Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

System polityczny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-3-SPRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System polityczny RP
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Słuchaczem wykładu może być każdy

Do egzaminu końcowego zostaną dopuszczeni studenci III r. Politologii WPiSM oraz inni wpisani przez Dziekana na listę słuchaczy w USOS

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Obecność nieobowiązkowa (jak to na wykładach), lecz mile widziana

2. Wykład ma charakter konwersatoryjny, więc mile widziany jest udział słuchaczy w dyskusjach nad prezentowaną problematyką

3. Egzamin końcowy - forma pisemna w postaci 'case studies'

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 Posiada podstawową wiedzę o państwie, władzy,

polityce, administracji publicznej, prawie oraz

instytucjach i strukturach ekonomicznych S1A_W02

K_W15 Posiada wiedzę na temat organizacji i

funkcjonowania instytucji publicznych, zarówno na

szczeblu lokalnym, jaki krajowym i

międzynarodowym. S1A_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę

teoretyczną i pozyskiwać dane dla stawiania,

projektowania i rozwiązania określonych

problemów badawczych S1A_U02; S1A_U03

K_U05 Posiada umiejętność krytycznego myślenia i

wybierania trafnych propozycji rozwiązań

konkretnych problemów S1A_U

K_U06 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne w pracy zawodowej oraz w

działalności publicznej S1A_U06

K_U07 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne uczestnicząc w dyskursie

publicznym, potrafi argumentować i krytycznie

oceniać argumenty adwersarzy S1A_U06Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych,

pogłębionych umiejętności, a także ma świadomość

potrzeby rozwoju osobistego S1A_K01 S1A

K_K05 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i

instytucjach publicznych, w tym między innymi w

administracji publicznej, organizacjach

pozarządowych, partiach politycznych S1A_K04

K_K09 Broni swoich racji i przekonań w sposób kulturalny S1A_K02

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykład będzie mieć charakter konwersatoryjny. Prowadzący nastawia się na aktywność studentów, którzy będą mieli okazję zdobyć wiedzę zarówno na ćwiczeniach z tego przedmiotu jak i z zalecanych lektur. O ile wykład będzie ściśle traktować o aspektach ustrojowych (w formie generalno-abstracyjnej), o tyle ćwiczenia będę nastawione na refleksje odnośnie funkcjonowania systemu RP w politycznej praktyce. Stąd nacisk postawiony zostanie na dyskusję, a przede wszystkim na rozwiązywanie konkretnych przypadków - co ma służyć odpowiedniemu przygotowaniu studentów do egzaminu końcowego.

Pełny opis:

Tematyczne ujęcie treści wykładu:

1. Wprowadzenie

2. Krótka historia ustroju RP – ze szczególnym uwzględnieniem XX w. (II RP, PRL, III RP do 1997 r.)

3. Konstytucja RP z 2 IV 1997 (wolności, prawa i obowiązki obywatela; funkcje, zasady, stany nadzwyczajne, procedura zamiany)

4. Sejm RP i Senat RP

5. Prezydent RP

6. Rada Ministrów RP

7. Samorząd terytorialny

8. Sądy i Trybunały

9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

10. System wyborczy w RP

11. Partie i systemy partyjne

12. Grupy interesu i organizacje społeczne

13. Media masowe w RP

14. Polska demokracja – problemy i zagrożenia

15. Egzamin

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Antoszewski Andrzej, (2012), System polityczny RP, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Skrzydło Wiesław, (2008) Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Literatura uzupełniająca:

Dobek-Ostrowska B. (2011). Polski system medialny. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław: Wyd. UWr.

Cheibub J.A., (2007), Presidentaialism, Parliamentarism and Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, s. 26-48 .

Dudek Antoni, (2016), Historia polityczna Polski 1989 – 2016, Kraków: Wyd. Znak Horyzont.

Chmaj Marek, Skrzydło Wiesław, (2011), System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa: Wolters Kluwers Polska

Garlicki Lech, (2011) Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2011

Gebethner Stanisław , W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy, kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP

Glajcar Rafał, (2015), Demokratyczny reżim polityczny. Relacja między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej, Katowice: Wyd. UŚ.

Grzybowski M., (2004), Rola ustrojowa Prezydenta RP w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej, „Państwo i prawo.

Izbebski H., (2009), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działanie.

Jakubowicz K. (2007). Media publiczne: początek końca czy nowy początek? Warszawa: Wyd. Profesjonalne i Akademickie

Matyja Rafał, (2012), Rywalizacja polityczna w Polsce, Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej

Mojak R., (2002), Prawono-ustrojowe i polityczne mechanizmy tworzenia rządu w Polsce, „Przegląd Sejmowy” nr 5.

Szmulik Bogdan, (2008), Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.

Sylwestrzak A., (2006), Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa: Wyd. Sejmowe.

Zięba-Załucki H., (2000), Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP, Rzeszów.

Zuba Krzysztof, (2012), Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Czasopisma:

Atheaneum Polskie Studia Politologiczne

Political Preferences

Przegląd Sejmowy

Roczniki Nauk Społecznych

Prasa:

www.rp.pl

300polityka.pl

Metody i kryteria oceniania:

I i II termin:

Egzamin pisemny (case studies):

- do rozwiązania 5 przypadków (zaczerpniętych z życia politycznego III RP), co ma na celu zweryfikować umiejętność praktyczne wykorzystanie wiedzy przez zdających egzamin

Kryteria oceny:

0-13.0 - niedostateczny

13.5-15.5 dostateczny

16.0-17.5 dostateczny+

18.0-20.0 dobry

20.5-22.0 dobry plus

22.5-25.0 bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Wizyta studentów na sesji Rady Miasta Torunia, a jak czas pozwoli to również uczestnictwo w posiedzeniu Sejmu RP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hołub
Prowadzący grup: Adam Hołub, Joanna Marszałek-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marszałek-Kawa
Prowadzący grup: Joanna Marszałek-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marszałek-Kawa
Prowadzący grup: Joanna Marszałek-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)