Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zagadnienia współczesnej sztuki wojennej i historii wojskowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-WZWSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia współczesnej sztuki wojennej i historii wojskowej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość współczesnej historii wojskowej Polski i powszechnej,

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin w tym:

- 30 godzin - udział w wykładzie,

- 120 godzin - praca własna studenta na podstawie zalecanej literatury przedmiotu - podstawowej i uzupełniającej


Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o aktualnych (najistotniejszych) problemach polskiej historii wojskowej i sztuki wojennej (K_W05)


- zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na aktualną sytuację polityczno-wojskową Polski (K_W02)


- ma podstawową wiedzę o współczesnych Polskich Siłach Zbrojnych i głównych kierunkach ich rozwoju (K-W06)


- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście etycznego postępowania (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do kwestii historycznych (polityki historycznej), i współczesnej sztuki wojennej i Polskich Sił Zbrojnych (K_U01)


- student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu historii wojskowej, sztuki wojennej i współczesnych sił zbrojnych (K_U03)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie odszukać informacje potrzebne w analizie i ocenie sytuacji polityczno-wojskowej Polski (K_K01)


- student potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie przy rozwiązywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju (K_K05)


student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki (K_K06)
Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład ma charakter monograficzny. Podana na nim zostaną najważniejsze, aktualne problemy polskiej historii wojskowej i współczesnej sztuki wojennej. Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studenta w zakresie historii wojskowej i sztuki wojennej, terminologii wojskowej, uzmysłowienie roli wojska w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa - w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym, nauczenie studenta myślenia historycznego, rozbudzenie zainteresowania problematyką wojska i bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Wygłoszonych zostanie 15 wykładów o tematyce historyczno-wojskowej (historiografia Wojska Polskiego 1918-2022, wojny o niepodległość i granice 1918-1921 - problemy terminologiczne, Katyń i Antykatyń, kampania polska 1939 r. (problem terminologiczny, strat ludzkich Polski i Wojska Polskiego w II wojnie światowej) oraz terminologii wojskowej: definicja wojny, klasyfikacja wojen, doktryna wojenna, sztuka wojenna, potencjał wojenny i wojskowy, strategia, operacja, taktyka, podstawowe zasady sztuki wojennej, bronie i służby.

Literatura:

Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939. Praca zbior. pod red. Piotra Staweckiego, Warszawa 1990

- Mieczysław Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918-1921, Białystok 1988 (i inne wydania)

- Michał Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicje Wschodnią 1918-1919, Warszawa 2000

- Mieczysław Cieplewicz, Wojska Polskie w latach 1921-1926, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998

- Piotr Stawecki, Wojsko Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 V 1926 – 12 V 1935, Warszawa 2004

- Eugeniusz Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1974

- Wacław Stachiewicz, Wierności dochować żołnierskiej. Przygotowania wojenne w Polsce 1935-1939 oraz kampania w 1939 w relacjach i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu Naczelnego Wodza, Warszawa 1998.

- Waldemar Rezmer, Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku. Organizacja, zasady funkcjonowania, przygotowanie do wojny, Warszawa 2010.

- Stanisław Koziej, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.

- Carl von Clausewitz, O wojnie. Księgi I-VIII, Lublin 1995

-. Erich Ludendorff, Wojna totalna, Warszawa 1959

- Sun Tzu Sun Pin, Sztuka wojny, Helion 2004

- Giulio Douhet, Panowanie w powietrzu, Warszawa 1965.

- Władysław Sikorski, Przyszła wojna jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju, Warszawa 1984.

- Stefan Mossor, Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny, Warszawa 1986.

40. Terroryzm w świecie współczesnym. Praca zbior. pod red. Edward Haliżak, Wiesław Lizak, Leonard Łukaszuk, Eugeniusz Śliwka, Warszawa-Pieniężna 2004.

41. Terroryzm. Pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul, Toruń 2002.

42. Henryk Hermann, Działania specjalne (wczoraj – dziś – jutro), Toruń 2001.

43. Leszek Korzeniowski, Andrzej Pepłoński, Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność, Kraków 2005.

44. Dezinformacja oręż wojny. Opracował Vładimir Volkoff, Warszawa 1991.

45. Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven, Terroryzm, Warszawa 2010. (PWN, Seria wydawnicza – Trudny Wiek XX).

46. Bartosz Olechów, Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010 (Wyd. PWN).

Oraz prace poświęcone współczesnej polskiej historii wojskowej i sztuce wojennej wydawnictwa „Bellona”.

Polskie i zagraniczne gazety, czasopisma i periodyki naukowe poświęcone tematyce historyczno-wojskowej i wojskowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na wykładzie konwersatoryjnym

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)