Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etykieta i dobre maniery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-EDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etykieta i dobre maniery
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawowe zasady współżycia społecznego oparte na dobrych manierach.

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot ma wartość 2 pkt. ECTS.

2 x min. 30 h = min. 60 h

Aby Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu, niezbędne jest:

- aktywne uczestnictwo w wykładzie;

- praca indywidualna (czytanie literatury, przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtarzanie materiału);

- aktywny udział w prezentacjach i dyskusjach.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe reguły etykiety i savoir-vivre'u stosowane w relacjach biznesowych

W2: Student wie jak wykorzystywać poznane zasady w codziennych sytuacjach biznesowych oraz jak je wykorzystywać w realizacji różnych form przedsiębiorczości oraz działalności gospodarczej

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi stosować w praktyce reguły savoir-vivre’u oraz odpowiednie metody i techniki w rozwiązywaniu problemów komunikowania instytucji biznesowych

U2: Student potrafi posługiwać się wybranymi normami i regułami savoir-vivre’u (w wymiarze społecznym i organizacyjnym) w szczególności w zakresie komunikowania instytucji biznesowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student dąży do rozwoju: ma świadomość samorozwoju opartego na ciągłym pogłębianiu wiedzy i twórczą refleksję w odniesieniu do własnych doświadczeń

K2: Student potrafi stosować zasady etykiety i savoir-vivre'u podczas pracy w grupie.

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.

2. Dyskusja i omawianie zagadnień.

3. Analiza materiałów źródłowych.

4. Interpretowanie zdjęć / krótkich filmów.

5. Praca w grupach / analiza przypadku.

6. Śledzenie bieżących wydarzeń i doniesień medialnych związanych z zastosowaniem reguł etykiety i dobrych manier.


Możliwość prowadzenia zajęć zdalnie (synchronicznie) na platformie Zoom Meeting (linka wysyłany na skrzynkę w USOSie przed zajęciami).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami etykiety, savoir-vivre’u oraz dobrymi manierami, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie biznesu. Dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, odpowiedniego ubioru oraz zachowania podczas spotkań biznesowych zarówno o charakterze oficjalnym jak też nieoficjalnym. Cele te powinny być osiągnięte poprzez udział w dyskusji, komentowanie zaprezentowanych zdjęć oraz krótkich filmów i analizowanie konkretnych przypadków.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Dobre maniery w uczelni wyższej (pierwsze wrażenie, narzędzia komunikacji: korespondencja pisemna, rozmowy telefoniczne i netykieta).

3. Dobre maniery w uczelni wyższej (reguły dress code'u - proszę przynieść na zajęcia krawat)).

4./5./6. Przyjęcia dyplomatyczne, służbowe, biznesowe i towarzyskie – rodzaje, organizacja, zasady (proszę przynieść na zajęcia serwetkę kwadratową o boku 35-45 cm papierową – sztywną, lnianą lub bawełnianą)

• rola, formy i wybór rodzaju przyjęcia

• dekoracja sali i nakrycie stołu, oświetlenie (lampy, świece), kwiaty, naczynia, sztućce (indywidualne, serwingowe, specjalne), szkło

• serwetki, menu, kartoniki (koziołki) z nazwiskami

• organizacja i plan stołu

• dobór obsługi i rodzaje serwisu

• obowiązki gości i gospodarzy

7./8./9. Metody ustalania menu oraz wyboru napojów. Reguły zachowania przy stole.

• podstawowe informacje o napojach i ich serwowaniu

• podstawowe informacje o menu i sposobie serwowania potraw

• prawidłowy sposób jedzenia, mowa sztućców, ćwiczenia w rozpoznawaniu sztućców

• tzw. "dania trudne"

• toasty.

10. Dobre maniery każdego dnia

• przedstawianie i witanie się

• zasada pierwszeństwa a kontakty codzienne

• wchodzenie i wychodzenie (np. budynki, pomieszczenia, winda, schody)

• witanie się, ukłony, całowanie kobiet w rękę

• restauracja (np. kto zaprasza, kto płaci, zachowanie obsługi, szatnia)

• wręczanie kwiatów, prezentów i upominków

11./12. Podsumowanie wiadomości - krótkie filmy i scenki rodzajowe

• poszukiwanie błędów

• próba znalezienia właściwego rozwiązania

13. Wizytówki i korespondencja pisemna

• wizytówki

• korespondencja oficjalna (np. pisma urzędowe)

14. Kolokwium zaliczeniowe

15. Zajęcia końcowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2022

2. Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998 lub inne wydania

Literatura dodatkowa:

1. Barcz J., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

2. Bortnowski A.W., Protokół dyplomatyczny i savoir vivre dla każdego, Ciechanów 2003

3. Debrett’s New Guide to Etiquette and Modern Manners, various editions

4. Debrett’s A-Z of Modern Manners, various editions

3. Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, wyd. V, Warszawa 2004

4. Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta – Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2010 lub inne wydania

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. Obecność na zajęciach.

2. Udział w dyskusji, przygotowanie i aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe, plusy za aktywność na zajęciach, wejściówki).

3. Kolokwium zaliczeniowe (ponad 50% na zaliczenie).

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania (po wcześniejszym ustaleniu warunków spotkania np. na Zoom Meeting).

Pytania dot. indywidualnego zaliczenia (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisania oceny) należy zgłaszać najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)