Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka regionalna i lokalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-3-AP-PRL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka regionalna i lokalna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - politologia - I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu administracji publicznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS

Przygotowanie do zajęć z literaturą przedmiotu - 3 ECTS

Praca na zajęciach dydaktycznych - 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- Posiada poszerzoną wiedzę na temat samorządu terytorialnego

- Posiada rozbudowaną wiedzę na temat aktorów polityki lokalnej i regionalnej w Polsce

- Posiada szeroką wiedzę na temat rozwiązań prawnych odnoszących się do społeczności lokalnych i regionalnych w Polsce

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Potrafi projektować kolejne etapy decentralizacji i centralizacji władzy publicznej;

- Potrafi wykorzystywać szczegółową wiedzę do rozwiązywania problemów wynikających z pracy publicznej na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;

- Potrafi analizować różne sytuacje problemowe w zakresie decentralizacji władzy publicznej oraz przygotowywać precyzyjne rozwiązania;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Jest gotowy by być liderem działalności publicznej lub członkiem analogicznej grupy na szczeblu lokalnym;

- Jest gotowy zajmować stanowiska związane z projektowaniem ram polityki lokalnej;

- Jest gotowy zajmować stanowiska urzędnicze w obrębie administracji samorządowej, mającej kontakt z przedstawicielami innych państw;

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem źródłowym.

Indywidualne przygotowanie analizy i jej prezentacja.

Krytyczna, indywidualna analiza danych zastanych.

Grupowa analiza ustroju.

Prezentacja wniosków, uzasadnienie i ich obrona.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- panelowa
- punktowana
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone zostały ugruntowaniu i usystematyzowaniu już posiadanej wiedzy z zakresu polityki lokalnej. Kolejne zagadnienia mają przybliżyć studentowi meandry pracy praktyka samorządu terytorialnego - także z poziomu projektowania rozwiązań z zakresu polityki lokalnej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Modele ustroju samorządu terytorialnego w Europie

3. Turystyka

4. Kultura

5. Oświata

6. Ochrona zdrowia

7. Ochrona ludności

8. Sport i wychowanie fizyczne

9. Zagospodarowanie przestrzenne

10. Gospodarka komunalna

11. Promocja i komunikacja

12. Ochrona środowiska

13. Polityka społeczna

14. Polityka mieszkaniowa

15. Ewaluacja zajęć

Literatura:

Numery pozycji zgodnie z kolejnością tematów:

2. P. Swianiewicz, Modele samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowowschodniej– próba generalizacji, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 4(10)/2002, s. 49–67.http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-3e688188-4c76-4c06-8b54-0b4c1043ddc1

3. I. Florek, Zadania samorządu gminy w zakresie turystyki, https://www.researchgate.net/publication/323054256_Zadania_samorzadu_gminy_w_zakresie_turystyki_Tasks_of_local_government_in_the_field_of_tourism_Iwona_Florek

4. A. Szlubowska i in., Usługi publiczne w obszarze kultury finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2018, s. 6–45.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVk9i34__uAhWhtYsKHYh4ABYQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fstat.gov.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fportalinformacyjny%2Fen%2Fdefaultaktualnosci%2F3576%2F5%2F1%2F1%2Fraport_uslugi_publiczne_w_obszarze_kultury_finansowane_przez_jednostki_samorzadu_terytorialnego.pdf&usg=AOvVaw2SI2Sq5glVc_iydtudrGIH

5. R. Pelczar, A. Wagner, Decentralizacja systemu oświatowego w Polsce w latach 90. XX w. Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych, Łódź 2016, s. 14–31.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi896WW5P_uAhWvs4sKHcmxDAoQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.nist.gov.pl%2Findex%2Fpobierzplik%2Fid%2F1029&usg=AOvVaw1C5SRuZm-wv8wK8pMfPipo

6. P. Szetela, Rola samorządu terytorialnego w polskim systemie ochrony zdrowia: organizator, podmiot tworzący oraz płatnik, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2015 13 (1), s. 55 – 68. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjlgMek5P_uAhVkwosKHXQnB-YQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ejournals.eu%2Fpliki%2Fart%2F5259%2F&usg=AOvVaw0ShkIurcxYF8VKgJSP27Eu

7. K. Sienkiewicz-Małyjurek, Problemy organizacyjne zarządzania kryzysowego w samorządach, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2011, seria: Organizacja i Zarządzanie z. 59 2011, s. 119 – 130.

http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z59/K.%20Sienkiewicz-Ma%B3yjurek.pdf

8. M. Klisiński, M. Szwaja, Funkcje samorządu terytorialnego w sferze kultury fizycznej (1999–2010), PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Kultura Fizyczna 2011, z. X, s. 141–149.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj62JP-5f_uAhXltYsKHUKPCLkQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fagro.icm.edu.pl%2Fagro%2Felement%2Fbwmeta1.element.agro-8d5d220d-3ac3-47b5-99b1-4c22825cacab%2Fc%2F141-149.pdf&usg=AOvVaw0GuiCT_cavUPpMi4T7Io0p

9. G. Węcławowicz, Urban Development in Poland, from the Socialist City to the Post-Socialist and Neoliberal City, [w:] "Artificial towns" in the 21st Century. Social polarisation in the new town regions of East-Central Europe, red. V. Szirmai, Budapest 2016, s. 65–82.

https://www.researchgate.net/publication/306941395_Urban_Development_in_Poland_from_the_Socialist_City_to_the_Post-Socialist_and_Neoliberal_City

10. M. Kulesza, Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, Samorząd terytorialny, 7-8/2012, s. 7–24.

https://www.dzp.pl/files/shares/Art/Gospodarka_komunalnapodstawy_i_mechanizmy_prawne.pdf

11. P. Dziekański, Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 1/2012, s. 27–52.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fdc4fd01-1a4c-4edc-b6af-d0cf77b21256

12. J. Ciechanowicz-McLean, Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony środowiska – kierunki zmian, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXXIV, 2015, s. 169–179. https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/34ciechanowicz.pdf

13. A. Brzezińska, Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami, Warszawa 2016, s. 1–16.

14. B. Sadowska, Gospodarka mieszkaniowa w gminach : aspekty finansowe i organizacyjne, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 61, 2010, s. 411–422.

http://www.wzieu.pl/zn/620/ZN_620.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.