Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-2-KP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie polityczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Partycypacja na liście studentów Politologii II r. studiów magisterskich

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w trakcie kursu)


2. Aktywność podczas zajęć - mile widziany a wręcz wskazany jest udział słuchaczy w dyskusjach nad prezentowaną problematyką


3. Kolokwium - forma pisemna w postaci 'case studies'

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 Ma wiedzę na temat roli i funkcjonowania mediów masowych we współczesnym społeczeństwie S2A_W10

K_W12 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, w tym przede wszystkim technik i narzędzi komunikacji S2A_05; S2A_08


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 Posiada umiejętność krytycznego myślenia i wybierania trafnych propozycji rozwiązań konkretnych problemów dotyczących struktur i

instytucji społecznych i politycznych S2A_U07

K_U06 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz kompetencje społeczne w pracy zawodowej oraz w działalności publicznej S2A_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych, pogłębionych umiejętności, a także ma świadomość

potrzeby rozwoju osobistego. Potrafi także organizować proces uczenia się innych osób S2A_K01; S2A_K06

K_K09 Broni swoich racji i przekonań w sposób kulturalny S2A_K02; S2A_K04


Metody dydaktyczne:

Pogadanka, pokaz, metoda seminaryjna, studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Komunikowania politycznego można się nauczyć głównie poprzez praktykę. Stąd nacisk zostanie postawiony na praktyczne komponenty politycznego komunikowania, ale oczywiście w ścisłym związku z teorią. Aby zajęcia były ciekawe dla studentów, będziemy analizować również wybrane fragmenty seriali political-fiction (Borgen, Na cały głos, Brexit). Ma to na celu bardziej atrakcyjną wizualizację relacji w trójkącie politycy - media - społeczeństwo. To ma za zadanie pomóc przygotować studentów do kolokwium, które zostanie przeprowadzone w formie analizy wybranych przypadków.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Komunikowanie polityczne – pojęcie procesu komunikowania politycznego; uczestnicy procesu komunikowania politycznego; Narzędzie komunikowania politycznego

Dobek-Ostrowska B. (2006), Komunikowanie polityczne i publiczne, s. 162-200.

3. Relacje media – polityka

Schulz W., (2006), Komunikacja polityczna, Kraków: WUJ, s. 11–29.

4. Systemy polityczne a medialne

Hallin D.C, Mancini P, (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu i porównawczym, Kraków: WUJ, s. 19–87.

5. Mediatyzacja polityki

Stromback J., (2008), Four Phases of Mediatization: An Analysis the Mediatization of Politics. "Press/Politics" nr 13 (3), s. 228-246.

Wojtkowski Ł., (2018), Instytucjonalne i kulturalne podejście od procesu mediatyzacji, "Atheaneum Polskie Studia Politologiczne" nr 57, s. 159-170.

6. Władza w mediach

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: WUJ, s. 91-127: 128-142.

7. Opinia publiczna, publiczność - jako kategoria definicyjna

Jabłoński A.W. (2004), Opinia publiczna, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, (red.) Szmulik B, Żmigrodzki M., Lublin, s. 475-491.

Młyniec E., (2002), Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Poznań-Wrocław, s. 41-58.

8. Relacje media - opinia publiczna: Agenda Setting, Torowanie, Ramowanie

Seklecka A., (2017), Rytuały medialne w komunikowaniu masowym, Toruń: UMK, s. 301-370

Semetko H.A., Valkenburg P.M., (2000), Framing European Politics. A Content Analysis of Press and Television News, "Journal of Communiation" nr 50, s. 93-109.

9. Proces tworzenia politycznych wiadomości

Allan S., (2006), Kultura newsów, Kraków: WUJ, s. 202–228.

Seklecka A., (2017), Rytuały medialne w komunikowaniu masowym, s. 121-164.

10. Relacje media - politycy opinia publiczna: Spirala Milczenia

Noelle-Neumann E., (2004), Spirala milczenia, Poznań, s. 21-76.

11. Komunikowanie polityczne w kampaniach wyborczych case studies debat telewizyjnych

Anstead, N., (2015), Television Debate in Parliamentary Democraties, London, http://www.lse.ac.uk/media@lse/documents/MPP/LSE-MPP-Policy-Brief-13-Televised-Election-Debates-in-the-UK.pdf, (odczyt: 4.07.2019)

Płudowski Tomasz, (2008), Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 122-134.

12. Media tradycyjne a nowe media

Barllet Jamie, (2018), Ludzie przeciw technologii. Jak internet zabija demokracje, Katowice: Wyd. Sonia Draga, s. 17-44

13. Komunikowanie polityczne w social media

Barllet Jamie, (2018), Ludzie przeciw technologii. Jak internet zabija demokracje, Katowice: Wyd. Sonia Draga, s. 71-102.

Jeziński M., (2011), Po co politykom nowe media? O politycznym istnieniu w wirtualnej przestrzeni, [w:] Jeziński M. (red.), „Nowe media”, nr 2 s. 11.

Zybertowicz A. (2016), Prof. Andrzej Zybertowicz tłumaczy jak internet niszczy demokrację, wywiad „Plus Minus” XI 2016, https://www.rp.pl/Plus-Minus/311249943-Prof-Andrzej-Zybertowicz-tlumaczy-jak-internet-niszczy-liberalna-demokracje.html

14. Komunikowanie polityczne w państwach niedemokratycznych

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: WUJ, s. 91-109.

15. Kolokwium

Literatura:

Allan S. (2006), Kultura newsów, Kraków: UJ.

Dayan D., Katz E., (2008) Wydarzenia medialne. Historia transmitowana

na żywo, Warszawa

Dobek-Ostrowska B., (2006), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.

Hallin D.C, Mancini P, (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu i porównawczym, Kraków: Wyd. UJ.

Jakubowicz K. (2013), Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa: Wyd. Poltex.

Kepplinger H.M., (2007), Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków: Wyd. UJ,

Mistewicz E., (2012-2015), Nowe media, nr 1-9.

Młyniec E., (2002), Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Poznań-Wrocław

Noelle-Newuman E., (2004), Spirala milczenia, Poznań.

Płudowski T., (2008), Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schulz W., (2006), Komunikacja polityczna, Kraków: Wyd. UJ.

Seklecka A., (2017), Rytuały medialne w komunikowaniu masowym, Toruń: Wyd. UMK.

Semetko H.A., Valkenburg P.M., (2000), Framing European Politics. A Content Analysis of Press and Television News, "Journal of Communiation" nr 50, s. 93-109.

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wyd. UJ.

Wojtkowski Ł., (2012), Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 2008, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Serial Borgen (2010, 2011) - I i II sezon https://www.cda.pl/video/55534065

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 45 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Kolokwium (w formie case studies) 0 – 45 punktów

3. Nieobecności (2 dopuszczalne), minus 5 punktów za każdą nadprogramową nieobecność

Suma punktów:

0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w podstawowe pojęcia, teorie i modele dotyczące komunikowania politycznego. Celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów zasad komunikowania w sferze polityki dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, a także zdobycie umiejętności świadomego i aktywnego uczestniczenia w dyskursie politycznym.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA

1. Zajęcia organizacyjne

2. Podstawowe pojęcia z zakresu komunikowania politycznego

3-4. Propaganda polityczna

5-6. Kampanie polityczne i wyborcze

7-8. Profesjonalizacja komunikowania politycznego

9-10. Marketing polityczny i wyborczy

11-12. Polityczne public relations

13-14. Reklama polityczna

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Podstawowa:

• Dobek-Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.

• Nieć Mateusz, Komunikowanie polityczne w nowoczesnym państwie, Wolters Kluwer Polska 2013.

Uzupełniająca:

• Gala Magdalena, Sfera publiczna i marketing polityczny – język reklamy politycznej jako kryterium jakości dyskursu politycznego, „Zeszyty prasoznawcze” 2018, Vol.61 (1), s. 51-157.

• Galant, Magdalena, Sfera publiczna i marketing polityczny – język reklamy politycznej jako kryterium jakości dyskursu politycznego, „Zeszyty prasoznawcze” 2018 , nr 1 (233), s. 51-65.

• Helfert David L., Political Communication in Action: From Theory to Practice, Boulder: Lynne Rienner Publishers 2018.

• Jędrzejski Łukasz, Państwo i społeczeństwo w Polskiej Kronice Filmowej 1944-1956: obrazy komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydawca 2020.

• Jones‐Carmack Joy, Political Communication Apprehension: Toward Productive Political Discourse Online and Face‐to‐Face, “Journal of Leadership Studies” 2019, Vol. 13 Issue 3, s. 73-78.

• Maguś Wojciech, Profesjonalizacja komunikowania politycznego - analiza wyborów Prezydenta RP w 2015, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2017, nr 3606, s. 82-102.

• Podobas Izabela, Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Difin 2011.

• Rafałowski Wojciech, Czy telewizyjna reklama polityczna może zmienić wizerunek kandydata?, „Studia polityczne” 2021, Vol.49 (3), s. 169-172.

• Rydlewski Grzegorz, Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji, Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy 2021.

• Smełka-Leszczyńska Zofia, Usunąć do 30 dni: semiotyka polskich plakatów wyborczych, Wydawnictwo Naukowe "Scholar" 2020.

• Urbanek Grzegorz, Propaganda w mediach ery web 2.0. Przykłady wykorzystania propagandy w filmach internetowych do komunikacji politycznej, „Security, Economy Law” 2017, Vol.4 (XVII), s. 218-239.

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

• Kolokwium zaliczeniowe 14 punktów

• Aktywność na zajęciach 36 pkt (3x 12)

• Prezentacja do przedstawienia na zajęciach: 30 pkt

Łącznie 80 pkt.

Punktacja

51-61% 41-49 3

62-71% 50-57 3+

72-81% 58-65 4

82-91% 66-73 4+

92-100% 74-80 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w podstawowe pojęcia, teorie i modele dotyczące komunikowania politycznego. Celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów zasad komunikowania w sferze polityki dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, a także zdobycie umiejętności świadomego i aktywnego uczestniczenia w dyskursie politycznym.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA

1. Zajęcia organizacyjne

2. Podstawowe pojęcia z zakresu komunikowania politycznego

3-4. Propaganda polityczna

5-6. Kampanie polityczne i wyborcze

7-8. Profesjonalizacja komunikowania politycznego

9-10. Marketing polityczny i wyborczy

11-12. Polityczne public relations

13-14. Reklama polityczna

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Podstawowa:

• Dobek-Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.

• Nieć Mateusz, Komunikowanie polityczne w nowoczesnym państwie, Wolters Kluwer Polska 2013.

Uzupełniająca:

• Gala Magdalena, Sfera publiczna i marketing polityczny – język reklamy politycznej jako kryterium jakości dyskursu politycznego, „Zeszyty prasoznawcze” 2018, Vol.61 (1), s. 51-157.

• Galant, Magdalena, Sfera publiczna i marketing polityczny – język reklamy politycznej jako kryterium jakości dyskursu politycznego, „Zeszyty prasoznawcze” 2018 , nr 1 (233), s. 51-65.

• Helfert David L., Political Communication in Action: From Theory to Practice, Boulder: Lynne Rienner Publishers 2018.

• Jędrzejski Łukasz, Państwo i społeczeństwo w Polskiej Kronice Filmowej 1944-1956: obrazy komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydawca 2020.

• Jones‐Carmack Joy, Political Communication Apprehension: Toward Productive Political Discourse Online and Face‐to‐Face, “Journal of Leadership Studies” 2019, Vol. 13 Issue 3, s. 73-78.

• Maguś Wojciech, Profesjonalizacja komunikowania politycznego - analiza wyborów Prezydenta RP w 2015, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2017, nr 3606, s. 82-102.

• Podobas Izabela, Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Difin 2011.

• Rafałowski Wojciech, Czy telewizyjna reklama polityczna może zmienić wizerunek kandydata?, „Studia polityczne” 2021, Vol.49 (3), s. 169-172.

• Rydlewski Grzegorz, Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji, Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy 2021.

• Smełka-Leszczyńska Zofia, Usunąć do 30 dni: semiotyka polskich plakatów wyborczych, Wydawnictwo Naukowe "Scholar" 2020.

• Urbanek Grzegorz, Propaganda w mediach ery web 2.0. Przykłady wykorzystania propagandy w filmach internetowych do komunikacji politycznej, „Security, Economy Law” 2017, Vol.4 (XVII), s. 218-239.

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

• Kolokwium zaliczeniowe 14 punktów

• Aktywność na zajęciach 36 pkt (3x 12)

• Prezentacja do przedstawienia na zajęciach: 30 pkt

Łącznie 80 pkt.

Punktacja

51-61% 41-49 3

62-71% 50-57 3+

72-81% 58-65 4

82-91% 66-73 4+

92-100% 74-80 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)