Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wojna ukraińsko-rosyjska a nowy ład świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-OG-WUR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wojna ukraińsko-rosyjska a nowy ład świata
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30 - 40


- udział w wykładach -

- konsultacje z nauczycielem akademickim -


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 10-80


- przygotowanie do wykładu -

- czytanie literatury -

-


Łącznie: 40-120 godz


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę o podstawowych mechanizmach geopolitycznych.

W2: Posiada wiedzę o sposobach funkcjonowania reżimów politycznych.

W3: Charakteryzuje trajektorie zmian i napięć pomiędzy imperiami oraz między cywilizacjami i odmiennymi reżimami politycznymi.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje posiadaną wiedzę dla analizowania zmienności zasobów imperiów, a tym samym oceny realności celów realizowanych przez elity rządzące.

U2: Analizuje bieżącą politykę pod kątem zwiększania i zmniejszania potencjałów imperialnych.

U3: Potrafi stworzyć scenariusze prawdopodobnych zdarzeń i określić poziom ich prawdopodobieństwa ze względu na ocenę zasobów posiadanych przez zwalczające się mocarstwa, cywilizacje i reżimy polityczne.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość konieczności racjonalnego działania w sytuacjach geopolitycznych.

K2: Posiada umiejętność racjonalnej oceny sytuacji w zmiennych i nieprzewidywalnych wcześniej okolicznościach.


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z elementami dyskursywnymi.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Typologia wojen, wojny światowe, proxy i regionalne. Pułapki Tukidydesa i Kindlebergera. Teorie starcia cywilizacji. Typy zależności między metropoliami a terytoriami podporządkowanymi. USA a Chiny. Casus uzależniania Rosji od Chin. Przyczyny niepowodzeń Rosji po 24 II 2022. Wojna Rosji z Ukrainą – starcie imperialne i cywilizacyjne. Teoria truel war. Reguły gier reżimów demokratycznych i niedemokratycznych. Niestabilność porządku światowego – bifurkacja czy nowy wyłaniający się ład? Realność scenariuszy III wojny światowej oraz realizacji doktryny MAD.

Pełny opis:

1.Typologie wojen: zmodyfikowana Friedmana (bitew, totalna i digital); światowych, proxy i regionalnych.

2. Układ sił geopolitycznych na świecie w XXI wieku

3. Rywalizacja USA-Chiny. Pułapka Tukidydesa – czy można ją uniknąć?

5. Pułapki Kindlebergera oraz Becka – a jakość elit rządzących.

6. Teorie starcia cywilizacyjnego.

7. Współczesny świat polem starcia cywilizacyjnego?

8. Typy zależności między metropoliami a terytoriami podporządkowanymi.

9. Casus uzależniania Rosji od Chin: od młodszego brata do wasala.

10. Relacje między USA a pozostałymi państwami NATO – wybrane przypadki.

11. Wojna między Rosją a Ukrainą – starcie cywilizacyjne czy imperialne?

12. Przyczyny niepowodzeń Rosji po 24 II 2022.

13. Reżimy demokratyczne a niedemokratyczne. Reguły gier politycznych demokracji i autokracji.

14. Teorie bifurkacji a casus Rosji.

15. Współczesny porządek światowy – bifurkacja czy nowy wyłaniający się ład?

Literatura:

1. Bolt, Paul and Sheryl N. Cross, China, Russia and XXI century global geopolitics, Oxford UP 2018

2. Rak, Joanna and Roman Bäcker (eds.), Neo-militant Democracies in Post-communist Member States of the European Union, Routledge 2022

3. Moczulski, Leszek. Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni. Bellona, 1999.

4. Kleinowski, Marcin. "Czynniki budujące siłę i potęgę państwa na arenie międzynarodowej." W: Świat Idei i Polityki, t. 10, (2010).

5. Legucka, Agnieszka. "Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim." Difin, Warszawa s 53 (2013): 56.

6. Bahi, Riham. "The geopolitics of COVID-19: US-China rivalry and the imminent Kindleberger trap." Review of Economics and Political Science (2021).

7. Markey, Daniel. China's Western Horizon: Beijing and the new geopolitics of Eurasia. Oxford University Press, 2020.

8. Kroenig, Matthew. The return of great power rivalry: democracy versus autocracy from the ancient world to the US and China. Oxford University Press, 2020.

9. Bäcker, Roman. "Bifurkacja reżimów niedemokratycznych społeczeństw masowych: „casus” Polski czasów Edwarda Gierka." Wrocławskie Studia Politologiczne 30 (2021).

10. Bäcker, Roman, and Joanna Rak. "Why did Putin go too far? The rationality of Vladimir Putin’s decision to begin a war with Ukraine." Society Register 6.3 (2022): 57-71.

11. Rak, Joanna, and Roman Bäcker. "(Dis) engagement in the Russia-Ukraine War." Політичне життя 4 (2022).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie bez oceny na podstawie obecności lub zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz egzaminu ustnego na temat jednej dowolnie wybranej lektury ze spisu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Typologia wojen, wojny światowe, proxy i regionalne. Pułapki Tukidydesa i Kindlebergera. Teorie starcia cywilizacji. Typy zależności między metropoliami a terytoriami podporządkowanymi. USA a Chiny. Casus uzależniania Rosji od Chin. Przyczyny niepowodzeń Rosji po 24 II 2022. Wojna Rosji z Ukrainą – starcie imperialne i cywilizacyjne. Teoria truel war. Reguły gier reżimów demokratycznych i niedemokratycznych. Niestabilność porządku światowego – bifurkacja czy nowy wyłaniający się ład? Realność scenariuszy III wojny światowej oraz realizacji doktryny MAD.

Pełny opis:

1.Typologie wojen: zmodyfikowana Friedmana (bitew, totalna i digital); światowych, proxy i regionalnych.

2. Układ sił geopolitycznych na świecie w XXI wieku

3. Rywalizacja USA-Chiny. Pułapka Tukidydesa – czy można ją uniknąć?

5. Pułapki Kindlebergera oraz Becka – a jakość elit rządzących.

6. Teorie starcia cywilizacyjnego.

7. Współczesny świat polem starcia cywilizacyjnego?

8. Typy zależności między metropoliami a terytoriami podporządkowanymi.

9. Casus uzależniania Rosji od Chin: od młodszego brata do wasala.

10. Relacje między USA a pozostałymi państwami NATO – wybrane przypadki.

11. Wojna między Rosją a Ukrainą – starcie cywilizacyjne czy imperialne?

12. Przyczyny niepowodzeń Rosji po 24 II 2022.

13. Reżimy demokratyczne a niedemokratyczne. Reguły gier politycznych demokracji i autokracji.

14. Teorie bifurkacji a casus Rosji.

15. Współczesny porządek światowy – bifurkacja czy nowy wyłaniający się ład?

Literatura:

1. Bolt, Paul and Sheryl N. Cross, China, Russia and XXI century global geopolitics, Oxford UP 2018

2. Rak, Joanna and Roman Bäcker (eds.), Neo-militant Democracies in Post-communist Member States of the European Union, Routledge 2022

3. Moczulski, Leszek. Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni. Bellona, 1999.

4. Kleinowski, Marcin. "Czynniki budujące siłę i potęgę państwa na arenie międzynarodowej." W: Świat Idei i Polityki, t. 10, (2010).

5. Legucka, Agnieszka. "Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim." Difin, Warszawa s 53 (2013): 56.

6. Bahi, Riham. "The geopolitics of COVID-19: US-China rivalry and the imminent Kindleberger trap." Review of Economics and Political Science (2021).

7. Markey, Daniel. China's Western Horizon: Beijing and the new geopolitics of Eurasia. Oxford University Press, 2020.

8. Kroenig, Matthew. The return of great power rivalry: democracy versus autocracy from the ancient world to the US and China. Oxford University Press, 2020.

9. Bäcker, Roman. "Bifurkacja reżimów niedemokratycznych społeczeństw masowych: „casus” Polski czasów Edwarda Gierka." Wrocławskie Studia Politologiczne 30 (2021).

10. Bäcker, Roman, and Joanna Rak. "Why did Putin go too far? The rationality of Vladimir Putin’s decision to begin a war with Ukraine." Society Register 6.3 (2022): 57-71.

11. Rak, Joanna, and Roman Bäcker. "(Dis) engagement in the Russia-Ukraine War." Політичне життя 4 (2022).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)