Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-WNPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o państwie i prawie
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę na temat: relacji między władzą, polityką, państwem i prawem; istoty, funkcji i typów państwa; podstawowych typologii ustrojów politycznych; roli, cech i zasad funkcjonowania administracji państwowej

genezy, istoty, funkcji i charakteru prawa; źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Polsce; sposobów stanowienia prawa


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student dokonuje: identyfikacji form państwa, charakteru reżimu politycznego oraz typ ustroju politycznego państwa,; odróżniania organ administracji państwowej od urzędu; dekodowania norm prawnych z przepisów prawnych oraz identyfikowanie jej typów; identyfikowania elementów aktu normatywnego, normy prawnej, przepisu prawnego; analizy aktów normatywnych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość: roli, funkcji i zakresu władzy państwa dla jednostki, grupy społecznej, społeczeństwa, narodu; sposobów funkcjonowania administracji państwowej; znaczenia i wpływu państwa oraz prawa na życie jednostki, grupy społecznej, społeczeństwa.


Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład akademicki z elementami dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z mechanizmami funkcjonowania współczesnego państwa, jego cechami, specyfiką poszczególnych systemów politycznych, zasadami działania demokratycznego państwa prawa, a także zapoznanie ich z istotą podstawowych działów prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Pełny opis:

Cele i zakres przedmiotowy kursu:

zapoznanie z siatką pojęciową i kategorialną występującą na gruncie nauk o państwie i prawie; zaprezentowanie genezy, istoty, funkcji, wpływu oraz roli państwa i prawa na życie jednostki, grupy społecznej, społeczeństwa

zasady funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa); cechy demokratycznego państwa prawa; zagadnienia z zakresu prawa, w tym przede wszystkim prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego, karnego).

Tematyka kursu:

Państwo – władza – polityka – prawo: istota i wzajemne relacje.

Geneza państwa i jej interpretacje

Forma państwa a forma rządów: podział i charakterystyka ustrojów politycznych

Administracja państwowa: cechy, funkcje, zasady działania

Istota i funkcje prawa

Praworządność i koncepcja państwa prawa

Pojęcie normy prawnej i jej rodzaje

Podział prawa i jego gałęzie

Stosunki prawne i system prawa

Źródła prawa

Stanowienie prawa

Stosowanie i interpretowanie prawa

Literatura:

K. Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005.

K. Cebul, R. Zenderowski, Wstęp do nauki o państwie, polityce i prawie, Warszawa 2006.

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.

M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 2001.

M. Droba, Podstawy prawa. Prawoznawstwo. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne, Warszawa 2008.

M. Gulczyński, Nauka o polityce, Warszawa 2007.

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006.

J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003.

E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000.

A. Łopatka, Prawoznawstwo. Wprowadzenie, Warszawa 2002.

J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.

S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005.

K. Pałecki, Prawoznawstwo. Zarys wykładu, Warszawa 2003.

A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002.

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.

A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1996.

B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2006.

P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1997.

K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003.

E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.

Encyklopedia polityczna. Tom 1. Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Radom 2007.

Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne. Tom 2. W. Sokół, B. Dziemidok-Olszewska (red.), Warszawa 2012.

Encyklopedia politologii. Tom 1. Teoria polityki, (red.) W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999.

Encyklopedia prawa, (red.) U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2006.

Encyklopedia wiedzy politycznej, (red.) M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół, Toruń 2004.

Leksykon politologii, (red.) A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002.

Słownik wiedzy o Sejmie, (red.) A. Preisner, Warszawa 2001

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michalak
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.