Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-3-ST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 3 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu administracji publicznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS

Przygotowanie do zajęć z literaturą przedmiotu - 1 ECTS

Przygotowanie do wystąpienia - 1 ECTS

Praca na zajęciach dydaktycznych - 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- Posiada podstawową wiedzę na temat samorządu terytorialnego

- Posiada usystematyzowaną wiedzę na temat aktorów polityki lokalnej i regionalnej w Polsce i na świecie

- Posiada wiedzę na temat rozwiązań prawnych odnoszących się do społeczności lokalnych i regionalnych w Polsce i na świecie;

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Potrafi dostrzegać zmiany w zakresie decentralizacji władzy publicznej;

- Potrafi wykorzystywać wiedzę do rozwiązywania problemów wynikających z pracy publicznej na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;

- Potrafi analizować różne sytuacje problemowe w zakresie decentralizacji władzy publicznej oraz przygotowywać rozwiązania;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Jest gotowy by być liderem działalności publicznej lub członkiem analogicznej grupy na szczeblu lokalnym;

- Jest gotowy tworzyć zinstytucjonalizowane grupy współpracy lokalnej i regionalnej;

- Jest gotowy zajmować stanowiska urzędnicze w obrębie administracji samorządowej, mającej kontakt z przedstawicielami innych państw;

Metody dydaktyczne:

Indywidualne przygotowanie analizy i jej prezentacja.

Krytyczna, indywidualna analiza danych zastanych.

Grupowa analiza ustroju.

Prezentacja wniosków, uzasadnienie i ich obrona.

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- panelowa
- referatu

Skrócony opis:

Harmonogram zajęć zawiera następujące elementy:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Pojęcia podstawowe z zakresu samorządu terytorialnego. Europejska Karta Samorządu Lokalnego.

--> Zestaw pojęć: państwo, władza, władza publiczna, administracja (publiczna/niepubliczna), zarządzanie, kierowanie, nadzór, kontrola, konstytucjonalizm, biurokratyzm, zadanie publiczne, organ, służba cywilna, samorząd, subsydiarność (pomocniczość), decentralizacja, centralizacja, dewolucja, delegacja, koncentracja, dekoncentracja, autonomia, federacja, zależność hierarchiczna, osobowość prawna, wspólnota, kolegialność, jednoosobowość, resort (zasada resortowości).

3. Austria; Węgry

4. Belgia; Holandia

5. Cypr; Malta

6. Dania; Litwa

7. Estonia; Łotwa

8. Finlandia; Szwecja

9. Hiszpania; Portugalia

10. Luksemburg; Słowenia

11. Niemcy; Francja

12. Rumunia; Bułgaria

13. Słowacja; Czechy

14. Włochy; Grecja

15. Zjednoczone Królestwo; Irlandia

Pełny opis:

Każdy z uczestników zobowiązany jest do przygotowania wystąpienia eksperckiego, dotyczącego wybranego państwa. Prezentacja ma obejmować następujące zagadnienia:

• Część wstępna, obejmująca szacunkowo nie więcej jak 25% wystąpienia:

uwarunkowania geograficzne

uwarunkowania społeczne, w tym demograficzne

uwarunkowania gospodarcze

uwarunkowania historyczne

• Część właściwa, obejmująca 75% wystąpienia:

Podział administracyjny

Szczeble

Organy, w tym wyłanianie, odwoływanie, pozycja ustrojowa, funkcje

Zadania

Finansowanie

Relacja z administracją centralną, w tym nadzór

Zagadnienia specyficzne – jeżeli występują

Do dyspozycji będzie projektor multimedialny. Przygotowanie prezentacji multimedialnej znacząco poprawi czytelność. Mile widziany własny komputer, ale nie obowiązkowo. Prezentacja nie dłuższa niż 40 minut.

Na każdych z zajęć, po zakończeniu prezentacji, uczestnicy pracować będą się w pięcioosobowych grupach. Praca w grupach polega na dokonaniu oceny osiągnięć w kategoriach potencjalnych wad i zalet ustroju samorządu terytorialnego w danym państwie. Warto przy tym zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak: spójność, przejrzystość, etyczność, demokratyzacja, decentralizacja / centralizacja, kolegialność / jednoosobowość, wielkość aparatu administracyjnego. Szczególnie pomocne w ocenie będą postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Po naradzie i wydaniu opinii grupa przedstawia swoje stanowisko na forum ogólnym. Co zajęcia prezentacji dokonuje inna osoba. Prowadzący ocenia wnioski grupy.

Literatura:

˗ Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna, pod red. R. Wiszniowskiego, Wrocław 2007.

˗ Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2006.

˗ Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008.

˗ Czaputowicz J., Administracja publiczna, Warszawa 2005.

˗ Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

- Local Governance in Industrial Countries, pod red. A. Shah, Washington 2006.

- Local Democracy and Local Government, pod red. L. Pipera i D. Wilsona, London 1996.

˗ Mołdawa T., Wojtaszczyk K. A., Małecki M., Administracja publiczna w procesie dostosowania państwa do Unii Europejskiej, Warszawa 2003.

- Samorząd terytorialny w Europie - studia z nauk administracyjnych, pod red. P. Szreniawskiego, Lublin 2009.

˗ Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Barańskiego, Toruń 2009.

˗ Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, pod red. L. Rajcy, Warszawa 2010.

˗ Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie, pod red. A. Lutrzkowskiego i J. Marszałek-Kawy, Toruń 2008.

˗ Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, pod red. A.K. Piaseckiego, Kraków 2010.

˗ Samorząd terytorialny, pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2005.

˗ Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2007.

˗ Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2004.

˗ Supernat J., Europejska przestrzeń administracyjna (zagadnienia wybrane), Wrocław 2005.

˗ Trzciński K., Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, Warszawa 2006.

˗ Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Barańskiego, Toruń 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się dwa elementy:

wystąpienie do 14 p. (wartość merytoryczna – 10 p.; forma prezentacji 2 p.; dyscyplina czasowa 2 p.).

praca w grupach do 11 p.

Skala ocen:

Bardzo dobry 21-25

Dobry plus 20-19

Dobry 18-16

Dostateczny plus 15

Dostateczny 14-13

Niedostateczny 0-12

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)