Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki manipulacji językowej w polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-1-DP-TMJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki manipulacji językowej w polityce
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna na temat komunikacji społeczneoraz marketingu politycznego

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W12 Ma wiedzę na temat roli i funkcjonowania mediów masowych i komunikacji społecznej we współczenym społeczeństwie

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi interpretować zjawiska społeczne, w tym przede wszystkim zjawiska polityczne

K_U04 Potrafi analizować i wyjasniać zachowania jednostki i zachowania zbiorowe w sferze politycznej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K08 Uzupełnia i udoskonala zdobytą wiedzę i umiejętności, jest otwarty na nowe spojrzenia

K_K09 Broni swoich racji i przekonań w sposób kulturalny

Metody dydaktyczne:

pokaz, pogadanka, studium przypadku, prezentacji treści, wymiany i dyskusji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami manipulacji w polityce w odniesieniu do konkretnych przypadków.

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z teorią komunikacji oraz psychologicznymi aspektami manipulacji oraz zdobędzie wiedzę dotyczącą metod i technik manipulacji językowej. Będzie potrafił samodzielnie przeanalizować ich funkcjonowanie na wybranych przykłądach z życia politycznego. Wyciągnie także wnioski z kampanii wyborczych związane z manipulacjami w przekazywaniu treści tj. sugestie i przypuszczenia, presupozycje, aluzje, ironie, pomówienia, insynuacje, parafrazy, eufemizmy i metafory oraz pozna formy manipulowania dialogiem. Zapozna się także z formami manipulacji w systemach totalitarnych i demokratycznych.

Literatura:

Podstawowa:

Pabijańska M., Psychomanipulacja w polityce. Metody, techniki, przykłady, Wrocław 2007.

Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997.

Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001.

Uzupełniająca:

Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.

Jabłoński A.W., Sobkowiak L. (red.), Marketing polityczny w teoriii i praktyce, Wrocław 2002.

Matuszak G. (red.), Polityka i politycy w okresie wyborów, Łódź 1996.

Pawełczyk P., Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Prezentacja, aktywność na zajęciach, kolokwium

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności i kolokwium

ndst – 0-10 pkt (0-50%)

dst- 11-12 pkt (51-60%)

dst plus- 13-14 pkt (61-70%)

db- 15-16 pkt (71-80%)

db plus- 17-18 pkt (81-90%)

bdb- 19-20 pkt (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)