Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Marketing polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-MP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing polityczny
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Osoby wpisane na listę studentów I r. Politologia S1

Całkowity nakład pracy studenta:

- analiza tekstów obligatoryjnych

- analiza artykułów prasowych (w tym internetowych)

- prezentacja wybranej analizy przypadku

- aktywność podczas zajęć

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 Ma wiedzę na temat roli i funkcjonowania mediów

masowych we współczesnym społeczeństwie S2A_W07

K_W12 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu komunikacji

społecznej, w tym przede wszystkim technik i

narzędzi komunikacji S2A_05; S2A_08

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać

zjawiska społeczne, w tym przede wszystkim

zjawiska polityczne S2A_U01; S2A_U02

K_U06 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne w pracy zawodowej oraz w

działalności publicznej S2A_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych,

pogłębionych umiejętności, a także ma świadomość

potrzeby rozwoju osobistego. Potrafi także

organizować proces uczenia się innych osób S2A_K01; S2A_K06

K_K02 Pracować w grupie, jako odpowiedzialny członek

zespołu, przyjmuje w grupie różne role, także

koordynatora projektu S2A_K02

K_K06 Organizuje i zarządza pracą zarówno swoją, jak i

zespołu pracującego nad określonym projektem. S2A_K03

K_K07 Jako członek zespołu przygotowującego projekt,

uwzględnia prawne, ekonomiczne, społeczne i

polityczne aspekty jego realizacji. Przewiduje

konsekwencje i skutki społeczne swojej

działalności S2A_K05

K_K09 Broni swoich racji i przekonań w sposób kulturalny S2A_K02; S2A_K04


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Pełny opis:

Materiały do zajęć (teksty obligatoryjne, analizy przypadków) MOODLE UMK

Hasło do kursu: kampania2021

1. Zajęcia wprowadzające

2. Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP, s. 7-54.

Wiszniowski R., (2002), Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego. [w:] Jabłoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (pod red.). Wrocław: Wydawnictwo UWr, s. 45-65.

Zadanie Projekt

Podział na grupy (4-5 osób)

3. Modele współczesnych kampanii wyborczych oraz zasady wyborów Prezydenta RP

Chmaj M., Skrzydło W., (2011), System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków: Wolters Kluwers, s.

Dobek-Ostrowska B., Profesjonalizacja kampanii wyborczych we współczesnym świecie i jej konsekwencje, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław: Wyd. UWr, 2005, s. 11 – 33.

Zadanie Projekt

Wybór kandydata

Harmonogram pracy sztabu – podział zadań

4. Wizerunek polityczny

Cichosz M., (2007), (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 60-69.

Jeziński Marek. 2004. Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 128-153.

Zadanie Projekt

Sprecyzowanie misji i wizji działalności politycznej

5. Determinanty i badania rynku wyborczego

Cichosz M., (2002), Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 93-122.

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP, s..

Wenzel M., (2004), Badania ilościowe i jakościowe w kampanii wyborczej [w:] Ferenc W., Mrówka R., Wilkos S., Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, Warszawa: LTW, s. 17-52.

Zadanie Projekt

Analizy SWOT promowanego kandydata i konkurentów; Analiza SMART

Określenie przekazu wyborczego

6. Analiza marketingowa (segmentacja, targeting, pozycjonowanie)

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP, s. 105-146.

Mazur M., (2004), Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Warszawa: PWN, s. 65-91.

Zadanie Projekt

Wybór grup docelowych, zidentyfikowanie grup docelowych konkurentów, pozycjonowanie

7. Program wyborczy, jako element kreacji marketingowej

Muszyński J., (2004), Teoria marketingu politycznego, Warszawa: WSP TWP, s. 112-168.

Stępińska A., (2004), Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990–2000, Poznań: WN INPiD UAM, s. 293-350.

Zadanie Projekt

Przygotowanie manifestu programowego kandydata

8. Strategia finansowa

Skrzypiński D., (2009), Strategie partii politycznych, , [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 137-158.

Trzeciak S., (2014), Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory, Warszawa: Zysk i S-ka, s. 105–112.

Ustawa Kodeks Wyborczy z 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2011 r., nr 21 poz. 112)

Zadanie Projekt

Przygotowanie budżetu kampanii

9. Narzędzia promocji politycznej (reklama, polityczny PR, polityczne Media Relations, kampania bezpośrednia, social media)

Kolczyński M., (2008), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: UŚ, s. 362-374.

Mistewicz E., (2010), Marketing narracyjny. Jak budować historie, które się sprzedają, Gliwice: Helion, s. 155–196.

Paszkiewicz K.A, (2009), Public relations w polityce, [w:] , [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 159-184.

Zadanie Projekt

Dobór narzędzi promocji

10. Negatywne kampanie polityczne

Jeziński M., (2004), Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 176-217.

Stępińska A., (2001), Skuteczność negatywnej reklamy politycznej. [w:] Paradowski R., Załęcki P. (pod red.). Kulturowe instrumentarium panowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 185-200.

Zadanie Projekt

Stworzenie harmonogramu kampanii wyborczych

11. Media tradycyjne w kampaniach wyborczych

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 157-231.

Zadanie Projekt

Przygotowanie projektów materiałów wyborczych

12. Nowe media w kampaniach wyborczych

Bielan A., (2013), Nowe media wymuszają w polityce zmianę generacyjną, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 6(4)/2013, s. 122 - 127.

Jeziński M., (2011), Po co politykom nowe media? O politycznym istnieniu wirtualnej przestrzeni. „Nowe media” nr 2/2011, Toruń: UMK s. 11-30.

Kraśko P., (2012), Twitter zrewolucjonizował politykę, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 2/2012, s. 92–100 .

Olczyk T.. (2010), Kampania 2.0? „Internet w kampanii Baracka Obamy a nowe zjawiska w komunikacji politycznej. [w:] Jeziński Marek, Seklecka Aleksandra, Peszyński Wojciech (pod red.), Polityczne aspekty nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9–22.

Rokita J.M., (2013), Triumf polityki: Machiavelli pokonuje Zuckenberga, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 4(2)/2013, s. 92 - 96.

Debata Twitterdemokracja, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 6(4)/2013, s. 128 - 141.

Zadanie Projekt

Przygotowanie projektów materiałów wyborczych – cd.

13. Debaty telewizyjne

Cwalina W., Falkowski A., 2005. Marketing polityczny, perspektywa psychologiczna. Gdańska: GWP, s. 353-386.

Płudowski T., (2008), Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo PWN, s. 122-133.

Zadanie projekt

Przygotowanie kandydata do debaty

14. Debata kandydatów

15. Prezentacja projektu

Literatura:

Bartlett Jamie, (2019), Ludzie przeciw technologii, Katowice: Wyd. Sonia Draga.

Cichosz M., (2007), (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 60-69.

Cichosz M., (2002), Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 93-122.

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP

Farrell David, Kolodny Robert, Medvic Steven, (2001) Parties and Campaign Professionals in a Digital Age. Political Consultants in the United States, ‘Press/Politics’ 6(4).

Jabłoński A. W., Sobkowiak L., red. (2002), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr

Jeziński Marek. 2004. Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne. Toruń: Wydawnictwo UMK

Kolanko Michał red., (2022) Game Changer. Za kulisami polityki, Poznań: Wyd. Rebis.

Kolczyński M., (2008), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: UŚ, s. 362-374.

Kolczyński Mariusz, Myśliwiec Małgorzata, Perez Del Pozo Jose, (2017), 2015 Elections in Poland and Spain, Katowice: Wyd. UŚ.

Lees-Marshment Jennifer, (2009), Political Marketing. Pronciples and Applications, New York: Routledge.

Maguś Wojciech, (2017), Profesjonalizacja komunikowania politycznego - analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku [w:] M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne, Tom 1, Katowice, s. 82-102;

Maguś Wojciech, (2019), Twitter jako narzędzie dialogu liderów politycznych z otoczeniem, "Zeszyty Prasoznawcze", tom 62 nr 4 (240).

Mazur M., (2004), Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Warszawa: PWN

Mistewicz E., (2010), Marketing narracyjny. Jak budować historie, które się sprzedają, Gliwice: Helion.

Peszyński W., (2012), Walka na spoty po polsku. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Płudowski T., (2008), Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Sabato Lary, (1981), The Rise of Political Consultants, New York.

Schulz Winfried, (2006), Komunikowanie polityczna, Kraków: Wyd. UJ.

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stopel Anna, (2020), Nowe media w polityce, Poznań: WN FNCE.

Trzeciak S., (2014), Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory, Sopot: GWP.

West Darrell M., (2010), Air Wars. Television Advertising. In Election Campaigns, Washington D.C.: SAGE.'

Wiszniowski R., (2002), Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego. [w:] Jabłoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (pod red.). Wrocław: Wydawnictwo UWr, s. 45-65.

Wojtasik Waldemar, (2022), Manipulacje wyborcze, Ridero.

Zajadowski Karol, (2017), Marketing produktu politycznego, Warszawa: Wyd. Elipsa.

Strony

Marketing w Polityce, marketingwpolityce.zgora.pl

PR oto, proto.pl

The Living Room Candidate, http://www.livingroomcandidate.org/

Polecane filmy i seriale:

Brexit (The Uncivil War) - HBO

Na cały głos - HBO

Projekt Jelcyn (Spinning Boris)

Rząd (Borgen) - (CDA, Netflix)

Zmiana w grze (Game Change)

Portale naukowe:

Academia Edu

Research Gate

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 45 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Projekt 0 – 45 punktów

Suma punktów:

0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Perlikowski
Prowadzący grup: Łukasz Perlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)