Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-2-A-FP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, polityki gospodarczej oraz instytucji UE

Metody dydaktyczne:

zajęcia odbywają się w formie wykładu konwersatoryjnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia nt. Finansów publicznych przybliżają istotę i rolę finansów publicznych, wielkość i strukturę finansów publicznych w Polsce, różny zakres finansów publicznych w wybranych państwach na świecie, a także zasady finansowania Unii Europejskiej oraz wydatkowania unijnych środków, wielkość unijnego budżetu, wysokość płaconych składek na jego rzecz przez poszczególne państwa członkowskie, wysokość wsparcia z budżetu UE dla poszczególnych obszarów, a także salda każdego z państw w rozliczeniach finansowych z UE.

Literatura:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2016.

2. Redo M., Wójtowicz K., Ciak J., Bezpieczeństwo finansów publicznych, CeDeWu, Warszawa 2018

3. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2009

Publikacje, raporty, analizy dostępne na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/

oraz Głównego Urzędu Statystycznego:

https://stat.gov.pl/

Publikacje, raporty, analizy dostępne na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej poświęconej budżetowi UE:

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/expenditure_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en

Metody i kryteria oceniania:

warunki zaliczenia:

przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia (prezentacja PowerPoint)

mini quizy po kolejnych blokach zajęć (online)

aktywność w trakcie zajęć w całym semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)