Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie instytucją w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-3-AP-ZIA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucją w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - politologia - I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna podstawy biurokracji

- zna różne techniki zarządzania w administracji publicznej

- zna różne techniki oceny administracji publicznej

Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi wskazywać na dylematy etyczne w pracy administracji publicznej

- potrafi opisać kulturę organizacyjną administracji publicznej

- potrafi wyjaśnić wieloaspektowość e-administracji publicznej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- w stopniu podstawowym jest gotowy do zarządzania administracją publiczną

- jest gotowy do uczestnictwa w wielopoziomowych strukturach administracji publicznej

Metody dydaktyczne:

- dyskusja

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zapoznanie się z tekstami wybranymi przez prowadzącego. Uczestnicy odpowiadają na dedykowane im pytania. Sama odpowiedź jest warunkiem zaliczenia zajęć natomiast jakość odpowiedzi skutkuje przyznaniem punktów i odpowiednią oceną.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Zagadnienia podstawowe.

W. Wytrążek, Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych, [w:] Podstawy naukoznawstwa, pod red. P. Kawalca, P. Lipskiego, R. Wodzisza, Lublin 2011, s. 315-337, https://pracownik.kul.pl/files/11992/public/Podstawowe_pojecia_TOZ_w_org_publ.pdf

3. Klasyczny model biurokracji

M. Mijal, Max Weber i kontynuatorzy w badaniach nad organizacjami, [w:] Zarządzanie, organizacje iorganizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, pod red. K. Klincewicza, K. (red.) Warszawa 2016, s. 157–172, http://timo.wz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/09-Micha%C5%82-Mijal-Max-Weber-i-kontynuatorzy-w-badaniach-nad-organizacjami-Klincewicz-Krzysztof-red-Zarzadzanie-organizacje-i-organizowanie.pdf

4. Decentralizacja

M. Popławski, Municipalities and Local Associations as Subjects of Public Power Decentralization, Toruń 2014, s. 15–52, https://www.researchgate.net/publication/329358722_Municipalities_and_Local_Associations_as_Subjects_of_Public_Power_Decentralization

5. Reforma w administracji publicznej

P. Calame, Proces reformy w administracji publicznej, [w:] Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2012, s. 11–22, https://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/zarzadzanie_zmiana_w_administracji_publicznej.pdf

6. Współczesne zarządzanie publiczne

B. Kożuch, Istota zarządzania publicznego, A. Kożuch i in., Obszary zarządzania publicznego, Kraków 2016, s. 7–22, https://wzks.uj.edu.pl/documents/2103800/7252370/Obszary+zarz%C4%85dzania+publicznego/be686ebf-762d-46c6-815e-8e3ed0c122cf

7. Governance

H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie publiczne” nr 1/2007, s. 7-19, https://studylibpl.com/doc/874478/zarz%C4%85-dzanie-publiczne-01---2007-issn-1898-3529

8. E-administracja

D. Fleszer, Wokół problematyki e-administracji, „Roczniki Administracji i Prawa”, 14/1, 2014, s. 125-136, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9116738e-1332-42cf-9637-a7054553685a/c/Fleszer_Dorota.pdf

9. Administracja jako podmiot uczący się

K. Olejniczak, J. Rok, A. Płoszaj, Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą – przegląd koncepcji, [w:] Organizacje uczące się. Modele dla administracji publicznej, pod red. K. Olejniczaka, Warszawa 2012, s. 61–96, http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/organizacje_uczace_sie/organizacje_uczace_sie.pdf http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/organizacje_uczace_sie/organizacje_uczace_sie.pdf

10. Zarządzanie jakością

B. Wyrzykowska, Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych, „Zeszyty Naukowe SGGW”, nr 61, 2006, s. 75–89, http://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2006_n61_s75.pdf

11. Kadry w administracji

J. Sobolewska-Noel, Rynkowe trendy i koncepcje w dziedzinie zarządzania w administracji publicznej jako odpowiedź na potrzeby reform współczesnej administracji publicznej, „Zarządzanie Publiczne” 1 (21), 2013, s. 25–41, https://core.ac.uk/download/pdf/288121324.pdf

12. Etyka w administracji

D. Hajdys, Etyka w administracji publicznej, [w:] Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, pod red. I. D. Czechowskiej, Łódź 2016, s. 287–208, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/20350/%5b287%5d_308_Hajdys.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13. Kultura organizacji

S. Cichoń, I. Turek, Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczne zarządzanie w administracji publicznej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 1, 2017, s. 235–246, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-1.pdf

14. Administracja a polityka

S. Mazur, Administracja i polityka, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 610, 2002, s. 5–18, https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/129/1/14050.pdf

15. Ewaluacja zajęć

Literatura:

Według rozpiski do zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udzielenie odpowiedzi do 11 zajęć. Odpowiedzi mogą być nagrodzone po jednym punkcie do zajęć - warunkiem jest by były wyczerpujące i twórcze.

Bardzo dobry:13-11 punktów

Dobry plus: 10-9 punktów

Dobry: 8-7 punktów

Dostateczny plus: 6-5 punktów

Dostateczny:4 punkty

Niedostateczny: 3-0 punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.