Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie partią polityczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-2-DP-ZPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie partią polityczną
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 Zna podstawowe metody i techniki badawcze w

zakresie nauk społecznych S1A_W06

K_W12 Ma wiedzę na temat roli i funkcjonowania mediów

masowych i komunikacji społecznej we

współczesnym społeczeństwie S1A_W07; S1A_W08

K_W14 Posiada podstawową wiedzę z zakresu komunikacji

społecznej, w tym z zakresu metod marketingu

politycznego i PR S1A_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi interpretować zjawiska społeczne, w tym

przede wszystkim zjawiska polityczne S1A_U01

K_U02 Potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i

narzędzie badawcze do przeprowadzenia prostego

projektu badawczego oraz znaleźć lub wytworzyć

na podstawie własnego badania, odpowiednie ku

dane. S1A_U02; S1A_U04

K_U04 Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania

jednostki i zachowania zbiorowe w sferze

politycznej S1A_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Pracować w grupie, jako odpowiedzialny członek

zespołu S1A_K02

K_K04 Rozumie potrzebę profesjonalnego i etycznego

zachowania w pracy zawodowej i działalności

publicznej S1A_K03; S1A_K04

K_K07 Jako członek zespołu przygotowującego projekt,

uwzględnia prawne, ekonomiczne, społeczne i

polityczne aspekty jego realizacji S1A_K05

K_K08 Uzupełnia i udoskonala zdobytą wiedzę i

umiejętności, jest otwarty na nowe spojrzenia S1A_K06

Metody dydaktyczne:

- analiza treści przez tekstów obligatoryjnych

- dyskusja

- indywidualna prezentacja multimedialna

- w razie słabego poziomu aktywności studentów lub nie-przygotowania prezentacji, poziom przygotowania na zajęcia zostanie zweryfikowany poprzez kilkuminutowy pisemny sprawdzian


Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje

Skrócony opis:

Celem jest nabycie przez uczestników laboratorium umiejętności dotyczących zarządzania zasobami finansowymi i ludzkimi w partiach politycznych w okresie kampanii wyborczych, a zwłaszcza w okresie międzywyborczym. Uczestnik laboratorium, po tym kursie, zdobędzie przygotowanie do praktycznego działania w ramach różnych organizacji politycznych (głównie w partiach), jak również praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem metod i mechanizmów zarządzania partiami politycznymi.

Pełny opis:

1. Zagadnienia organizacyjne

2. Partie i systemy partyjne - powtórzenie

3-4. Prawne determinanty tworzenia i funkcjonowania partii politycznych w Polsce i innych państwach świata

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi

6. Zarządzanie zasobami materialnymi

7. Zarządzanie informacją

8-10. Zarządzanie w okresie kampaniach wyborczych

11. Etyka w zarządzaniu partiami politycznymi

12. Finansowanie partii politycznych

13. Finansowanie partii politycznych w Polsce – problemy natury prawnej i etycznej

14. Prezentacja projektów

15. Podsumowanie kursu

Literatura:

Brodzińska-Mirowska Barbara, Jacuński Michał (2022), Partie polityczne w obliczu kryzysu zaufania społecznego. Perspektywa komunikacyjna

Cwalina Wojciech, Falkowski Andrzej, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP.

Chmaj Marek, Skrzydło Wiesław, System wyborczy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, Wolters Kluwers.

Dalton Richard J., Farrell David, McAllister Ian, (2011), Political Parties and Democratic Linkage. How Parties Organize Democracy, Oxford: Oxford University.

Dalton Russel J., Wattenberg Paul (red.), Parties without Partisans. Political Change

in Advanced Industrial Democracies, Oxford: Oxford University Press,

Jaśniok Michał, Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków 2007, Walters Kluwer Polska.

Michalak Bartłomiej, (2008), Partie protestu w Europie Zachodniej. Analiza relewancji politycznej, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Passarelli Gianluca, (red.), (2015), The Presidentialization of Political Parties: Organizations, Institutions and Leaders , Palgave MacMillan.

Pacześniak Anna, Wincławska Maria, (2018), Leadership in Polish Political Parties, „E-Politikon” nr XXVIII , s. 92-114

Sobolewska-Myślik Katarzyna, (2004), Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa: PWN.

Sobolewska-Myślik Katarzyna, Kosowska-Gąstoł Beata, (2017), Partie politycznych przedsiębiorców – nowy model partii?, “Atheaneum Polskie Studia Politologiczne” nr 55, s. 108-129.

Tomczak Łukasz, (2012), Lewicowe partie polityczne w Polsce. Program, organizacja, strategie, Szczecin: Wyd. Naukowe Usz.

Wojtasik Waldemar, (2022), Manipulacje wyborcze, Warszawa: Wyd. Ridero.

Zullianello Mattia, Larsen Erik Gahner, (2021), Populist parties in European Parliament elections: A

new dataset on left, right and valence populism from 1979 to 2019, „Electoral Studies” nr 71, s. 1-8.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)