Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-3-POiZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzania
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 godzin realizowanych z udziałem nauczyciela;

2. 30 godzin poświęconych na pracę indywidualną studenta, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;

3. 30 godzin to czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie zaliczenia kolokwium.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w

zakresie wybranej specjalności.

- K_W01 - Student ma wiedzę dotyczącą podstaw zarządzania organizacją także w kontekście funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

- K_W02 - Student ma wiedzę dotyczącą sposobów ewolucji i przeprowadzania zmian w różnych, omawianych na zajęciach sferach funkcjonowania organizacji.

- K_W03 - Student ma wiedzę dotyczącą niepożądanych zjawisk zachodzących w strukturach organizacyjnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w zakresie zarządzania organizacją:

- K_U01- student potrafi rozróżnić mechanizmy skutecznego i zorganizowanego działania w sferze zarządzania organizacją.

– K_U02 – Student posiada umiejętność przygotowania działań mających na celu wprowadzenie zmian strukturalnych/organizacyjnych w wybranej instytucji.

- K_U03 – Student potrafi umiejętnie wykorzystać narzędzia zarządzania w realizowanych działaniach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Nabywa kompetencji społecznych ułatwiających funkcjonowanie w określonym środowisku organizacyjnym.

K2: Potrafi rozpoznać zasady funkcjonowania danego środowiska organizacyjnego

- K_K01 - Student nabywa kompetencji do funkcjonowania w strukturach organizacyjnych oraz przedsiębiorstwach różnej wielkości, różnym zasięgu i zakresie działania.

Metody dydaktyczne:

Obejmują ćwiczenia warsztatowe, omawianie, rozwiązywanie przypadków; dyskusje panelowe; metodę problemową.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- punktowana
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zapoznanie z terminologią teorii organizacji i zarządzania oraz z podstawowymi problemami z tego zakresu.

Ukształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz umożliwienie zdobycia podstaw do dalszego studiowania problemów dotyczących funkcjonowania organizacji.

Pełny opis:

Zajęcie te umożliwią rozpoznanie znaczenia profesjonalnego przygotowania działań związanych z zarządzaniem organizacją dla jej właściwego funkcjonowania. Wskazane zostaną metody działań oraz pozytywne i negatywne przykłady.

Treści kształcenia obejmują podstawowe pojęcia z zakresu organizacji procesów w różnych dziedzinach jej funkcjonowania.

Dodatkowo Cele kształcenia będzie zapoznanie studentów z koncepcjami (kierunkami) nauk o zarządzaniu w tym kierunkiem: naukowej organizacji pracy, administracyjnym, stosunków międzyludzkich (human relations), sytuacyjnym, gry społecznej, prakseologicznym. Również omówione zostaną podstawowe analogie organizacji (organizacji jako maszyny, organizacji jako organizmu, organizacji jako systemu gry).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat: Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited 2005,

2. A. Bednarski: Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK Toruń 2004,

4. Sikora W. Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

5. Griffin R.W. Podstawy zarzadzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

6. Hatch M. J., Teoria organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002.

7. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie – teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.

8. Piątkowski Z., Pawlak Z., Smoleń A. i inni: Organizacja i zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2012.

Literatura dodatkowa:

- Shafritz J. M., Ott J. T., Jang Y. S., Classics of Organization Theory, Cengage Learning, 2016.

- Warner Burke W., Organization Change - Theory and Practice, Sage, 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – K_W01, K_W02, K_U01

Projekt zaliczeniowy – K_U02,K_U03

Aktywność – K_K01 - Prezentacje; aktywność jako metoda weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia w ramach zajęć.

Sposób oceny zgodnie z obowiązującą punktacja końcowa:

60%-64% - 3,0 (trzy)

65%-74% - 3,5 (trzy i pół)

75%-84% - 4,0 (cztery)

85%-94% - 4,5 (cztery i pół)

95% -100% - 5,0 (pięć).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)