Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne teorie politologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-3-WTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie politologiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna znajomość słownictwa politologicznego.

Całkowity nakład pracy studenta:

90-600

Efekty uczenia się - wiedza:

Znajomość kategorii, typologii i podejść teoretycznych w naukach o polityce.

Umiejętność analizy języka politologicznego, diagnozowanie poziomu teoretyczności oraz kształtowanie podejścia krytycznego do wszelkich teorii.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność posługiwania się teoriami i koncepcjami politologicznymi przy wyjaśnianiu zjawisk i procesów politycznych. Transformacje kategorii, typologii i teorii politologicznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Umiejętność krytycznego podejścia do teorii politologicznych oraz ich modyfikacji przy zmianie warunków determinujących.

Metody dydaktyczne:

wykład, konwersatorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Najnowsze badania nad teoriami politologicznymi będą asumptem dla nabywania umiejętności teoretycznego rozumienia świata politycznego. Interpretowanie i modyfikowanie teorii politologicznych oraz siatek kategorii teoretycznych będą służyły kreowaniu narzędzi badawczych pogłębionych teoretycznie.i

Pełny opis:

Teksty naukowe - idiograficzne a nomologiczne.

Poziomy teoretyczności tekstów naukowych nomologicznych.

Typy problemów badawczych.

Władza - panowanie - dominacja (adekwatność definicji władzy przy zmieniających się typach stosunków społecznych).

Typologie relacji pomiędzy imperium a podmiotami podporządkowanymi - modyfikacja typów R. jra Nye.

Totalitaryzm a autorytaryzm - typy idealne a etapy pośrednie.

Quasi- vs neo-militant democracy.

Partie polityczne w społeczeństwie informatycznym.

Typologie kultur politycznych.

Typologie myślenia politycznego.

Podmiotowość a przedmiotowość polityczna.

Suwerenność narodu politycznego.

Kreowanie opinii publicznej.

Geopolityka ery informatycznej

Najnowsza polska geopolityka.

Literatura:

Bäcker, R., Wincławska, M., Rak, J., Czechowska, L., Gadomska, G., Gajda, J., ... & Płotka, B. (2016). Metodologia badań politologicznych.

Roman Backer, Nietradycyjna teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 225.

Rak, J., & Bäcker, R. (2019). Trajektoria trwania opancerzonych demokracji. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 41(3), 63-82.

Bäcker, R., & Rak, J. (2019). Epigonic Totalitarianism in Russia. Politeja, (62), 7-19.

Rak, J. (2018). The Typological Framework of Myths as a Tool for Studying Political Thought. World Political Science Review, 14(2), 235-256.

Rak, Theorizing cultures of political violence in times of austerity: studying social movements in comparative perspective: by Joanna Rak, New York, Routledge, 2018, x+ 196pp.

Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press

Nye, J. S. (2007). Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rak, Joanna, and Roman Bäcker, eds. Neo-militant democracies in post-communist member states of the European Union. Routledge, 2022.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny dotyczący krytycznej analizy jednej wybranej monografii z badań empirycznych oraz poziomu umiejętności kreacji i modyfikacji teorii przy badaniu wybranego casusu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie umiejętności posługiwania się teoriami i koncepcjami politologicznymi przy wyjaśnianiu zjawisk i procesów politycznych; transformacji kategorii, typologii i teorii politologicznych oraz umiejętności krytycznego podejścia do teorii politologicznych oraz ich modyfikacji przy zmianie warunków determinujących.

Pełny opis:

Odróżnianie tekstów idiograficznych od nomologicznych.

Określanie poziomu teoretycznego konkretnych tekstów nomologicznych.

Wybór przypadków pól badawczych.

Wybór teorii adekwatnych do danych pól badawczych.

Określanie zakresu modyfikacji danej teorii.

Kreowanie typologii i sub-typologii.

Określanie miar ilościowych lub jakościowych do definiowania etapów pomiędzy typami idealnymi.

Określanie granic ważności danej teorii.

Literatura:

Przykładowo:

Bäcker, R., Wincławska, M., Rak, J., Czechowska, L., Gadomska, G., Gajda, J., ... & Płotka, B. (2016). Metodologia badań politologicznych.

Roman Backer, Nietradycyjna teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 225.

Rak, J., & Bäcker, R. (2019). Trajektoria trwania opancerzonych demokracji. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 41(3), 63-82.

Bäcker, R., & Rak, J. (2019). Epigonic Totalitarianism in Russia. Politeja, (62), 7-19.

Rak, J. (2018). The Typological Framework of Myths as a Tool for Studying Political Thought. World Political Science Review, 14(2), 235-256.

Theorizing cultures of political violence in times of austerity: studying social movements in comparative perspective: by Joanna Rak, New York, Routledge, 2018, x+ 196pp.

Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press

Nye, J. S. (2007). Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Heywood, A. (2015). Political theory: An introduction. Macmillan International Higher Education.

Bäcker, R. (2011). Nietradycyjna teoria polityki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bäcker, R. (2016). Kategorie teoretyczne totalitaryzmu a badania empiryczne. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 38(2), 7-17.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie umiejętności posługiwania się teoriami i koncepcjami politologicznymi przy wyjaśnianiu zjawisk i procesów politycznych; transformacji kategorii, typologii i teorii politologicznych oraz umiejętności krytycznego podejścia do teorii politologicznych oraz ich modyfikacji przy zmianie warunków determinujących.

Pełny opis:

Odróżnianie tekstów idiograficznych od nomologicznych.

Określanie poziomu teoretycznego konkretnych tekstów nomologicznych.

Wybór przypadków pól badawczych.

Wybór teorii adekwatnych do danych pól badawczych.

Określanie zakresu modyfikacji danej teorii.

Kreowanie typologii i sub-typologii.

Określanie miar ilościowych lub jakościowych do definiowania etapów pomiędzy typami idealnymi.

Określanie granic ważności danej teorii.

Literatura:

Przykładowo:

Bäcker, R., Wincławska, M., Rak, J., Czechowska, L., Gadomska, G., Gajda, J., ... & Płotka, B. (2016). Metodologia badań politologicznych.

Roman Backer, Nietradycyjna teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 225.

Rak, J., & Bäcker, R. (2019). Trajektoria trwania opancerzonych demokracji. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 41(3), 63-82.

Bäcker, R., & Rak, J. (2019). Epigonic Totalitarianism in Russia. Politeja, (62), 7-19.

Rak, J. (2018). The Typological Framework of Myths as a Tool for Studying Political Thought. World Political Science Review, 14(2), 235-256.

Theorizing cultures of political violence in times of austerity: studying social movements in comparative perspective: by Joanna Rak, New York, Routledge, 2018, x+ 196pp.

Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press

Nye, J. S. (2007). Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Heywood, A. (2015). Political theory: An introduction. Macmillan International Higher Education.

Bäcker, R. (2011). Nietradycyjna teoria polityki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bäcker, R. (2016). Kategorie teoretyczne totalitaryzmu a badania empiryczne. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 38(2), 7-17.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)