Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Decydowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-2-DP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Decydowanie polityczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

30 godzin dydaktycznych w semestrze na ćwiczeniach + 15 godz. na wykładach. Dodatkowo student może skorzystać z 1 godz. zegarowej konsultacji dydaktycznych w tygodniu podczas dyżuru oraz krótkich i konkretnych konsultacji mejlowych.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

Zróżnicowany w zależności od zdolności intelektualnych i organizacyjnych studenta.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania.

Zróżnicowany w zależności od zdolności intelektualnych i organizacyjnych studenta.

Efekty uczenia się - wiedza:

Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów i systemów podejmowania decyzji. Poznania najpopularniejszych heurystyk i narzędzi decyzyjnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Identyfikacja problemów w otaczającej studenta przestrzeni osobistej, społecznej i politycznej. Właściwe definiowanie i priorytetowanie sytuacji decyzyjnych. Wyznaczanie celów oraz budowanie strategii. Wybór właściwych narzędzi do analizowania sytuacji problemowej oraz wypracowywania alternatywnych rozwiązań. Umiejętność przeprowadzenia optymalizacji decyzji. Posługiwanie się najpopularniejszymi heurystykami i technikami twórczego rozwiązywania problemów. Posługiwanie się teorią gier jako narzędziem optymizacji decyzji politycznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych, umiejętności, w tym twórczego myślenia. Potrafi wypowiadać się na forum publicznym, zabierać głos w dyskusji, bronić swojego stanowiska w obliczu krytycznej polemiki, nabywa umiejętność abstrahowania i krytycznego myślenia. Umie pracować w grupie i buduje zespoły zadaniowe.

Metody dydaktyczne:

Indywidualne i grupowe ćwiczenia problemowe ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, aktywizacje myślenia kreatywnego. Elementy wprowadzającego wykładu konwersatoryjnego i opisu niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń założeń teoretycznych i praktycznych warunków wykorzystywanych technik decyzyjnych i metod heurystycznych. Grupowa dyskusja na temat wybranych zagadnień.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- stolików eksperckich
- SWOT

Skrócony opis:

Teoretyczne i praktyczne aspekty wypracowywania, podejmowania, wdrażania i ewaluacji decyzji (nie tylko) politycznych oraz właściwego ujmowania i identyfikowania sytuacji problemowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wypracowywania oraz podejmowania decyzji. Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia jak: problem i sytuacja decyzyjna, system decyzyjny, ośrodek decyzyjny, implementacja decyzyjna, model racjonalnego wyboru. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane i przećwiczone konkretne narzędzia umożliwiające i/lub ułatwiające definiowanie sytuacji problemowych, wykonywanie analizy decyzyjnej oraz dokonywanie na tej podstawie optymalnych wyborów. Poruszane zagadnienia będą rozpatrywane w interdyscyplinarnym ujęciu z perspektywy psychologicznej, ekonomicznej i politologicznej.

Literatura:

J.D. Antoszkiewicz, Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa 1990.

A. Bodnar, Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.

A. Dixit, B. Nalebuff, Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie i życiu prywatnym, Warszawa 2009.

J. Haman, Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Warszawa 2014.

J.W. Hołubiec, J.W. Mercik, Techniki i tajniki głosowania, Warszawa 1992.

K. Kasianiuk, Gra polityczna w parlamencie. Anatomia zjawiska, Warszawa 2014.

T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.

J. Kozielecki, Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977.

G. Lissowski (wprowadzenie i wybór tekstów), Elementy teorii wyboru społecznego, Warszawa 2001.

M. Malawski, H. Sosonowska, A. Wieczorek, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa 2006.

J.W. Mercik, Siła i oczekiwania. Decyzje grupowe, Warszawa-Wrocław 1999.

Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998.

Z.J. Pietraś, Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, Lublin 1997.

T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk 2002.

D. Ross, Game Theory, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu (publikacja dostępna on-line)

G. Rydlewski, Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Warszawa 2002.

S. Smith, Techniki pokonywania problemów, Warszawa 2004.

W. Szewczak, Oblicza racjonalności, Toruń 2013.

P.D. Straffin, Teoria gier, Warszawa 2002.

H. Sosnowska (red.), Grupowe podejmowanie decyzji. Elementy teorii, przykłady zastosowań, Warszawa 1999.

T. Tyszka, Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Warszawa 2010.

T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk 1999.

T. Tyszka, T. Zaleśkiewicz, Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, Warszawa 2001.

H. Peyton Young, Sprawiedliwy podział, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie aktywnego udziału w dyskusjach, pogadankach, ćwiczeniach i zadaniach odbywających się na zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieobecności do dowolnego wykorzystania przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Perlikowski
Prowadzący grup: Łukasz Perlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Perlikowski
Prowadzący grup: Łukasz Perlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)