Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody i techniki badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-2-MiTB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badawcze
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Etyka podczas zajęć

1.Uczestnictwo w wykładach jest nieobowiązkowe, jednak nie znaczy to, że pierwszy raz pojawić się należy na egzaminach. Warto brać udział w zajęciach, również tych o formule wykładu. Korzyści są różnorakie, a najważniejsza to wstępne zaznajomienie się z materiałem, którego trzeba się będzie nauczyć do egzaminu.

2.Osoby uczestniczące w wykładach muszą pamiętać, że decydując się na przyjście na zajęcia nie powinny rozpraszać swej uwagi inną aktywnością, choć z antropologii kulturowej doskonale wiadomo, że ludzie zachowują się w różnorodny, również dewiacyjny, sposób. Osoba o rozproszonej uwadze lub nadaktywna werbalnie (zajęta prowadzeniem kontr-wykładu) stanowi podczas wykładu bardzo zły przykład dla innych (grupa odniesienia negatywnego) i może stać się obiektem uszczypliwych komentarzy (kontrola społeczna) lub zostać uprzejmie poproszona o opuszczenie sali.

Szczególne niebezpieczeństwo płynie ze strony urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów, laptopów) i możliwości, jakie dają, np. przeglądanie stron internetowych podczas wykładu, czytanie wpisów na społecznościówkach, czy głupawe śmianie się do ekranu.

NALEŻY UNIKAĆ TAKIEGO ZACHOWANIA.

Dlatego też, jeżeli urządzenia te nie służą do notowania wykładanych treści, to należy pozostawić je w torbach, plecakach, czy kieszeniach (można je dla pewności wyłączyć przed wykładem).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 14

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 1


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07

Zna podstawowe metody i techniki badawcze w zakresie nauk społecznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01

Potrafi interpretować zjawiska społeczne, w tym przede wszystkim zjawiska polityczne


K_U02

Potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzie badawcze do przeprowadzenia prostego projektu badawczego oraz znaleźć lub wytworzyć na podstawie własnego badania, odpowiednie ku dane


K_U03

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane dla stawiania, projektowania i rozwiązania określonych

problemów badawczych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02

Pracować w grupie, jako odpowiedzialny członek zespołu


K_K03

Ma świadomość, że badania społeczne muszą być prowadzone w zgodzie ze standardami etycznymi


K_K07

Jako członek zespołu przygotowującego projekt, uwzględnia prawne, ekonomiczne, społeczne i polityczne aspekty jego realizacji


Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony przy pomocy form multimedialnych (prezentacje komputerowe, fragmenty filmów, wycinki z gazet)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza metodologiczne pojęcia i kategorie używane w dziedzinie badań społecznych (reaktywnych i niereaktywnych) służące do:

- analizowania, badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie społecznym oraz mediach;

- analizowania, badania i interpretacji dokumentów i źródeł o charakterze trwałym (teksty, przekazy internetowe, prasa) i nietrwałym (program telewizyjny, radiowy)

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metodologii badań w naukach społecznych (obserwacja, eksperyment, analiza konwersacyjna, socjolingwistyka, sondaż, metoda monograficzna, metoda historyczna, metoda dokumentów osobistych), począwszy od klasycznych ujęć zaproponowanych przez antropologię społeczną i Webera po metody współczesne.

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentowi narzędzi służących do:

- analizowania, badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie społecznym.

- analizowania, badania i interpretacji dokumentów i źródeł o charakterze trwałym (teksty, przekazy internetowe, prasa) i nietrwałym (program telewizyjny, radiowy),

- oceny mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych grup społecznych w kontekście prowadzonych badań społecznych

- rozumienia zmian zachodzących w zachowaniach jednostek w przedziałach czasowych;

- rozumienia i interpretacji roli badacza w sytuacji badania oraz zachowywania etyki w prowadzonych badaniach

- rozumienia i samodzielnej interpretacji sytuacji badawczych.

Podczas zajęć wprowadzone zostają podstawowe pojęcia i kategorie metodologiczne (pochodzące z nauk społecznych: socjologii, nauk o polityce i nauk o komunikowaniu) stosowane w badaniach społecznych i medioznawczych: obserwacja, eksperyment, analiza konwersacyjna, socjolingwistyka, sondaż, metoda monograficzna, metoda historyczna, metoda dokumentów osobistych.

Kategorie metodologiczne zostają wprowadzone w oparciu o najistotniejsze z historycznego punktu widzenia szkoły badań społecznych i medioznawczych. Jednocześnie wskazywane są główne kierunki rozwoju metodologii nauk społecznych. Istotnym elementem zajęć jest charakterystyka i interpretacja zachowań współczesnego społeczeństwa polskiego w kategoriach wyborów, reakcji na działania podejmowane przez polityków oraz działań mediów i dziennikarzy kształtujących opinię publiczną.

Plan wykładu (podstawowe zagadnienia)

Badania w naukach społecznych. Wprowadzenie.

Proces badawczy w naukach społecznych: cele badań, teorie w nauce, teorie w badaniach ilościowych i jakościowych

Badania ilościowe, jakościowe i schematy badań mieszanych, temat badań, przegląd literatury, pytania badawcze, stawianie hipotez, metody badań ilościowych i jakościowych

Wywiady jakościowe, indywidualne i fokusowe.

Badania sondażowe, budowa kwestionariusza ankiety

Metody doboru próby do badań ilościowych i jakościowych.

Podstawy analizy ilościowej i prezentacja danych statystycznych.

Analiza treści, eksperyment, mystery client.

Literatura:

Tyczyn 1997.

Babbie Earl, „Badania społeczne w praktyce”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

David Silverman, „Prowadzenie badań jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

Flyvbjerg B., Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, „Studia Socjologiczne”, 2005, 2 (107), s. 41-69.

Frankfort-Nachmias Chava i David Nachmias, „Metody badawcze w naukach społecznych”, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Groble Lawrence, „Sztuka wywiadu”, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2006.

Gruszczyński L. A., Badania pilotażowe, w: „Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów”, oprac. M.

Kubisz-Muła Łukasz (2015), Podstawy sondażowych badań opinii publicznej, Bielsko-Biała, ATH

Malikowski i M. Niezgoda, WSSG, Tyczyn 1997, tom I, s. 331-343.

Marsh David, Gerry Stoker, „Teorie i metody w naukach politycznych”, Wydawnictwo UJ, 2006.

Metodologia badań politologicznych. Warszawa 2016, www.ptnp.org.pl (w zakładce w zakładce publikacje - czytelnia)

Sztabiński Paweł B., Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym: Nowa technika badawcza, czy wywiad kwestionariuszowy przez telefon?, „Przegląd Socjologiczny”, 1999, 48 (1), s. 133-150.

Taylor L., A. Willis, Medioznawstwo, Kraków 2006.

Wejland Andrzej P., Kwestionariusz, w: „Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów”, oprac. Marian Malikowski i Marian Niezgoda, WSSG, Tyczyn 1997, tom I, s. 370-390.

Wincławska Maria, Kultura polityczna studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w: M. Jeziński (red.), Postawy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wobec dorosłości, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 224-246.

Wincławska Maria, Barbara Brodzińska, Wizerunek kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej na początku lat dziewięćdziesiątych i dziś, w: M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska (red.), Konteksty kultury popularnej, Toruń, 2010, wyd. Adam Marszałek, s. 80-95.

Wincławska Maria, Sondaże w kampanii prezydenckiej 2010, w: J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie 2010, Katowice, 2011, REMAR.

Wincławska Maria, Sondaże, prognozy wyborcze i co z nich wynika. Analiza na przykładzie wyborów parlamentarnych 2011, w: A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Wybory parlamentarne 2011, Katowice 2012, REMAR.

Metody i kryteria oceniania:

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENIANIA EGZAMINU

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Do egzaminu dopuszczeni są student, którzy:

-zapisani są na zajęcia w syst. USOS,

-uzyskali pozytywną ocenę z ćwiczeń

Egzamin obejmuje wiedzę uzyskaną w toku wykładów, materiał z ćwiczeń oraz pozycje z zestawu lektur.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)