Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo i systemy wyborcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-2-PSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo i systemy wyborcze
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

30 godzin dydaktycznych w semestrze na ćwiczeniach. Dodatkowo student może skorzystać z 1 godz. zegarowej konsultacji dydaktycznych w tygodniu podczas dyżuru oraz krótkich i konkretnych konsultacji mejlowych.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

Zróżnicowany w zależności od zdolności intelektualnych i organizacyjnych studenta.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania.

Zróżnicowany w zależności od zdolności intelektualnych i organizacyjnych studenta.

Efekty uczenia się - wiedza:

Znajomość relacji łączącej demokrację z wyborami, prawem i systemami wyborczymi. Wiedza na temat istoty, implementacji, ograniczeń, wyłączeń oraz kolizji pomiędzy podstawowymi zasadami prawa wyborczego: wolności wyborów, powszechności, równości, bezpośredniości, tajności głosowania. Rozróżnianie podstawowych typów systemów wyborczych. ich egzemplifikacji na świecie oraz generowanych przez nie konsekwencji politycznych. Znajomość podstawowych mechanizmów, instytucji i rozwiązań prawa wyborczego w Polsce i na świecie.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Analiza uniwersalnych wyborczych rozwiązań instytucjonalnych oraz praktyki ich stosowania na świecie, rozpoznawanie sposobów i mechanizmów służących do manipulacji wyborczej. Student powinien posiąść umiejętność dokonywania opisu i krytycznej analizy rzeczywistości politycznej przy wykorzystaniu kategorii politologicznych związanych z problematyką systemów wyborczych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi korzystać i rozumie demokratyczne procedury głosowania. Ma świadomość roli funkcji i funkcji wyborów oraz poszczególnych systemów wyborczych dla głosującego, partii politycznych, państwa i społeczeństwa demokratycznego.

Metody dydaktyczne:

Omówienie wskazanych zagadnień wraz z elementami tradycyjnego wykładu informacyjnego, pogadanka połączona z dyskusją.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa i systemów wyborczych w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką obejmującą zagadnienia współczesnych systemów i procedur wyborczych wykorzystywanych do wyłaniania demokratycznych instytucji przedstawicielskich.

Literatura:

B. Banaszek, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.

M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.

K. Czaplicki, B. Dauter, S. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018

M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa 2009.

D. Daniluk, Realizacja konstytucyjnych zasad prawa wyborczego. Polska na tle porównawczym, Warszawa 2017.

D.M. Farrell, Electoral Systems. A Comparative Introduction, Basingstoke 2011.

J. Flis, Złudzenia wyboru, Kraków 2014.

A. Frydrych, M. Sobczyk, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wyborczych, Toruń 2012.

M. Fuszara, Kwoty, listy wyborcze i równość płci w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, Warszawa 2012

T. Gąsior, Kontrola finansowania komitetów wyborczych, Warszawa 2015.

A. Gendźwiłł i inni, Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014, Warszawa 2016.

S. Grabowska, K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006.

J. Haman, Demokracja. Decyzje. Wybory, Warszawa 2003.

J. Haman, Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji, Warszawa 2018.

B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.

B. Michalak, Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje, Toruń 2013.

D. Nohlen, Prawo wyborcze i systemy partyjne. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.

A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007.

D. Rae, The Political Consequences of Electoral Laws, New Hale 1967.

A. Rakowska-Trela, K. Składowski, Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, Warszawa 2018.

A. Reynolds, B. Reilly, A. Ellis, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm (publikacja dostępna on-line).

K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy, Warszawa 2014.

P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2012.

D. Sieklucki, Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym, Kraków 2015.

K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.

A. Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polski, Toruń 2010.

A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.

W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.

W. Sokół, B. Dziemidok-Olszewska (red.), Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne. Tom 2. Warszawa 2012.

W. Sokół, M. Żmigrodzki, Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia z teorii i praktyki politycznej, Lublin 2005.

J. Szymanek (red.), Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, Warszawa 2016.

P. Uziębło, Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa 2013.

W. Wojtasik, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka. Katowice 2012.

J. Zbieranek, Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym – gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?, Warszawa 2013.

M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013.

A. Żukowski, Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Olsztyn 1999.

Czasopisma:

„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”

„Decyzje"

"Electoral Studies"

„Studia Wyborcze"

„Przegląd Prawa Konstytucyjnego”

„Przegląd Sejmowy"

„Białostockie Studia Prawnicze” (nr 20A, R. 2016)

Serwisy internetowe:

www.electionguide.org

www.parties-and-elections.eu

www.pkw.gov.pl

https://www.idea.int/

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie dokonane dokonuje się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach będącego konsekwencją przygotowania wymaganych planem tematów i zagadnień w oparciu o literaturę przedmiotu oraz napisania kolokwium. Ocena końcowa z przedmiotu jest obliczana na podstawie łącznej liczby punktów zgromadzonych przez studenta podczas trwania kursu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michalak
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kurs realizowany przy pomocy platformy Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michalak
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kurs realizowany przy pomocy platformy Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michalak
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kurs realizowany przy pomocy platformy Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)