Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

E-polityka i administracja cyfrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-2-AP-EPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: E-polityka i administracja cyfrowa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - politologia - I st. - 2 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przystępujący do kursu powinien być zaznajomiony z podstawowymi kompetencjami życia w społeczeństwie, ze zbiorem podstawowych faktów, teorii i zależności między nimi, z umiarkowanie złożonymi pojęciami i podstawowymi umiejętnościami analitycznymi. Student powinien także być zdolny do samodzielnej nauki i pracy oraz interpretacji tekstu.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu: 60h

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania: 10h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna pojęcie e-administracji i fazy jej rozwoju

W2: student zna rozwiązania ICT stosowane w administracji

W3: student zna pojęcie e-polityki i e-usługi związane ze sferą polityczną

W4: student zna podstawy prawne elektronicznej administracji i prawne mechanizmy ochrony danych osobowych


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:student uczy się poruszać w przestrzeni internetowej i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów.

U2:student uczy się komunikować kompetentnie, świadomie i przekonująco

U3: student uczy się rozumieć i analizować rzeczywistość polityczną oraz rozwiązania systemowe, prognozuje ich zastosowanie w przyszłości

U4: student uczy się wykorzystywać istniejące regulacje prawne


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:samodzielne myślenie, ocenianie działań w sposób przedsiębiorczy

K2:umiejętność posługiwania się faktami w życiu społecznym

K3: student jest gotowy do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów w życiu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem problemów z obszaru nauk o polityce i administracji

K4:przestrzega zasad etyki również w kontekście pracy zawodowej i wymaga tego od innych


Metody dydaktyczne:

- eksponujące: metoda symulacyjna

- podające: opis, opowiadanie, pogadanka, wykład konwersatoryjny i problemowy, tekst programowany

- poszukujące: metoda ćwiczeniowa, projektu, referatu, studium przypadku, sytuacyjna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest to, że postępująca cyfryzacja staje się nieodłącznym elementem życia społecznego. Sprawne poruszanie w przestrzeni elektronicznej staje się czynnością niezbędną, a zatem podstawową i zasadniczo obligatoryjną dla każdego, kto chce pełnić funkcje publiczne i nie chce być wykluczonym z życia społecznego.

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom tego fenomenu oraz nauczenie ich świadomego korzystania, a w przyszłości wdrażania i realizacji usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby zrealizować ten cel, w ramach przedmiotu wyjaśniane są między innymi modele administracji publicznej i prezentowany jest cały katalog e-usług oraz projektów związanych z cyfryzacją. Student uczestniczący w zajęciach uczy się poruszania w obszarze administracji cyfrowej i usług związanych z polityką, tym samym zwiększając swoje kompetencje zawodowe i społeczne.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest to, że postępująca cyfryzacja staje się nieodłącznym elementem życia społecznego. Sprawne poruszanie w przestrzeni elektronicznej staje się czynnością niezbędną, a zatem podstawową i zasadniczo obligatoryjną dla każdego, kto chce pełnić funkcje publiczne i nie chce być wykluczonym z życia społecznego.

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom tego fenomenu oraz nauczenie ich świadomego korzystania, a w przyszłości wdrażania i realizacji usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby zrealizować ten cel, w ramach przedmiotu wyjaśniane są między innymi modele administracji publicznej, prezentowane są akty prawne regulujące funkcjonowanie administracji cyfrowej w Polsce i cały katalog e-usług oraz projektów związanych z cyfryzacją. Student uczy się zatem o funkcjonowaniu administracji cyfrowej na różnych szczeblach w Polsce i w Unii Europejskiej oraz wie jak korzystać z oferowanych przez administrację usług lub gdzie szukać informacji na ich temat. W ramach każdego z tematów student poznaje podstawowe regulacje, założenia , sposoby działania instytucji oraz uczestniczy w konwersacjach, studiach przypadków mających na celu zobrazowanie i zrozumienie omawianych zagadnień. Student uczestniczący w zajęciach uczy się poruszania w obszarze administracji cyfrowej i usług związanych z polityką, tym samym zwiększając swoje kompetencje zawodowe i społeczne.

Tematy zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Czym jest administracja cyfrowa? Definicje, rozwój.

3. Podstawy prawne elektronicznej administracji.

4. Bezpieczeństwo danych w administracji i bazy danych.

5. Portale rządowe i platformy internetowe. Omówienie najważniejszych portali rządowych i wybranych platform umożliwiających korzystanie z e-usług. Przykłady i zastosowanie popularnych e-usług.

6. E-administracja w UE. Miejsce Polski na tle innych państw członkowskich

7. Projekty związane z wdrażaniem e-administracji na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym.

8. E-polityka. Teoria, zarys, pojęcia.

9. Europejskie organizacje polityczne i internet.

10. ICT a kampanie wyborcze.

11. Wykorzystywanie mediów społecznościowych w polityce.

12. E-voting i i-voting.

13. Wady i zalety e-administracji. Dyskusja na temat korzyści, możliwości i zagrożeń e-administracji. Lub dyskusja na inny temat zaproponowany przez studentów.

14. Zajęcia podsumowujące.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Studenta obowiązują pozycje wyselekcjonowane przez prowadzącego. Wybrano literaturę absolutnie najważniejszą, niezbędną i precyzyjnie wyjaśniającą omawiane zjawiska. Literaturę uzupełniającą prowadzący zapewnia dynamicznie, w ramach zajęć i zależności kierunku dyskusji ze studentami.

1.Brążkiewicz D., Bezpieczeństwo danych osobowych w Unii Europejskiej od 2018 roku, „Rozprawy społeczne” 2018, nr 4, s. 39-45.

2. Demczuk A., Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020.Rozwój społeczeństwa

informacyjnego w polityce Unii Europejskiej – bilans 15 lat, „Annales Universitatis Mariae

Curie-Skłodowska” 2016, nr 23(2), s. 25-44

3.Dygaszewicz J., Madejczyk M., Wolszczak J., Kraska M., Kawecki T., Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015, red. V. Szymanek, Warszawa 2015.

4.Ejdys, J., Zaufanie do technologii w e-administracji, Białystok 2018.

5.Perdał R., Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Poznań 2014.

6.Pieczarka K., Polska e-administracja na tle państw członkowskich Unii Europejskiej w rankingu Indeksu Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego – DESI, „Prace Naukowe WSZIP. Samorząd Terytorialny. Organizacja. Funkcjonowanie i Kierunki Rozwoju” 2017, nr 41(2), s. 114-126.

7.Scholl H. ,E-Government: Information, Technology, and Transformation: Information, Technology, and Transformation, London, New York 2015.

8.Śledziewska K., Zięba D., E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej, Digital Economy Lab UW, Warszawa 2016

9. Wattal S., Schuff D., Mandviwalla M., Williams B. C., Web 2.0 and Politics: The 2008 U.S. Presidential Election and an E-Politics Research Agenda, „MIS Quarterly” 2010, Vol. 34, No. 4, s. 669-688.

10.http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2016-t-n123/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2016-t-n123-s137-147/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2016-t-n123-s137-147.pdf

11.http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-013cd7ff-2cef-4bdf-9441-d044f2fedc0c

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki pozytywnej oceny końcowej i uzyskania zaliczenia:

a)Obecność.

b) Przygotowanie prezentacji ustnej.

c) Zaliczenie kolokwium końcowego.

d)Aktywność na zajęciach.

e) Zaliczone ewentualne wejściówki.

f) Czytanie wyznaczonych przez prowadzącego tekstów związanych z tematem.

2. Obecność:

a) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

b) Prowadzący dopuszcza dwie nieobecności w semestrze.

c) Trzecią i czwartą nieobecność należy „odrobić” na dyżurze – odpowiedź ustna z zakresu materiału zrealizowanego na opuszczonych przez studenta zajęciach.

d) Piąta nieobecność skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

3. Kolokwium

a) Prowadzący przewiduje w semestrze kolokwium końcowe.

b) Kolokwium składa się z czterech pytań otwartych.

4. Prezentacja ustna:

a) Każdy student zobowiązany jest do zaprezentowania wybranego przez siebie tematu, którego zakres merytoryczny pokrywa się z tematyką zajęć w formie ustnej.

b) Prowadzący wyznacza tematy referatów.

c) Każdy referat musi spełniać podstawowe wymogi dotyczące prezentowania m.in.:

-kultura wypowiedzi

-wysoki poziom merytoryczny

-wykorzystanie adekwatnych źródeł

d) Czas przeznaczony na referat to maksymalnie 20 minut.

e) Możliwość przygotowania prezentacji multimedialnej.

4.Przygotowanie do zajęć:

a) Student czyta wyznaczone przez prowadzącego teksty związane z tematem w celu aktywnego brania udziału w dyskusji.

5. Aktywność:

a) Prowadzący ocenia na każdych zajęciach aktywność studentów.

b) Student, który, zdaniem prowadzącego, wniesie istotny wkład do merytorycznej części zajęć może mieć podniesioną ocenę końcową o pół lub cały stopień. Reguła ta dotyczy jedynie osób, które otrzymały ocenę pozytywną.

c) Student, który wniesie wybitny wkład do merytorycznej części zajęć może zostać zwolniony z obowiązku pisania kolokwium końcowego.

6. Pozostałe:

a) Żaden student nie może zostać zwolniony z obowiązku zaprezentowania wybranego tematu w formie referatu.

b) Prowadzący dopuszcza możliwość przeprowadzenia tzw. wejściówek w sytuacji, gdy jego wątpliwości wzbudzi poziom merytorycznego przygotowania do zajęć lub niewłaściwe zachowanie studentów.

c) Niezaliczona wejściówka musi zostać poprawiona na dyżurze – odpowiedź ustna, jeśli poprawiających będzie mało, zaliczenie pisemne, jeśli poprawiających będzie wielu.

d) Niezaliczone nieobecności (trzecia i czwarta) oraz wejściówki skutkują brakiem możliwości napisania kolokwium w pierwszym terminie.

e) Kolokwium można zaliczyć wcześniej – forma zaliczenia: odpowiedź ustna, termin uzgadniany indywidualnie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Rezmer-Płotka
Prowadzący grup: Kamila Rezmer-Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest to, że postępująca cyfryzacja staje się nieodłącznym elementem życia społecznego. Sprawne poruszanie w przestrzeni elektronicznej staje się czynnością niezbędną, a zatem podstawową i zasadniczo obligatoryjną dla każdego, kto chce pełnić funkcje publiczne i nie chce być wykluczonym z życia społecznego.

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom tego fenomenu oraz nauczenie ich świadomego korzystania, a w przyszłości wdrażania i realizacji usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby zrealizować ten cel, w ramach przedmiotu wyjaśniane są między innymi modele administracji publicznej i prezentowany jest cały katalog e-usług oraz projektów związanych z cyfryzacją. Student uczestniczący w zajęciach uczy się poruszania w obszarze administracji cyfrowej i usług związanych z polityką, tym samym zwiększając swoje kompetencje zawodowe i społeczne.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest to, że postępująca cyfryzacja staje się nieodłącznym elementem życia społecznego. Sprawne poruszanie w przestrzeni elektronicznej staje się czynnością niezbędną, a zatem podstawową i zasadniczo obligatoryjną dla każdego, kto chce pełnić funkcje publiczne i nie chce być wykluczonym z życia społecznego.

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom tego fenomenu oraz nauczenie ich świadomego korzystania, a w przyszłości wdrażania i realizacji usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby zrealizować ten cel, w ramach przedmiotu wyjaśniane są między innymi modele administracji publicznej, prezentowane są akty prawne regulujące funkcjonowanie administracji cyfrowej w Polsce i cały katalog e-usług oraz projektów związanych z cyfryzacją. Student uczy się zatem o funkcjonowaniu administracji cyfrowej na różnych szczeblach w Polsce i w Unii Europejskiej oraz wie jak korzystać z oferowanych przez administrację usług lub gdzie szukać informacji na ich temat. W ramach każdego z tematów student poznaje podstawowe regulacje, założenia , sposoby działania instytucji oraz uczestniczy w konwersacjach, studiach przypadków mających na celu zobrazowanie i zrozumienie omawianych zagadnień. Student uczestniczący w zajęciach uczy się poruszania w obszarze administracji cyfrowej i usług związanych z polityką, tym samym zwiększając swoje kompetencje zawodowe i społeczne.

Tematy zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Czym jest administracja cyfrowa? Definicje, rozwój.

3. Podstawy prawne elektronicznej administracji.

4. Bezpieczeństwo danych w administracji i bazy danych.

5. Portale rządowe i platformy internetowe. Omówienie najważniejszych portali rządowych i wybranych platform umożliwiających korzystanie z e-usług. Przykłady i zastosowanie popularnych e-usług.

6. E-administracja w UE. Miejsce Polski na tle innych państw członkowskich

7. Projekty związane z wdrażaniem e-administracji na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym.

8. E-polityka. Teoria, zarys, pojęcia.

9. Europejskie organizacje polityczne i internet.

10. ICT a kampanie wyborcze.

11. Wykorzystywanie mediów społecznościowych w polityce.

12. E-voting i i-voting.

13. Wady i zalety e-administracji. Dyskusja na temat korzyści, możliwości i zagrożeń e-administracji. Lub dyskusja na inny temat zaproponowany przez studentów.

14. Zajęcia podsumowujące.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Studenta obowiązują pozycje wyselekcjonowane przez prowadzącego. Wybrano literaturę absolutnie najważniejszą, niezbędną i precyzyjnie wyjaśniającą omawiane zjawiska. Literaturę uzupełniającą prowadzący zapewnia dynamicznie, w ramach zajęć i zależności kierunku dyskusji ze studentami.

1.Brążkiewicz D., Bezpieczeństwo danych osobowych w Unii Europejskiej od 2018 roku, „Rozprawy społeczne” 2018, nr 4, s. 39-45.

2. Demczuk A., Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020.Rozwój społeczeństwa

informacyjnego w polityce Unii Europejskiej – bilans 15 lat, „Annales Universitatis Mariae

Curie-Skłodowska” 2016, nr 23(2), s. 25-44

3.Dygaszewicz J., Madejczyk M., Wolszczak J., Kraska M., Kawecki T., Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015, red. V. Szymanek, Warszawa 2015.

4.Ejdys, J., Zaufanie do technologii w e-administracji, Białystok 2018.

5.Perdał R., Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Poznań 2014.

6.Pieczarka K., Polska e-administracja na tle państw członkowskich Unii Europejskiej w rankingu Indeksu Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego – DESI, „Prace Naukowe WSZIP. Samorząd Terytorialny. Organizacja. Funkcjonowanie i Kierunki Rozwoju” 2017, nr 41(2), s. 114-126.

7.Scholl H. ,E-Government: Information, Technology, and Transformation: Information, Technology, and Transformation, London, New York 2015.

8.Śledziewska K., Zięba D., E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej, Digital Economy Lab UW, Warszawa 2016

9. Wattal S., Schuff D., Mandviwalla M., Williams B. C., Web 2.0 and Politics: The 2008 U.S. Presidential Election and an E-Politics Research Agenda, „MIS Quarterly” 2010, Vol. 34, No. 4, s. 669-688.

10.http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2016-t-n123/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2016-t-n123-s137-147/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2016-t-n123-s137-147.pdf

11.http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-013cd7ff-2cef-4bdf-9441-d044f2fedc0c

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)