Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Marketing terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-MP-MT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing terytorialny
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - politologia - I st. - 2 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Materiały udostępniane na platformie Moodle UMK: hasło Destynacja


Link do kursu https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4278¬ifyeditingon=1

Całkowity nakład pracy studenta:

- analiza tekstów obligatoryjnych


- analiza przypadków


- aktywność


- przygotowanie strategii marketingowej


- prezentacja strategii

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 Ma wiedzę dotyczącą procesów komunikacji społecznej;


rozumie złożoność, wielowymiarowość,


wielopłaszczyznowość i najważniejsze uwarunkowania


tych procesów. S1A_W03; S1A_W05


K_W14 Ma wiedzę o regułach prawnych (ze szczególnym


uwzględnieniem przepisów prawa mediów), jakie wpływają


na działalność organizacji medialnych i/lub przedsiębiorstw


branży reklamowej, brandingu i public relations. S1A_W07; S1A_W10


K_W18 Ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w zakresie


wybranej specjalności: dziennikarza zatrudnionego w prasie,


radiu, telewizji, nowych mediach lub pracownika


branży/działu PR i brandingu. S1P_W06; S1P_W07Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne,


kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, właściwe


dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U01


K_U02 Posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy


teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania


konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych


dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U02


K_U13 Posiada umiejętność projektowania ścieżki własnego


rozwoju. S1A_U06


K_U15 Ma rozbudowany warsztat pracy w zakresie wybranej


specjalności. Wykorzystując wiedzę na temat warsztatu


pracy, potrafi przygotować skuteczne przekazy. S1P_U06; S1P_U09; S1P_U10;


K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez


lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych,


uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych,


członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych. S1A_K01


K_U08 Rozumie i analizuje zjawiska społeczne. S1A_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez


lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych,


uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych,


członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych. S1A_K01


K_K02 Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich


spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek


powodzenia na rynku pracy. S1A_K06


K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej


różne role, także status i zadania lidera. S1A_K02


K_K04 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania,


określonego przez siebie lub przez innych. S1A_K03


K_K07 Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych,


uwzględniając kompleks uwarunkowań: prawnych,


ekonomicznych, politycznych, kulturowych. S1A_K05


K_K08 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. S1A_K07

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- punktowana

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Tematyczne ujęcie treści:

1. Wprowadzenie

2. Prawne i teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego

3. „PR begins at home” - o komunikacji wewnątrz urzędu

4. Strategia promocji miasta lub regionu (zasady projektowania)

5. Analiza sytuacji wyjściowej

6. Cele (kierunki) i grupy docelowe strategii promocji

7. Pozycjonowanie strategii marketingowej

8. Budżet w marketingu terytorialnym

9. Reklama w MT

10. Event marketing

11. Social media w promocji miejsca

12. City placement

13. Sport jako narzędzie promocji miejsca

14. Marketing terytorialny przyszłości

15. Prezentacja projektów

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

- omówienie zasad kursu (szczegóły dotyczące przygotowania projektu; literatura przedmiotu, case studies; aktywność, obecność etc.)

Zadania projekt:

Podział na grupy

2. Prawne i teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego (marketing, branding, promocja, wizerunek, tożsmość etc.)

Teksty obligatoryjne:

Glińska, Florek, Kowalewska 2009: 9-47

Florek, Augutyn 2011: 7-34

Zadania Projekt:

Wybór przedmiotu strategii

3. „PR begins at home” - o komunikacji wewnątrz urzędu

Ciarczyńska A, PR w służbie samorządów, Kreowanie wizerunku miast, (w:)

(Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec,

Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011

Serafin, K., Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej

4. Strategia promocji miasta lub regionu (zasady projektowania)

Teksty obligatoryjne:

Florek, Augutyn 2011: 7-34

Zadania Projekt:

Przygotowanie harmonogramu prac nad strategią produktu terytorialnego

Zebranie informacji do analizy sytuacji wyjściowej

5. Analiza sytuacji wyjściowej

Teksty obligatoryjne:

Florek, Augutyn 2011: 57-109

Glińska, Florek, Kowalewska 2009: 48-64

Projekt:

Analiza sytuacji wyjściowej wybranego produktu terytorialnego

6. Cele (kierunki) i grupy docelowe strategii promocji

Teksty obligatoryjne:

Florek, Augutyn 2011: 117-168

Glińska, Florek, Kowalewska 2009: 87-102

Zadanie projekt:

Sprecyzowaniu celów strategicznych i operacyjnych oraz wybór grup docelowych

7. Pozycjonowanie strategii marketingowej

Szromik 2016: 274 – 312

Zadanie projekt:

Pozycjonowanie promowanego produktu na tle konkurencyjnych

8. Budżet

Florek, Augustyn 2011: 209 – 232

Brańka (w:) Szromik red., (2015: 56-75

Zadanie projekt:

Sprecyzowanie budżetu i harmonogramu działań promocyjnych

9. Reklama w MT

Tekst obligatoryjny:

Florek, Augustyn 2011: 169-208

Zadanie projekt:

Plan działań komunikacyjnych

10. Event marketing

Zadanie projekt:

Plan działań komunikacyjnych (kontynuacja)

11. Social media w promocji miejsca

Tekst obligatoryjny:

Manczak (w:) Szromik red. 2015: 76-99

Zadanie projekt:

Analiza sytuacji i plan modyfikacji promocji działań jednostek samorządu terytorialnego w social media

12. City placement

Test obligatoryjny:

Szromik red. 2015: 100-158

Zadanie projekt:

Optymalizacja narzędzi promocji i projekt materiałów promocyjnych cd.

13. Sport jako narzędzie promocji miast i regionów

Tekst obligatoryjny:

Szromik 2016: 393-406

Zadanie projekt:

Optymalizacja narzędzi promocji i projekt materiałów promocyjnych cd.

14. Marketing terytorialny przyszłości

Tekst obligatoryjny:

Ilców 2023

15. Prezentacja projektów

Literatura:

Dziekański Paweł, (2015), Start do marketingu terytorialnego, Kielce: Wyd. UJK.

Domański Tomasz, (2014), Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi, Łódź: Wyd. UŁ

Duda Aneta (red.), (2010), Public relations miast i regionów, Warszawa: Wydawnictwo Difin,

Glińska Ewa, (2016), Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Warszawa: Wolter Kluwer.

Glińska Ewa, Florek Magdalena, Kowalewska Anna, (2009), Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Warszawa: Wolter Kluwers.

Florek Magdalena, (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań: Wyd. AE.

Florek Magdalena, Augustyn Anna, (2011) Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Warszawa: Best Place, Europejski Instytut Marketingu Miejsc.

Ilciów Adam, (2023), Nowoczesne technologie w rozwoju miasta.

Strategie – realizacje – oczekiwania, "Środkowoeuropejskie studia polityczne"

Szromik Andrzej, (2016), Marketing terytorialny, Warszawa: Wolter Kluwer.

Szromik Andndrzej red., (2015), Marketing terytorialny: nowe obszary i narzędzia, Kraków-Legionowo: Edu-Libri

Tworzydło Dariusz, Soliński Tomasz, (2005) Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego, Kraśnik: Urząd Miasta.

Witek Jolanta, (2011), Kreowanie marki regionu, Wałcz: PSZ.

Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, „Zeszyty Naukowe” nr 35/824, Szczecin: Wyd. USz.

Strony internetowe:

Europejski Instytut Marketingu Miejsc, http://bestplaceinstytut.org/pl/blog/

PRoto: proto.pl

Marketing 101 - https://www.marketing101.pl/marketing-miejsc

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 45 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Realizacja projektu zespołowego 0 – 45 punktów

3. Nieobecności - dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze, każda następna będzie skutkować odjęciem 3 punktów

Suma punktów:

<=0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Prezentacja zajęć

2. Teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego

- Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, pod red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Warszawa 2011, s. 18-40, http://wsp.pl/file/574_321763322.pdf

- Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa 2016, s. 25-54, https://books.google.pl/books?hl=en&lr=&id=T39TEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=marketing+terytorialny&ots=rJK0RlANFe&sig=Up2v3R9BtTDXI1h5SFF4NvbZeBc&redir_esc=y#v=onepage&q=marketing%20terytorialny&f=false

3. „PR begins at home” - o komunikacji wewnątrz urzędu

- Krystyna Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne” nr 141, 2013, s. 136-151, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/12_K.Serafin_Skuteczna_komunikacja_w_podmiotach_administracji.pdf

- Barbara Bielicka, Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 13 (13) 2014, s. 11-26, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklP_Y14b2AhXls4sKHT2aBXg4ChAWegQICxAB&url=https%3A%2F%2Ftbr.wsb.torun.pl%2Findex.php%2Fjournal%2Fissue%2Fdownload%2F2%2F6&usg=AOvVaw2ncT5vrOWAmezbkbg673Hx

4. Projektowanie strategii promocji miasta lub regionu

- Andrzej Raszkowski, Czynniki sukcesu strategii promocji miasta, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 23, 2012, s. 385-398, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23-s385-398/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23-s385-398.pdf

- Andrzej Raszkowski, Strategia promocji miasta na przykładzie Szklarskiej Poręby, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Lokalna w Teorii i Praktyce”, nr 179, 2011, s. 173-183, https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Raszkowski/publication/333676407_Strategia_promocji_miasta_na_przykladzie_Szklarskiej_Poreby/links/5cfe89d7299bf13a384c6228/Strategia-promocji-miasta-na-przykladzie-Szklarskiej-Poreby.pdf

5. Rola partnerstwa w marketingu terytorialnym

- Wawrzyniec Rudolf, Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, s. 77-104, https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/32537/Rudolf_Marketing_ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Piotr Blicharz, Instytucje wspierające komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 201-212, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

6. Public Relations jednostki terytorialnej

- Wojciech Furman, Colin Hales, Kryztszof Kaszuba, Andrzej Szromnik, Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok 2009, s. 95-135, https://bfkk.pl/wp-content/uploads/2017/07/marketing.pdf

7. Pozycjonowanie strategii marketingowej

- Andrzej Szromnik, Strategia pozycjonowania miast i regionów – wybrane problemy przygotowania i realizacji, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, 2011, s. 425-438, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Danuta Szwajca, Pozycjonowanie marki na rynku globalnym – możliwości i ograniczenia, „Economy and Management”, nr 1, 2009, s. 44-59, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-3cyloo72AhVomYsKHQIoBYIQFnoECBwQAQ&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fbaztech%2Fdownload%2Fimport%2Fcontents%2FBPB9-0007-0004-httpwww_zneiz_pb_edu_plkwartalnik120091_4szwajca.pdf&usg=AOvVaw1A386q91PJLrRo_s2YcMk5

8. Przesłanki kształtowania strategii marketingowe

Wojciech Furman, Colin Hales, Kryztszof Kaszuba, Andrzej Szromnik, Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok 2009, s. 48-78, https://bfkk.pl/wp-content/uploads/2017/07/marketing.pdf

9. Marketing terytorialny - case study

- Mariola Łuczak, Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 73-88, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Beata Meyer, Zróżnicowanie markowych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 89-102, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Katarzyna Orfin, Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu turystycznego przez tworzenie markowych produktów turystycznych, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 103-114, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

10. Event marketing

- Anna Kalinowska-Żeleźnik, Event marketing jako forma komunikacji marketingowej, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 42, s. 429-436. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42-s429-436/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42-s429-436.pdf

- Magda Różycka, Anna Jawor-Lachowicz, Event marketing – lokalna sztuka „uwodzenia” na przykładzie „Dziennika Zachodniego”, „Zarządzanie Mediami” t. 5(2)2017, s. 61–78. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiskuezxob2AhXw-yoKHdZAAhUQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ejournals.eu%2Fpliki%2Fart%2F9999%2F&usg=AOvVaw0ORfnW1vsaaCPcZJLzVJ4D

11. Social media w promocji miejsca

- Małgorzata Koszembar-Wiklik, Media społecznościowe w strategii public relations miast, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 10 (59) 2013, s. 361-370, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikqpinyYb2AhUDAxAIHbK5Du0QFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fagro.icm.edu.pl%2Fagro%2Felement%2Fbwmeta1.element.agro-a249f088-ecab-4fdc-b671-d6bd0473fb73%2Fc%2F361-370.pdf&usg=AOvVaw295RmRXKkgH3KIK2f3jTsV

- Piotr Dubicki, Znaczenie mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku Jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Studia Miejskie” t. 39 (2020), s. 61-70,https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikqpinyYb2AhUDAxAIHbK5Du0QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fczasopisma.uni.opole.pl%2Findex.php%2Fsm%2Farticle%2Fdownload%2F2391%2F3406%2F&usg=AOvVaw3cf0qOTOkPc0UrkAekpfv4

12. City placement

- Andrzej Szromnik, City placement – nowy element w strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej miast, https://pdf.helion.pl/e_070h/e_070h.pdf

- Agnieszka Werenowska, City placement jako instrument promocji miasta, „Turystyka i Rozwój Regionalny” nr 9, 2018, s. 89-96. http://sj.wne.sggw.pl/pdf/TIRR_2018_n9_s89.pdf

13. Sport jako narzędzie promocji miejsca

- Jarosław Kowalski, Promocja marek miejsc a wielkie wydarzenia sportowe, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, 2011, s. 473-488, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski, Sponsoring sportowy jako skuteczny instrument komunikacji w zarządzaniu wizerunkiem, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. 13 (10) 2012, s. 43-62, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-10.pdf

14. Narracje w marketingu

- Magdalena Zubiel-Kasprowicz, Narracje w komunikacji marketingowej, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 13 (13) 2014, s. 27-36, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklP_Y14b2AhXls4sKHT2aBXg4ChAWegQICxAB&url=https%3A%2F%2Ftbr.wsb.torun.pl%2Findex.php%2Fjournal%2Fissue%2Fdownload%2F2%2F6&usg=AOvVaw2ncT5vrOWAmezbkbg673Hx

- Maciej Bachryj-Krzywaźnia, Dedykowany storytelling – psychologiczne przesłanki perswazyjnej efektywności narracyjnego marketingu politycznego, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" nr 1, 2019, s. 193-210, http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/ssp-2019-1-13.pdf

15. Kolokwium końcowe

Literatura:

Jak w opisie poszczególnych zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Prezentacja zajęć

2. Teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego

- Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, pod red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Warszawa 2011, s. 18-40, http://wsp.pl/file/574_321763322.pdf

- Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa 2016, s. 25-54, https://books.google.pl/books?hl=en&lr=&id=T39TEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=marketing+terytorialny&ots=rJK0RlANFe&sig=Up2v3R9BtTDXI1h5SFF4NvbZeBc&redir_esc=y#v=onepage&q=marketing%20terytorialny&f=false

3. „PR begins at home” - o komunikacji wewnątrz urzędu

- Krystyna Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne” nr 141, 2013, s. 136-151, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/12_K.Serafin_Skuteczna_komunikacja_w_podmiotach_administracji.pdf

- Barbara Bielicka, Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 13 (13) 2014, s. 11-26, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklP_Y14b2AhXls4sKHT2aBXg4ChAWegQICxAB&url=https%3A%2F%2Ftbr.wsb.torun.pl%2Findex.php%2Fjournal%2Fissue%2Fdownload%2F2%2F6&usg=AOvVaw2ncT5vrOWAmezbkbg673Hx

4. Projektowanie strategii promocji miasta lub regionu

- Andrzej Raszkowski, Czynniki sukcesu strategii promocji miasta, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 23, 2012, s. 385-398, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23-s385-398/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23-s385-398.pdf

- Andrzej Raszkowski, Strategia promocji miasta na przykładzie Szklarskiej Poręby, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Lokalna w Teorii i Praktyce”, nr 179, 2011, s. 173-183, https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Raszkowski/publication/333676407_Strategia_promocji_miasta_na_przykladzie_Szklarskiej_Poreby/links/5cfe89d7299bf13a384c6228/Strategia-promocji-miasta-na-przykladzie-Szklarskiej-Poreby.pdf

5. Rola partnerstwa w marketingu terytorialnym

- Wawrzyniec Rudolf, Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, s. 77-104, https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/32537/Rudolf_Marketing_ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Piotr Blicharz, Instytucje wspierające komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 201-212, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

6. Public Relations jednostki terytorialnej

- Wojciech Furman, Colin Hales, Kryztszof Kaszuba, Andrzej Szromnik, Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok 2009, s. 95-135, https://bfkk.pl/wp-content/uploads/2017/07/marketing.pdf

7. Pozycjonowanie strategii marketingowej

- Andrzej Szromnik, Strategia pozycjonowania miast i regionów – wybrane problemy przygotowania i realizacji, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, 2011, s. 425-438, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Danuta Szwajca, Pozycjonowanie marki na rynku globalnym – możliwości i ograniczenia, „Economy and Management”, nr 1, 2009, s. 44-59, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-3cyloo72AhVomYsKHQIoBYIQFnoECBwQAQ&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fbaztech%2Fdownload%2Fimport%2Fcontents%2FBPB9-0007-0004-httpwww_zneiz_pb_edu_plkwartalnik120091_4szwajca.pdf&usg=AOvVaw1A386q91PJLrRo_s2YcMk5

8. Przesłanki kształtowania strategii marketingowe

Wojciech Furman, Colin Hales, Kryztszof Kaszuba, Andrzej Szromnik, Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok 2009, s. 48-78, https://bfkk.pl/wp-content/uploads/2017/07/marketing.pdf

9. Marketing terytorialny - case study

- Mariola Łuczak, Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 73-88, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Beata Meyer, Zróżnicowanie markowych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 89-102, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Katarzyna Orfin, Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu turystycznego przez tworzenie markowych produktów turystycznych, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 103-114, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

10. Event marketing

- Anna Kalinowska-Żeleźnik, Event marketing jako forma komunikacji marketingowej, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 42, s. 429-436. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42-s429-436/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42-s429-436.pdf

- Magda Różycka, Anna Jawor-Lachowicz, Event marketing – lokalna sztuka „uwodzenia” na przykładzie „Dziennika Zachodniego”, „Zarządzanie Mediami” t. 5(2)2017, s. 61–78. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiskuezxob2AhXw-yoKHdZAAhUQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ejournals.eu%2Fpliki%2Fart%2F9999%2F&usg=AOvVaw0ORfnW1vsaaCPcZJLzVJ4D

11. Social media w promocji miejsca

- Małgorzata Koszembar-Wiklik, Media społecznościowe w strategii public relations miast, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 10 (59) 2013, s. 361-370, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikqpinyYb2AhUDAxAIHbK5Du0QFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fagro.icm.edu.pl%2Fagro%2Felement%2Fbwmeta1.element.agro-a249f088-ecab-4fdc-b671-d6bd0473fb73%2Fc%2F361-370.pdf&usg=AOvVaw295RmRXKkgH3KIK2f3jTsV

- Piotr Dubicki, Znaczenie mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku Jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Studia Miejskie” t. 39 (2020), s. 61-70,https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikqpinyYb2AhUDAxAIHbK5Du0QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fczasopisma.uni.opole.pl%2Findex.php%2Fsm%2Farticle%2Fdownload%2F2391%2F3406%2F&usg=AOvVaw3cf0qOTOkPc0UrkAekpfv4

12. City placement

- Andrzej Szromnik, City placement – nowy element w strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej miast, https://pdf.helion.pl/e_070h/e_070h.pdf

- Agnieszka Werenowska, City placement jako instrument promocji miasta, „Turystyka i Rozwój Regionalny” nr 9, 2018, s. 89-96. http://sj.wne.sggw.pl/pdf/TIRR_2018_n9_s89.pdf

13. Sport jako narzędzie promocji miejsca

- Jarosław Kowalski, Promocja marek miejsc a wielkie wydarzenia sportowe, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, 2011, s. 473-488, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski, Sponsoring sportowy jako skuteczny instrument komunikacji w zarządzaniu wizerunkiem, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. 13 (10) 2012, s. 43-62, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-10.pdf

14. Narracje w marketingu

- Magdalena Zubiel-Kasprowicz, Narracje w komunikacji marketingowej, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 13 (13) 2014, s. 27-36, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklP_Y14b2AhXls4sKHT2aBXg4ChAWegQICxAB&url=https%3A%2F%2Ftbr.wsb.torun.pl%2Findex.php%2Fjournal%2Fissue%2Fdownload%2F2%2F6&usg=AOvVaw2ncT5vrOWAmezbkbg673Hx

- Maciej Bachryj-Krzywaźnia, Dedykowany storytelling – psychologiczne przesłanki perswazyjnej efektywności narracyjnego marketingu politycznego, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" nr 1, 2019, s. 193-210, http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/ssp-2019-1-13.pdf

15. Kolokwium końcowe

Literatura:

Jak w opisie poszczególnych zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Prezentacja zajęć

2. Teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego

- Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, pod red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Warszawa 2011, s. 18-40, http://wsp.pl/file/574_321763322.pdf

- Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa 2016, s. 25-54, https://books.google.pl/books?hl=en&lr=&id=T39TEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=marketing+terytorialny&ots=rJK0RlANFe&sig=Up2v3R9BtTDXI1h5SFF4NvbZeBc&redir_esc=y#v=onepage&q=marketing%20terytorialny&f=false

3. „PR begins at home” - o komunikacji wewnątrz urzędu

- Krystyna Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne” nr 141, 2013, s. 136-151, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/12_K.Serafin_Skuteczna_komunikacja_w_podmiotach_administracji.pdf

- Barbara Bielicka, Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 13 (13) 2014, s. 11-26, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklP_Y14b2AhXls4sKHT2aBXg4ChAWegQICxAB&url=https%3A%2F%2Ftbr.wsb.torun.pl%2Findex.php%2Fjournal%2Fissue%2Fdownload%2F2%2F6&usg=AOvVaw2ncT5vrOWAmezbkbg673Hx

4. Projektowanie strategii promocji miasta lub regionu

- Andrzej Raszkowski, Czynniki sukcesu strategii promocji miasta, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 23, 2012, s. 385-398, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23-s385-398/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23-s385-398.pdf

- Andrzej Raszkowski, Strategia promocji miasta na przykładzie Szklarskiej Poręby, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Lokalna w Teorii i Praktyce”, nr 179, 2011, s. 173-183, https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Raszkowski/publication/333676407_Strategia_promocji_miasta_na_przykladzie_Szklarskiej_Poreby/links/5cfe89d7299bf13a384c6228/Strategia-promocji-miasta-na-przykladzie-Szklarskiej-Poreby.pdf

5. Rola partnerstwa w marketingu terytorialnym

- Wawrzyniec Rudolf, Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, s. 77-104, https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/32537/Rudolf_Marketing_ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Piotr Blicharz, Instytucje wspierające komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 201-212, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

6. Public Relations jednostki terytorialnej

- Wojciech Furman, Colin Hales, Kryztszof Kaszuba, Andrzej Szromnik, Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok 2009, s. 95-135, https://bfkk.pl/wp-content/uploads/2017/07/marketing.pdf

7. Pozycjonowanie strategii marketingowej

- Andrzej Szromnik, Strategia pozycjonowania miast i regionów – wybrane problemy przygotowania i realizacji, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, 2011, s. 425-438, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Danuta Szwajca, Pozycjonowanie marki na rynku globalnym – możliwości i ograniczenia, „Economy and Management”, nr 1, 2009, s. 44-59, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-3cyloo72AhVomYsKHQIoBYIQFnoECBwQAQ&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fbaztech%2Fdownload%2Fimport%2Fcontents%2FBPB9-0007-0004-httpwww_zneiz_pb_edu_plkwartalnik120091_4szwajca.pdf&usg=AOvVaw1A386q91PJLrRo_s2YcMk5

8. Przesłanki kształtowania strategii marketingowe

Wojciech Furman, Colin Hales, Kryztszof Kaszuba, Andrzej Szromnik, Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok 2009, s. 48-78, https://bfkk.pl/wp-content/uploads/2017/07/marketing.pdf

9. Marketing terytorialny - case study

- Mariola Łuczak, Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 73-88, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Beata Meyer, Zróżnicowanie markowych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 89-102, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Katarzyna Orfin, Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu turystycznego przez tworzenie markowych produktów turystycznych, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 103-114, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

10. Event marketing

- Anna Kalinowska-Żeleźnik, Event marketing jako forma komunikacji marketingowej, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 42, s. 429-436. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42-s429-436/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42-s429-436.pdf

- Magda Różycka, Anna Jawor-Lachowicz, Event marketing – lokalna sztuka „uwodzenia” na przykładzie „Dziennika Zachodniego”, „Zarządzanie Mediami” t. 5(2)2017, s. 61–78. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiskuezxob2AhXw-yoKHdZAAhUQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ejournals.eu%2Fpliki%2Fart%2F9999%2F&usg=AOvVaw0ORfnW1vsaaCPcZJLzVJ4D

11. Social media w promocji miejsca

- Małgorzata Koszembar-Wiklik, Media społecznościowe w strategii public relations miast, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 10 (59) 2013, s. 361-370, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikqpinyYb2AhUDAxAIHbK5Du0QFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fagro.icm.edu.pl%2Fagro%2Felement%2Fbwmeta1.element.agro-a249f088-ecab-4fdc-b671-d6bd0473fb73%2Fc%2F361-370.pdf&usg=AOvVaw295RmRXKkgH3KIK2f3jTsV

- Piotr Dubicki, Znaczenie mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku Jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Studia Miejskie” t. 39 (2020), s. 61-70,https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikqpinyYb2AhUDAxAIHbK5Du0QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fczasopisma.uni.opole.pl%2Findex.php%2Fsm%2Farticle%2Fdownload%2F2391%2F3406%2F&usg=AOvVaw3cf0qOTOkPc0UrkAekpfv4

12. City placement

- Andrzej Szromnik, City placement – nowy element w strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej miast, https://pdf.helion.pl/e_070h/e_070h.pdf

- Agnieszka Werenowska, City placement jako instrument promocji miasta, „Turystyka i Rozwój Regionalny” nr 9, 2018, s. 89-96. http://sj.wne.sggw.pl/pdf/TIRR_2018_n9_s89.pdf

13. Sport jako narzędzie promocji miejsca

- Jarosław Kowalski, Promocja marek miejsc a wielkie wydarzenia sportowe, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, 2011, s. 473-488, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski, Sponsoring sportowy jako skuteczny instrument komunikacji w zarządzaniu wizerunkiem, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. 13 (10) 2012, s. 43-62, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-10.pdf

14. Narracje w marketingu

- Magdalena Zubiel-Kasprowicz, Narracje w komunikacji marketingowej, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 13 (13) 2014, s. 27-36, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklP_Y14b2AhXls4sKHT2aBXg4ChAWegQICxAB&url=https%3A%2F%2Ftbr.wsb.torun.pl%2Findex.php%2Fjournal%2Fissue%2Fdownload%2F2%2F6&usg=AOvVaw2ncT5vrOWAmezbkbg673Hx

- Maciej Bachryj-Krzywaźnia, Dedykowany storytelling – psychologiczne przesłanki perswazyjnej efektywności narracyjnego marketingu politycznego, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" nr 1, 2019, s. 193-210, http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/ssp-2019-1-13.pdf

15. Kolokwium końcowe

Literatura:

Jak w opisie poszczególnych zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Prezentacja zajęć

2. Teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego

- Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, pod red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Warszawa 2011, s. 18-40, http://wsp.pl/file/574_321763322.pdf

- Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa 2016, s. 25-54, https://books.google.pl/books?hl=en&lr=&id=T39TEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=marketing+terytorialny&ots=rJK0RlANFe&sig=Up2v3R9BtTDXI1h5SFF4NvbZeBc&redir_esc=y#v=onepage&q=marketing%20terytorialny&f=false

3. „PR begins at home” - o komunikacji wewnątrz urzędu

- Krystyna Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne” nr 141, 2013, s. 136-151, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/12_K.Serafin_Skuteczna_komunikacja_w_podmiotach_administracji.pdf

- Barbara Bielicka, Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 13 (13) 2014, s. 11-26, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklP_Y14b2AhXls4sKHT2aBXg4ChAWegQICxAB&url=https%3A%2F%2Ftbr.wsb.torun.pl%2Findex.php%2Fjournal%2Fissue%2Fdownload%2F2%2F6&usg=AOvVaw2ncT5vrOWAmezbkbg673Hx

4. Projektowanie strategii promocji miasta lub regionu

- Andrzej Raszkowski, Czynniki sukcesu strategii promocji miasta, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 23, 2012, s. 385-398, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23-s385-398/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t23-s385-398.pdf

- Andrzej Raszkowski, Strategia promocji miasta na przykładzie Szklarskiej Poręby, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Lokalna w Teorii i Praktyce”, nr 179, 2011, s. 173-183, https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Raszkowski/publication/333676407_Strategia_promocji_miasta_na_przykladzie_Szklarskiej_Poreby/links/5cfe89d7299bf13a384c6228/Strategia-promocji-miasta-na-przykladzie-Szklarskiej-Poreby.pdf

5. Rola partnerstwa w marketingu terytorialnym

- Wawrzyniec Rudolf, Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, s. 77-104, https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/32537/Rudolf_Marketing_ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Piotr Blicharz, Instytucje wspierające komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 201-212, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

6. Public Relations jednostki terytorialnej

- Wojciech Furman, Colin Hales, Kryztszof Kaszuba, Andrzej Szromnik, Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok 2009, s. 95-135, https://bfkk.pl/wp-content/uploads/2017/07/marketing.pdf

7. Pozycjonowanie strategii marketingowej

- Andrzej Szromnik, Strategia pozycjonowania miast i regionów – wybrane problemy przygotowania i realizacji, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, 2011, s. 425-438, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Danuta Szwajca, Pozycjonowanie marki na rynku globalnym – możliwości i ograniczenia, „Economy and Management”, nr 1, 2009, s. 44-59, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-3cyloo72AhVomYsKHQIoBYIQFnoECBwQAQ&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fbaztech%2Fdownload%2Fimport%2Fcontents%2FBPB9-0007-0004-httpwww_zneiz_pb_edu_plkwartalnik120091_4szwajca.pdf&usg=AOvVaw1A386q91PJLrRo_s2YcMk5

8. Przesłanki kształtowania strategii marketingowe

Wojciech Furman, Colin Hales, Kryztszof Kaszuba, Andrzej Szromnik, Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok 2009, s. 48-78, https://bfkk.pl/wp-content/uploads/2017/07/marketing.pdf

9. Marketing terytorialny - case study

- Mariola Łuczak, Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 73-88, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Beata Meyer, Zróżnicowanie markowych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 89-102, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Katarzyna Orfin, Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu turystycznego przez tworzenie markowych produktów turystycznych, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, s. 103-114, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

10. Event marketing

- Anna Kalinowska-Żeleźnik, Event marketing jako forma komunikacji marketingowej, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 42, s. 429-436. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42-s429-436/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2009-t-n42-s429-436.pdf

- Magda Różycka, Anna Jawor-Lachowicz, Event marketing – lokalna sztuka „uwodzenia” na przykładzie „Dziennika Zachodniego”, „Zarządzanie Mediami” t. 5(2)2017, s. 61–78. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiskuezxob2AhXw-yoKHdZAAhUQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ejournals.eu%2Fpliki%2Fart%2F9999%2F&usg=AOvVaw0ORfnW1vsaaCPcZJLzVJ4D

11. Social media w promocji miejsca

- Małgorzata Koszembar-Wiklik, Media społecznościowe w strategii public relations miast, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 10 (59) 2013, s. 361-370, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikqpinyYb2AhUDAxAIHbK5Du0QFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fagro.icm.edu.pl%2Fagro%2Felement%2Fbwmeta1.element.agro-a249f088-ecab-4fdc-b671-d6bd0473fb73%2Fc%2F361-370.pdf&usg=AOvVaw295RmRXKkgH3KIK2f3jTsV

- Piotr Dubicki, Znaczenie mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku Jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Studia Miejskie” t. 39 (2020), s. 61-70,https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikqpinyYb2AhUDAxAIHbK5Du0QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fczasopisma.uni.opole.pl%2Findex.php%2Fsm%2Farticle%2Fdownload%2F2391%2F3406%2F&usg=AOvVaw3cf0qOTOkPc0UrkAekpfv4

12. City placement

- Andrzej Szromnik, City placement – nowy element w strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej miast, https://pdf.helion.pl/e_070h/e_070h.pdf

- Agnieszka Werenowska, City placement jako instrument promocji miasta, „Turystyka i Rozwój Regionalny” nr 9, 2018, s. 89-96. http://sj.wne.sggw.pl/pdf/TIRR_2018_n9_s89.pdf

13. Sport jako narzędzie promocji miejsca

- Jarosław Kowalski, Promocja marek miejsc a wielkie wydarzenia sportowe, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego”, 2011, s. 473-488, http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

- Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski, Sponsoring sportowy jako skuteczny instrument komunikacji w zarządzaniu wizerunkiem, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. 13 (10) 2012, s. 43-62, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-10.pdf

14. Narracje w marketingu

- Magdalena Zubiel-Kasprowicz, Narracje w komunikacji marketingowej, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 13 (13) 2014, s. 27-36, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklP_Y14b2AhXls4sKHT2aBXg4ChAWegQICxAB&url=https%3A%2F%2Ftbr.wsb.torun.pl%2Findex.php%2Fjournal%2Fissue%2Fdownload%2F2%2F6&usg=AOvVaw2ncT5vrOWAmezbkbg673Hx

- Maciej Bachryj-Krzywaźnia, Dedykowany storytelling – psychologiczne przesłanki perswazyjnej efektywności narracyjnego marketingu politycznego, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" nr 1, 2019, s. 193-210, http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/ssp-2019-1-13.pdf

15. Kolokwium końcowe

Literatura:

Jak w opisie poszczególnych zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)