Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki zarządzania w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-2-A-TZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0418) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i administracją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki zarządzania w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Partycypacja na liście studentów II roku studiów uzupełniających na kierunku Politologia.

Całkowity nakład pracy studenta:

- aktywność - praca nad tekstami obowiązkowymi i analizą przypadków

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- praca w podgrupach nad przygotowaniem strategii zarządzania dla wybranej jednostki administracji publicznej

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i

techniki badawcze, w tym techniki pozyskiwania

danych w zakresie nauk społecznych S2A_W06

K_W13 Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i

funkcjonowania instytucji publicznych, zarówno na

szczeblu lokalnym, jaki krajowym i

międzynarodowym.

S2A_W3

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 Potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i

narzędzie badawcze do przeprowadzenia projektu

badawczego w zakresie nauk społecznych S2A_U03

K_U06 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne w pracy zawodowej oraz w

działalności publicznej S2A_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych,

pogłębionych umiejętności, a także ma świadomość

potrzeby rozwoju osobistego. Potrafi także

organizować proces uczenia się innych osób S2A_K01; S2A_K06

K_K03 Ma świadomość, że badania społeczne muszą być

prowadzone w zgodzie ze standardami etycznymi S2A_K04

K_K04 Rozumie potrzebę profesjonalnego i etycznego

zachowania w pracy zawodowej i działalności

publicznej S2A_K03; S2A_K04

K_K05 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i

instytucjach publicznych, w tym między innymi w

administracji publicznej, organizacjach

pozarządowych, partiach politycznych S2A_K05

K_K06 Organizuje i zarządza pracą zarówno swoją, jak i

zespołu pracującego nad określonym projektem. S2A_K03

K_K07 Jako członek zespołu przygotowującego projekt,

uwzględnia prawne, ekonomiczne, społeczne i

polityczne aspekty jego realizacji. Przewiduje

konsekwencje i skutki społeczne swojej działalności S2A_K05

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Uczestnicy zostaną zapoznani z wieloma zagadnieniami, składającymi się na zbiór kwestii istotnych w toku zarządzania instytucją publiczną. Począwszy od powtórzenia wiedzy z zakresu tradycyjnego modelu biurokracji, będą wdrażani w skomplikowane strategie projektowania, zarządzania, rozwoju oraz funkcjonowania instytucji publicznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Administracja publiczna w RP (powtórzenie materiału)

Skierniewski Tomasz, (2008), Diagnoza modelu zarzadzania jakością w administracji rządowej. Raport I etapu badania, s. 21-45.

3. Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej

Hughes O.E., (2003), Public management. An introduction, Basingstoke 2003.

4. "Governence"

Kjaer A.M., (2008), Governance, Cambridge.

5. Kultura organizacyjna i specyfika biurokracji

Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007.

Pilipiec Sławomir, Szreniawski Piotr, Socjologia administracji. Zarys wykładu, Toruń 2014, Wyd. Adam Marszałek, s. 59-70; 100-112.

6. Narzędzia zarządzania jakością

Skierniewski Tomasz, (2008), Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Raport I etapu badania, s. 46-54.

7. Etyka w administracji publicznej

8. Nowoczesny model administracji

Cenker, (2002), Public Relations,

9. Korpus Służby Cywilnej. Jakościowy komponent w administrowaniu państwem?

Ustawa z 21 listopada 2008 o Służbie Cywilnej (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1889, 2203, z 2018 r. poz. 106.)

10. Zagadnienie korupcji

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ,

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .

11. Lobbing

Charrad K. (2005), Lobbying the European Union, Munster

Jasiecki K., (2002), Lobbing w USA, Europie Zachodniej i Polsce. Podobieństwa i różnice, „Studia Europejskie” nr 4.

Wiszowaty M.M., (2010), Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa.

12. Specyfika zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego

13. Marketing terytorialny jako przykład zarządzania wizerunkiem przez JST

Florek Magdalena, Augustyn Anna, (2011) Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Warszawa: Best Place, Europejski Instytut Marketingu Miejsc.

14. Prezentacja projektu

15. Podsumowanie kursu

Kieżun W, O sprawną administrację publiczną,

„Ius et Lex” nr 1/2005

Literatura:

 • A. Giza-Poleszczuk, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie publiczne” nr 1/2007.
 • A.M. Kjaer, Governance, Cambridge 2008.
 • Administracja publiczna na progu XXI wieku, pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2008.
 • Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008.
 • Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007.
 • H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie publiczne” nr 1/2007.
 • L. Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Toruń 2009.
 • M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Warszawa 2008.
 • M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009.
 • O.E. Hughes, Public management. An introduction, Basingstoke 2003.
 • R. Przybyszewski, Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009.
 • S. Pilipiec, P. Szreniawski, Socjologia administracji. Zarys wykładu, Lublin 2008.
 • The Oxford Handbook of Public Management, pod red. E. Ferlie, L.E. Lynn Jr, Ch. Pollitt, Oxford 2007.
Metody i kryteria oceniania:

Do każdego z tematów przypisana zostanie stosowna literatura. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z tekstem. Podczas zajęć odbędzie się dyskusja, w toku której:

 • sprawdzone zostanie zapoznanie się z materiałem;
 • zwerfykiowane zostanie właściwe rozumienie prezentowanych zagadnień;
 • omówione i przećwiczone zostaną metody praktycznej aplikacji poszczególnych mechanizmów. Na ocenę końcową składać będzie się merytoryczna aktywność podczas debaty oraz ewentualne kolokwium. O przeprowadzeniu kolokwium rozstrzyga prowadzący w danym cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)