Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Problemy globalne współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-2-PGWS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy globalne współczesnego świata
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza o aktualnych problemach politycznych, społecznych i gospodarczych na poziomie studiów I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęciach – 15 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do zajęć - 8 godz.

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 7 godz.

Łącznie: 30 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/studentka po zakończeniu zajęć:

- posługuje się terminologią z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych (K_W02)

- zna podstawowe relacje między głobalnymi zjawiskami zachodzącymi w świecie (K_W03)

- rozumie rolę człowieka i grup politycznych w kształtowaniu współczesnych stosunków międzynarodowych (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka po zakończeniu zajęć:

- identyfikuje, interpretuje i wyjaśnia zjawiska globalne współcesnego świata (K_U01)

- posługuje się systemami aksjologicznymi i normatywnymi do poznania i analizy rzeczywistości politycznej współczesnego świata (K_U06)

- prognozuje procesy i zjawiska polityczne mogące zajść w wymiarze globalnym (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka po zakończeniu zajęć:

- jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju (K_K01);

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych informacji (K_K02)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające i poszukujące

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejzymi problemami współczesnego świata o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym, a także wykształcenie umiejętności analizy i prognozy zachodzących procesów i zjawisk oraz dostrzegania wzajemnych relacji między nimi.

Pełny opis:

Podczas wykładu poruszane są następujące zagadnienia szczegółowe:

- Sytuacja na Bliskim Wschodzie, konflikt izraelsko-paletyński oraz pozycja Iranu w regionie i jej znaczenie dla sytuacji międzynarodowej

- Polityka regionalna i globalna Federacji Rosyjskiej

- Rola Chińskiej Republiki Ludowej w globalnych procesach politycznych i gospodarczych

- Brexit i procesy wewnętrzne w Unii Europejskiej

- Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje

- Wpływ globalizacji na sytuację ekonomiczną i społeczną współczesnego świata

- Wzrost nastrojów populistycznych w światowej polityce

- Kryzys migracyjny i uchodźczy

Literatura:

- Cesarz Z., Stadtmüller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002

- Firlit E., Gładys-Jakóbik J. (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, Warszawa 2016

- Gelvin J.L., Konflikt izraelsko-palestyński, Kraków 2009

- Halliday F., Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009

- Łoś-Nowak T. (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 2008

- Rotfeld A.D. (red.), Dokąd zmierza świat ?, Warszawa 2008.

- Stawowy-Kawka I. (red.), Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009.

- Wardęga J., Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, Kraków 2014

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na zaliczenie na podstawie aktywnej obecności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)