

- czytanie literatury - 20 godzin

- przygotowanie do egzaminu końcowego (testu) - 40 godzin


Razem: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma uporządkowaną wiedzę o procesach globalizacji i regionalizacji w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach, dotyczących wartości - K_W04 (SM II stopień)

W2: zna główne prawa oraz wolności uregulowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karcie Praw Podstawowych UE i ich możliwe ograniczenia

W3: zna różne formy dyskryminacji, definicje i elementy demokracji oraz rządów prawa

W4: wyjaśnia znaczenie takich koncepcji, jak sprawiedliwość społeczna, tolerancja i różnorodność kulturowaEfekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyszukuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia życia politycznego i społecznego - K_U01 (SM II stopień)

U2: potrafi interpretować postanowienia podstawowych aktów prawnych dotyczące wartości

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest gotowy do podjęcia nowych wyzwań - K_K03 (SM II stopień)

Metody dydaktyczne:

1. metody podające związane z przyswajaniem wiedzy (zapamiętywaniem) - prezentacje Power Point lub artykuły do ​​przeczytania przed spotkaniem lub po jego zakończeniu

2. metoda studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wskazanie najważniejszych wartości, jakie są lub też powinny być uwzględniane w życiu politycznym i społecznym państw europejskich. Przedstawiony zostanie rozwój podejścia do kwestii wartości w Europie, w tym zwłaszcza w ramach Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej. Katalog wartości wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanie się punktem wyjścia do rozważań nad tym, czy są one aktualne i obecne w codziennej praktyce funkcjonowania państw członkowskich oraz pozostałych krajów europejskich.

Pełny opis:

Wykłady rozpoczną się od ogólnych rozważań na temat znaczenia wartości w życiu politycznym i społecznym. Następnie przedstawiony zostanie proces kształtowania się wspólnych europejskich wartości, w tym w ramach integracji europejskiej. Kolejne spotkania będą zaś koncentrowały się na takich wartościach, jak godność ludzka, wolność, demokracja, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Osobny temat dyskusji będą stanowiły również: tolerancja, sprawiedliwość społeczna, solidarność oraz różnorodność kulturowa. W ramach zajęć będzie też mowa o mechanizmach zapewnienia przestrzegania tych wartości, w tym o tych, które obowiązują w UE.

Literatura:

Selected books and articles:

1. W.Arts, L. Halman (2004), European Values at the Turn of the Millenium, Leiden- Boston.

2. S. Lucarelli & I. Manners (red.) (2006)Values and Principles in European Union Foreign Policy, Routledge.

3. J. Richardson (2002), The European Union in the World — A Community of Values, Fordham International Law Journal, 26,1: 12-35.

4. R. Kołatek (2018), The principle of human dignity in the primary and secondary legislation of the European Union, Zeszyty Prawnicze, 2(58): 29–44.

5. S. Fredman (2016), Substantive equality revisited, International Journal of Constitutional Law, 14, 3: 712–738.

6. F. Hendriks (2010), Vital Democracy A Theory of Democracy in Action, Oxford Univeristy Press.

7. A. Magen, L. Pech (2018), The rule of law and the European Union [in:] Handbook on the rule of law, eds. Ch. May, A. Winchester, Edward Elgar Publishing, pp. 235-256.

8. S. D. Scott (2011), The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review, 11, 4: 645-682.

9. K. Nicolaidis, J. Viehoff (2015) Social justice in the European Union: the puzzles of solidarity, reciprocity and choice [in:] Europe’s Justice Deficit?, eds. D. Kochenov, G.de Búrca, A. Williams, Hart Publishing, pp.277-294.

10. Gabriel N. Toggenburg (2008), The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, Minorities Research, 2: 109-129.

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach - U1, U2, K1

test końcowy (30 punktów) - W1,W2, W3, W4

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Celem wykładu jest wskazanie najważniejszych wartości, jakie są lub też powinny być uwzględniane w życiu politycznym i społecznym państw europejskich. Przedstawiony zostanie rozwój podejścia do kwestii wartości w Europie, w tym zwłaszcza w ramach Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej. Katalog wartości wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanie się punktem wyjścia do rozważań nad tym, czy są one aktualne i obecne w codziennej praktyce funkcjonowania państw członkowskich oraz pozostałych krajów europejskich.

Pełny opis:

Wykłady rozpoczną się od ogólnych rozważań na temat znaczenia wartości w życiu politycznym i społecznym. Następnie przedstawiony zostanie proces kształtowania się wspólnych europejskich wartości, w tym w ramach integracji europejskiej. Kolejne spotkania będą zaś koncentrowały się na takich wartościach, jak godność ludzka, wolność, demokracja, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Osobny temat dyskusji będą stanowiły również: tolerancja, sprawiedliwość społeczna, solidarność oraz różnorodność kulturowa. W ramach zajęć będzie też mowa o mechanizmach zapewnienia przestrzegania tych wartości, w tym o tych, które obowiązują w UE.

Literatura:

Selected books and articles:

1. W.Arts, L. Halman (2004), European Values at the Turn of the Millenium, Leiden- Boston.

2. S. Lucarelli & I. Manners (red.) (2006)Values and Principles in European Union Foreign Policy, Routledge.

3. J. Richardson (2002), The European Union in the World — A Community of Values, Fordham International Law Journal, 26,1: 12-35.

4. R. Kołatek (2018), The principle of human dignity in the primary and secondary legislation of the European Union, Zeszyty Prawnicze, 2(58): 29–44.

5. S. Fredman (2016), Substantive equality revisited, International Journal of Constitutional Law, 14, 3: 712–738.

6. F. Hendriks (2010), Vital Democracy A Theory of Democracy in Action, Oxford Univeristy Press.

7. A. Magen, L. Pech (2018), The rule of law and the European Union [in:] Handbook on the rule of law, eds. Ch. May, A. Winchester, Edward Elgar Publishing, pp. 235-256.

8. S. D. Scott (2011), The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review, 11, 4: 645-682.

9. K. Nicolaidis, J. Viehoff (2015) Social justice in the European Union: the puzzles of solidarity, reciprocity and choice [in:] Europe’s Justice Deficit?, eds. D. Kochenov, G.de Búrca, A. Williams, Hart Publishing, pp.277-294.

10. Gabriel N. Toggenburg (2008), The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, Minorities Research, 2: 109-129.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)