Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe III r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-S1-3-SDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe III r.
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 3 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Stosunki międzyn. I stopnia - 3 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawa wiedza z zakresu metodologii w naukach społecznych. Umięjętność wypowiadania się w dłuższych formach pisemnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi około 280 godzin (10 ects)


Semestr IV: 30 godzin zajęć obowiązkowych, 15 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 35 godzin pracy własnej (czytanie literatury polecanej na zajęciach, kwerenda bibliograficzna, sformułowanie konspektu pracy dyplomowej wraz z wstępną wersją bibliografii itp.).


Semestr V: 30 godzin zajęć obowiązkowych, 20 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 30 godzin pracy własnej (czytanie literatury, przeprowadzenie badań, pisanie kolejnych podrozdziałów pracy).


Semestr VI: 30 godzin zajęć obowiązkowych, 20 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 55 godzin pracy własnej (uzupełniająca kwerenda bibliograficzna, opisanie wyników badań, przygotowanie do obrony itp.).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończenie seminarium student:

- pogłębioną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku;

- zna podstawowe narzędzia prowadzenia badań.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu seminarium student:

- potrafi świadomie i krytycznie odczytać tekst naukowy;

- potrafi określić jego główne tezy;

- potrafi scharakteryzować wybraną przez siebie metodę badania oraz narzędzia badawcze stosowane w pracy własnej;

- potrafi dokonać wyboru tematu pracy przy pomocy promotora;

- potrafi dokonać wyboru stosownych źródeł.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu seminarium student:

- pracuje samodzielnie przy rozwiązywaniu własnego problemu badawczego;

- potrafi myśleć i rozwiązuje problemy praktyczne;

- przestrzega norm etycznych i prawnych przy pisaniu pracy dyplomowej;

- dba o samodzielne i systematyczne poszerzanie wiedzy oraz umiejętności.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe jest wprowadzeniem do samodzielnej pracy naukowej przez studenta (przy pomocy i nadzorem promotora). Na zajęciach seminaryjnych student zapoznaje się z celem, konstrukcją pracy oraz techniki pracy związanymi z tworzeniem pracy dyplomowej. Prowadzący seminarium będą koncentrować się także na zapoznaniu uczestników z seminarium dyplomowego z zasadami pracy naukowej oraz redagowania tekstów o charakterze naukowym.

Końcowym, finalnym efektem jest przygotowanie przez dyplomanta poprawnie zredagowanego tekstu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Przedmiot seminarium dyplomowe odbywa się przez trzy semestry (IV, V oraz VI).

Plan pracy studenta podczas seminarium przedstawia się następująco:

Semestr IV:

– ustalenie tematu pracy i jej zakresu;

– sporządzenie konspektu całej pracy (szczegółowa tematyka rozdziałów), zebranie bibliografii i materiałów źródłowych;

– sporządzenie szczegółowego konspektu I rozdziału

– napisanie i zaakceptowanie przez promotora części kluczowego rozdziału dla pracy (np. metodologicznego);

Semestr V:

- napisanie i zaakceptowanie przez promotora co najmniej dwóch rozdziałów pracy dyplomowej;

Semestr VI:

- zakończenie pracy dyplomowej;

- przygotowanie do obrony pracy.

Literatura:

K. Mazur-Kulesza, D. Wierzbicka-Próchniak, ABC tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej, Opole 2012.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską. Konsultacja filologiczna Jan Miodek, Wydawnictwo Limited, Wrocław 2009.

Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2009.

Kuziak M., Rzepczyński S., Sztuka pisania po polsku, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008.

Zenderowski R., Praca magisterska - Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta jest uzależniona od postępów prac według przyjętego harmonogramu pracy.

Podstawą zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach;

- przygotowanie do zajęć;

- aktywność.

Ocenie podlega ponadto:

– stopień wypełnienia wymogów,

– samodzielność i konsekwencja w przygotowaniu, redagowaniu i realizowaniu poszczególnych elementów pracy,

– argumentacja,

– poprawność językowa i styl.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Jacek Bartyzel, Leszek Kuk, Bartłomiej Michalak, Dorota Michaluk, Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Dorota Michaluk, Ralph Schattkowsky, Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska, Leszek Kuk, Michał Strzelecki, Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Jacek Bartyzel, Paweł Hanczewski, Antonina Kozyrska, Leszek Kuk, Michał Strzelecki, Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Michał Balcerzak, Marcin Czyżniewski, Marcin Kleinowski, Michał Klimecki, Zdzisław Polcikiewicz, Mariusz Popławski, Radosław Potorski, Magdalena Redo, Wiktor Szewczak, Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.