Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowożytne i współczesne doktryny polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-2-NWDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Nowożytne i współczesne doktryny polityczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z historii myśli politycznej oraz zaliczenie ćwiczeń z doktryn politycznych XIX-XX wieku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz wykładu ma pogłębioną wiedzę o doktrynach i ideologiach politycznych kształtujących rzeczywistość społeczną od epoki rewolucji francuskiej do naszych czasów. Potrafi umiejscowić te doktryny na osi diady/triady ideowej: lewica - centrum - prawica oraz ich ewolucję, a także ich transgresje. Rozumie związek myśli politycznej z rzeczywistością społeczną, interesami grup i warstw, kulturą oraz ustrojami państw. Zna myślicieli będących twórcami tych doktryn oraz potrafi powiązać je z politykami będącymi ich praktycznymi realizatorami.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Słuchacz wykładu identyfikuje i interpretuje doktryny i ideologie polityczne w świetle aktualnej rzeczywistości, umiejąc wskazać czy i na ile współczesne ugrupowania odwołujące się do określonych tradycji faktycznie je reprezentują lub jak je modyfikują. Potrafi sam, jako obywatel, a potencjalnie też jako polityk, zdefiniować swoją pozycję doktrynalną.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Słuchacz potrafi krytycznie rozpoznawać odbierane informacje na temat kierunków myśli politycznej oraz samemu inicjować zespołowe działania służące realizowaniu jakiegoś programu politycznego w oparciu o rozpoznanie społecznych potrzeb i celów.

Metody dydaktyczne:

wykład podający problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zapoznanie z problematyką doktryn politycznych, ukształtowanych po rewolucji francuskiej (XIX– XXI wiek), z naciskiem na prezentację ich podłoża światopoglądowego i filozoficznego, ich koncepcje człowieka i społeczeństwa, teorie narodu, wizje państwa i propozycje ustrojowe, propozycje społeczno-ekonomiczne, pojmowanie miejsca polityki w kulturze, usytuowanie wobec doktryn konkurencyjnych, wreszcie na założenia i cele specyficzne dla danej doktryny. Unaocznienie cech stałych, składających się na „typ idealny” każdej ideologii i doktryny oraz usytuowania na osi „diady” ideowej: lewica – prawica. Prezentacja doktryn sformułowanych w okresie i w reakcji na rewolucję francuską (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm), w dobie demokratyzacji i powstania społeczeństwa masowego (nacjonalizm, chrześcijańska demokracja, anarchizm), w epoce kryzysu parlamentaryzmu i totalitaryzmu (komunizm, faszyzm, nazizm), po czasy obecne i tzw. ponowoczesność (Nowa Lewica vs Nowa Prawica).

Literatura:

A/ Literatura podstawowa:

1/ Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka i W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000.

2/ Roman Tokarczyk, Współczesne idee polityczne, wyd. XIII, Zakamycze 2005.

3/ Roman Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997.

4/ Słownik myśli społecznej i politycznej, opr. J. Derek i in., Bielsko-Biała 2004, cz. III i IV (Nowożytność i Współczesność).

5/ Hasła dotyczące doktryn politycznych ze Słownika społecznego (Kraków 2004), Encyklopedii „Białych Plam” (Radom 2000 -) oraz Encyklopedii politycznej (Radom 2007).

B/ Literatura uzupełniająca:

1/ Ryszard Skarzyński, Konserwatyzm, Warszawa 1998.

2/ Jacek Bartyzel, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin 2012.

3/ Ideologia, doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, pod red. E. Olszewskiego, Puławy 2001.

4/ Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – religia – etos, red. B. Grott, Kraków 2010.

5/ Roger Eatwell, Faszyzm. Historia, Poznań 1999.

6/ Andrzej Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny po zakończeniu semestru w sesji egzaminacyjnej. zdany egzamin z historii myśli politycznej oraz zaliczenie ćwiczeń z doktryn politycznych XIX-XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bartyzel
Prowadzący grup: Jacek Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bartyzel
Prowadzący grup: Jacek Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bartyzel
Prowadzący grup: Jacek Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.