Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do badań politologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-WdBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań politologicznych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

30 godzin dydaktycznych w semestrze na ćwiczeniach. Dodatkowo student może skorzystać z 1 godz. zegarowej konsultacji dydaktycznych w tygodniu podczas dyżuru oraz krótkich i konkretnych konsultacji mejlowych.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

Zróżnicowany w zależności od zdolności intelektualnych i organizacyjnych studenta.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania.

Zróżnicowany w zależności od zdolności intelektualnych i organizacyjnych studenta.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 Zna charakter nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych.

K_W02 Zna terminologię oraz podstawowe teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie nauk o polityce


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U02 Stosuje odpowiednie metody i narzędzia w rozwiązywaniu problemów właściwe dla nauk o polityce.

K_U05 Samodzielnie planuje i realizuje proces samokształcenia.

Nabywa umiejętność abstrahowania i krytycznego myślenia.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K03 Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego w tym w zakresie życia politycznego.

Potrafi wypowiadać się na forum publicznym, zabierać głos w dyskusji, bronić swojego stanowiska w obliczu krytycznej polemiki.

Metody dydaktyczne:

Omówienie wskazanych zagadnień wraz z elementami tradycyjnego wykładu informacyjnego, pogadanka połączona z dyskusją.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wprowadzenie do metodologii badań nauki o polityce.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do metodologii badań politologicznych, zapoznanie z założeniami i zasadami poznania naukowego, najważniejszymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w naukach społecznych, w tym przede wszystkim w nauce o polityce.

Literatura:

R. Bäcker i inii, Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016 (publikacja dostępna on-line).

J.M. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Poznań 2012.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013.

A. Chodubski, Wstęp do badan politologicznych, Gdańsk 2011.

C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

J. Karpiński, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa 2006.

T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2011.

T. Klementewicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991.

B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2007.

A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005.

D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, Warszawa 2013 (publikacja dostępna on-line).

D. Marsch, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2006.

A.N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004.

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.

M. Piłatowska, Repetytorium ze statystyki, Warszawa 2007.

M. Pierzgalski, Metody ilościowe w badaniu systemów wyborczych. Na przykładach z państw Azji Wschodniej, Łódź 2012.

A. Sułek, Sondaż polski. Przygarść rozpraw o badaniach ankietowych, Warszawa 2001.

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2004.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.

R. Taagepera, Making Social Sciences More Scientific: The Need for Predictive Models, Oxford 2008.

R. Taagepera, Predicting Party Sizes. The Logic of Simple Electoral Systems. Oxford 2007.

W. Phillips Shively, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 1997.

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka. Analiza badań społecznych, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie dokonuje się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach będącego konsekwencją przygotowania wymaganych planem tematów i zagadnień w oparciu o literaturę przedmiotu oraz napisania kolokwium. Ocena końcowa z przedmiotu jest obliczana na podstawie łącznej liczby punktów zgromadzonych przez studenta podczas trwania kursu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michalak
Prowadzący grup: Paulina Kruszyńska, Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michalak
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)