Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-3-MSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 3 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- wprowadzenie do nauki o państwie i polityce;

- historia powszechna XX wieku;

- geografia polityczna;

- teoria stosunków międzynarodowych.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

- 30 h udział w zajęciach wykładowych;

- 30 h studiowanie literatury przedmiotu;

- 30 h bieżąca kwerenda serwisów informacyjnych.

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: poznanie organizacji i funkcjonowania stosunków międzynarodowych;

W 2: posiadanie wiedzy na temat problemów politycznych współczesnego świata;

W 3: uzyskanie wiedzy związanej z formami oddziaływania i współdziałania na arenie międzynarodowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: nabycie umiejętności związanych z funkcjonowaniem podmiotów polityczno-międzynarodowych;

U 2: umiejętność określenia uwarunkowań międzynarodowych stosunków politycznych w systemie globalnym i systemach regionalnych;

U 3: umiejętność wskazania na potrzeby i interesy uczestników kształtujących międzynarodowe stosunki polityczne.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: kompetencje umożliwiające zrozumienie działalności organów kształtujących stosunki międzynarodowe;

K 2: kompetencje odnoszące się do nawiązania współpracy międzynarodowej;

K 3: kompetencje umożliwiające funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Metody dydaktyczne:

- monograficzna;

- komparatystyczna;

- symulacyjna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Pojęcie stosunki międzynarodowe ma dwa podstawowe znaczenia. W pierwszym aspekcie rozumiane są one jako rzeczywiste stosunki między ich uczestnikami. W drugim z kolei znaczeniu pojmuje się je jako subdyscyplinę naukową. Tym samym wskazać można, że przedmiotem badań tej subdyscypliny jest rzeczywistość międzynarodowa. Taki też paradygmat został zastosowany na wykładach prowadzonych z tego zakresu.

Na zajęciach w ujęciu problemowym omawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych. Zakres przedmiotu obejmuje w ujęciu globalnym problematykę współczesnego świata. W ujęciu regionalnym z kolei poszczególne regiony i kontynenty globu. Preferowane są podejścia przyczynowe, komparatystyczne, syntetyczne i globalne. Analizie z kolei zagadnienia polityczno-militarne, organizacyjno-normatywne, gospodarczo-ekonomiczne, technologiczno-ekologiczne oraz społeczno-kulturowe w ich wzajemnych powiązaniach i zależnościach.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są następujące zagadnienia poznawcze:

- pojęcie, przedmiot i zakres nauki o stosunkach międzynarodowych;

- struktura i ewolucja systemów międzynarodowych;

- czynniki kształtujące środowisko międzynarodowe;

- uczestnicy stosunków międzynarodowych;

- potrzeby i interesy w stosunkach międzynarodowych;

- polityczno-prawne formy stosunków międzynarodowych;

- suwerenność państw w stosunkach międzynarodowych;

- polityka zagraniczna państwa;

- instytucje międzynarodowe;

- międzynarodowy ład polityczny;

- bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych;

- problemy rozbrojenia i ograniczenia zbrojeń w relacjach międzynarodowych;

- regionalizm w stosunkach międzynarodowych;

- kraje rozwinięte w stosunkach międzynarodowych;

- kraje rozwijające w stosunkach międzynarodowych.

Literatura:

- Cziomer E. i Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, wyd. 2, Warszawa 2006;

- Fijałkowski Ł. i Kunert-Milcarz R., Międzynarodowe stosunki polityczne, Wrocław 2018;

- Haliżak E. i Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, funkcjonowanie. Podręcznik akademicki, wyd. 3, Warszawa 2001

- Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: stosunki międzywojenne na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011;

- Łoś-Nowak T. i Florczak A., Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2010

- Międzynarodowe stosunki polityczne, oprac. zbior., Kraków 2008

- Pietraś M. (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006;

- Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, wyd. 2, Wrocław 2006

Literatura obcojęzyczna:

- Kuźniar R., Poland's foreign policy after 1989, Budrich Uni Press 2009.

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny lub pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuk
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Leszek Kuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska, Joanna Piechowiak
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Joanna Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpus
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Zbigniew Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpus
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Zbigniew Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)