Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie polityczne – projektowanie i realizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-2-DP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie polityczne – projektowanie i realizacja
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- analiza tekstów obligatoryjnych

- analiza artykułów prasowych

- realizacja projektu

- analiza przypadków

- aktywność podczas zajęć

- kolokwium końcowe

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 Zna podstawowe metody i techniki badawcze w

zakresie nauk społecznych S1A_W06

K_W12 Ma wiedzę na temat roli i funkcjonowania mediów

masowych i komunikacji społecznej we

współczesnym społeczeństwie S1A_W07; S1A_W08

K_W14 Posiada podstawową wiedzę z zakresu komunikacji

społecznej, w tym z zakresu metod marketingu

politycznego i PR S1A_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi interpretować zjawiska społeczne, w tym

przede wszystkim zjawiska polityczne S1A_U01

K_U02 Potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i

narzędzie badawcze do przeprowadzenia prostego

projektu badawczego oraz znaleźć lub wytworzyć

na podstawie własnego badania, odpowiednie ku

dane. S1A_U02; S1A_U04

K_U04 Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania

jednostki i zachowania zbiorowe w sferze

politycznej S1A_U08

K_U05 Posiada umiejętność krytycznego myślenia i

wybierania trafnych propozycji rozwiązań

konkretnych problemów S1A_U07

K_U06 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne w pracy zawodowej oraz w

działalności publicznej S1A_U06Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Pracować w grupie, jako odpowiedzialny członek

zespołu S1A_K02

K_K04 Rozumie potrzebę profesjonalnego i etycznego

zachowania w pracy zawodowej i działalności

publicznej S1A_K03; S1A_K04

K_K07 Jako członek zespołu przygotowującego projekt,

uwzględnia prawne, ekonomiczne, społeczne i

polityczne aspekty jego realizacji S1A_K05

K_K08 Uzupełnia i udoskonala zdobytą wiedzę i

umiejętności, jest otwarty na nowe spojrzenia S1A_K06Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- projektu
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Strategia w działalności politycznej - ujęcie teoretyczne

3. Doradztwo polityczne

4-5 Analiza sytuacji wyjściowej

6. Cele i grupy docelowe strategii

7. Pozycjonowanie

8. Strategia programowa

9. Strategia finansowa

10-12. Strategia komunikacyjna (media tradycyjne, social media, event marketing, reklama polityczna, marketing wirusowy i szeptany, storryteling w polityce)

13. Optymalizacja narzędzi promocji

14. Monitoring i ewaluacja strategii

15. Prezentacja projektów

Literatura:

Cichosz M., (2002), Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 93-122.

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP

Farrell David, Kolodny Robert, Medvic Steven, (2001) Parties and Campaign Professionals in a Digital Age. Political Consultants in the United States, ‘Press/Politics’ 6(4).

Ferenc Witold, Mrówka Rafał, Wilkos Sylwia, (2004) Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, Warszawa: LTW.

Jaśniok Michał, (2007) Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków : Wolters Kluwers.

Kolanko Michał red., (2022), Game Changer. Za kulisami polityki, Poznań: Wyd. Rebis

Kolczyński Mariusz, (2008), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: UŚ, s. 32-43.

Lees-Marshment Jennifer, (2009), Political Marketing. Pronciples and Applications, New York: Routledge.

Maguś Wojciech, (2017), Profesjonalizacja komunikowania politycznego - analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku [w:] M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne, Tom 1, Katowice, s. 82-102;

Maguś Wojciech, (2019), Twitter jako narzędzie dialogu liderów politycznych z otoczeniem, "Zeszyty Prasoznawcze", tom 62 nr 4 (240).

Mazur M., (2004), Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Warszawa: PWN

Mistewicz E., (2010), Marketing narracyjny. Jak budować historie, które się sprzedają, Gliwice: Helion.

Trzeciak Sergiusz, (2005), Kampania wyborcza. Strategia sukcesu, Warszawa: Zysk i S-ka, s. 137-188.

Skrzypiński Dariusz, (2002), Strategie partii politycznych, [w:] Jabłoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr.

Wojtasik Waldemar, (2022), Manipulacje wyborcze, Ridero.

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 45 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Realizacja projektu zespołowego 0 – 45 punktów

Suma punktów:

0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobr

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)