Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza bieżących wydarzeń politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-1-DP-ABWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza bieżących wydarzeń politycznych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- zainteresowanie szeroko pojmowaną tematyką polityczną, ekonomiczną i społeczną

- podstawowa wiedza w tym zakresie

- otwartość na odmienne poglądy

- umiejętność (a przynajmniej chęć ćwiczenia) publicznego zabiera głosu

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h

2. Praca indywidualna: 90h

Efekty uczenia się - wiedza:

1) 1) Student/-ka identyfikuje najważniejsze wydarzenia zachodzące w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej (K_W03, K_W04);

2) Student/-ka dysponuje wiedzą dotyczącą kluczowych uczestników zachodzących procesów politycznych, ekonomicznych i trwających debat społecznych (K_W03, K_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

1) Student/-ka przewiduje możliwe konsekwencje obserwowanych i komentowanych wydarzeń (K_U01, K_U08);

2) Student/-ka krytycznie analizuje, ocenia i komentuje zjawiska społeczne, a także wydarzenia polityczne i ekonomiczne; potrafi także dyskutować o nich z innymi osobami i uzasadniać swoje zdanie (K_U01, K_U04, K_U08);

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1) Student/-ka broni swoich opinii na forum grupy, nie ma obaw przed publicznym zabraniem głosu (K_K01).

Metody dydaktyczne:

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w konwersatorium Studenci zyskają możliwość wypowiedzi (oceny, komentowania) bieżących wydarzeń mających miejsce w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej, od skali lokalnej począwszy, na globalnej skończywszy.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci politologii zyskają unikalną możliwość nieskrępowanego wypowiadania się na temat obserwowanych zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych, dyskusji z oponentami, publicznego uzasadnienia i bronienia swych poglądów. Wszystko w granicach zdrowego rozsądku, przyzwoitości i kultury.

Literatura:

Literaturę stanowić będzie prasa codzienna, najważniejsze tygodniki polityczne, a także programy informacyjne emitowane przez kluczowe media (radio, telewizja, internet) w każdym tygodniu (tzn. komentujemy wydarzenia z minionego tygodnia).

Metody i kryteria oceniania:

1) Każdy Student/ka ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Większa liczba (3-5) spowoduje konieczność osobistego stawiennictwa na dyżurze u Prowadzącego celem zaliczenia konkretnego tematu zajęć. 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna w pierwszym terminie;

2) Aktywność Studentów w trakcie dyskusji moderowanej przez Prowadzącego. Będzie to niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z konwersatorium, gdyż stanowić będzie podstawę do ich wystawienia.

UWAGA: Prowadzący nie przewiduje możliwości „dopytywania” na zaliczenie przedmiotu ani na wyższą ocenę, tzn. ile plusów uzyskanych w trakcie zajęć taka ocena końcowa!

Skala oceniania:

0-4 aktywności - ocena niedostateczna

5 aktywności - ocena dostateczna

6-7 aktywności - ocena dostateczna plus

8-9 aktywności - ocena dobra

10-11 aktywności - ocena dobry plus

12-15 aktywności - ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w konwersatorium Studenci zyskają możliwość wypowiedzi (oceny, komentowania) bieżących wydarzeń mających miejsce w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej, od skali lokalnej począwszy, na globalnej skończywszy.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci politologii zyskają unikalną możliwość nieskrępowanego wypowiadania się na temat obserwowanych zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych, dyskusji z oponentami, publicznego uzasadnienia i bronienia swych poglądów. Wszystko w granicach zdrowego rozsądku, przyzwoitości i kultury.

Literatura:

Literaturę stanowić będzie prasa codzienna, najważniejsze tygodniki polityczne, a także programy informacyjne emitowane przez kluczowe media (radio, telewizja, internet) w każdym tygodniu (tzn. komentujemy wydarzenia z minionego tygodnia).

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)