Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-F
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot dostępny dla wszystkich studentów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym:

- 30 godzin – aktywne uczestnictwo w zajęciach (1 ECTS)

- 20 godzin – indywidualna lektura materiałów źródłowych, przygotowania do zajęć (1 ECTS)

- 10 godzin - przygotowanie do kolokwium końcowego i udział w kolokwium (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W_1 - Student ma pogłębioną wiedzę o ideach filozoficznych kształtujących instytucje publiczne oraz zachodzącej na przestrzeni wieków ewolucji zasad ich organizacji i funkcjonowania - K_W01.

W_2 - Student ma podstawową wiedzę o filozoficznych źródłach stosunków społeczno-prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej - K_W04.

W_3 - Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie indywidualnym oraz jako członku wspólnoty; rozumie zasady nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania różnych relacji podmiotowych, w tym zwłaszcza z zakresu krajowej i międzynarodowej ochrony praw i wolności jednostki – K_W08.

W_4 - Student ma podstawową wiedzę porównawczą w zakresie historycznego rozwoju europejskiej filozofii oraz o źródłach ideowych struktury i funkcjonowania instytucji w ujęciu ewolucyjnym – K_W06.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U_1 - Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne zachodzące w skali krajowej i europejskiej. Potrafi wskazać filozoficzne korzenie instytucji politycznych państw europejskich i przyczyny ich ewolucji i dyferencjacji - K_U01.

U_2 - Student posiada umiejętność rozumienia i krytycznego analizowania zjawisk społecznych w skali europejskiej kształtowanych przez idee filozoficzne – K_U09.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01.

K_2 - Student dostrzega i identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z prawem i zasadami etyki zawodowej - K_K04.

K_3 - Student zajmuje krytyczne stanowisko względem problemów, koncepcji i teorii filozoficznych - K_K02.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład informacyjny, dyskusja wokół wykładu

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii, poszczególnych kierunków i subdyscyplin filozoficznych, głównych problemów oraz przedstawicieli myśli filozoficznej. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów: od czasów starożytnych po współczesność.

Pełny opis:

Celem jest zapoznanie studentów z historią filozofii, myślenia filozoficznego i zasadniczymi problemami filozofii. Wykład obejmuje główne kierunki i szkoły myślenia filozoficznego od starożytności do czasów współczesnych oraz analizę podstawowych problemów filozoficznych. Problemowe i historyczne ukazanie dziejów filozofii począwszy od starożytnej Grecji aż po współczesność.

1. Status filozofii.

2. Metafizyka i ontologia.

3. Epistemologia.

4. Etyka i aksjologia.

5. Filozofia polityki i kultury.

6. Filozofia człowieka i antropologia.

7. Filozofia techniki i filozofia przyrody.

8. Bioetyka.

9. Filozofia starożytna.

10. Filozofia średniowieczna.

11. Filozofia nowożytna.

12. Filozofia współczesna.

13. Wpływowi myśliciele współcześni.

14. Przyszłość filozofii.

Literatura:

Albert K., Szkice o historii filozofii, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006.

Bartnik Cz. S., Historia filozofii, Lublin 2001.

Copleston F., Greece and Rome, London 1951.

Czarnecki P., Historia filozofii, Warszawa 2011.

Dupré B., 50 idei, które powinieneś znać, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Ferber R., Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, Kraków 2008.

Hoffe O., Mała historia filozofii, Kraków 2005.

Kenny A., An Illustrated Brief History of Western Philosophy, Wiley-Blackwell 2018.

Kotarbiński T., Historia filozofii, Wrocław 1995.

Magee B., Historia filozofii, Warszawa 2000.

Marshall J., A Short History of Greek Philosophy, CreateSpace Independent Publishing Platform 2018.

Nitu C. G., The Rawlsian way of doing history of political philosophy, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", January 2013, No. 71, s. 141–147. Źródło: https://www.researchgate.net/publication/257718039_The_Rawlsian_Way_of_Doing_History_of_Political_Philosophy [20.08.2019].

Nowak P. (red.), Historia filozofii politycznej, Wydawnictwo Kronos 2016.

Ott W., Dunn A., Modern Philosophy, BCCampus. Źródło: http://solr.bccampus.ca:8001/bcc/file/dd65d35e-4b82-4278-b9e6-8848e4e5c092/1/Modern-Philosophy-1487116213.pdf [20.08.2019].

Reale G., Historia filozofii starożytnej, 1-4, Lublin 2001.

Strauss L., Cropsey J., Historia filozofii politycznej, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2010.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii,1-3, Warszawa 2010.

Warburton N., Krótka historia filozofii, Wydawnictwo RM 2016.

Zuckert C., Zuckert M., Leo Strauss: Political Philosophy as First Philosophy, "The Cambridge History of Philosophy", s. 1945–2015. Źródło: https://www.researchgate.net/publication/337425361_Leo_Strauss_Political_Philosophy_as_First_Philosophy [20.08.2019].

Wykaz lektur egzaminacyjnych:

Arendt Hannah, O rewolucji, Warszawa 2020.

Arystoteles, Polityka [dowolne wydanie].

Augustyn, Wyznania [dowolne wydanie].

Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Cassirer Ernst, Esej o człowieku [dowolne wydanie].

Foucault Michel, Nadzorować i karać [dowolne wydanie].

Freud Zygmunt, Wstęp do psychoanalizy [dowolne wydanie].

Fromm Erich, Mieć czy być [dowolne wydanie].

Hayek Friedrich-August von, Konstytucja wolności [dowolne wydanie].

Locke John, Dwa traktaty o rządzie [dowolne wydanie].

Nietzsche Friedrich, Tako rzecze Zaratustra [dowolne wydanie].

Nietzsche Friedrich, Wola mocy [dowolne wydanie].

Platon, Państwo [dowolne wydanie].

Rawls John, Prawo ludów, Warszawa 2001.

Rawls John, Teoria sprawiedliwości [dowolne wydanie].

Rawls John, Wykłady z historii filozofii polityki, Warszawa 2010.

Rousseau Jean-Jacques, O umowie społecznej [dowolne wydanie].

Scheler Max, Resentyment a moralność, Warszawa 2008.

Singer Peter, Etyka praktyczna, Warszawa 2007.

Singer Peter, Karol Marks. Jego życie i środowisko, Warszawa 1999.

Singer Peter, Wyzwolenie zwierząt, Warszawa 2018.

Stirner Max, Jedyny i jego własność [dowolne wydanie].

Strauss Leo, O tyranii, Kraków 2009.

Strauss Leo, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.

Szahaj Andrzej, Teoria krytyczna szkoły frankforckiej, Warszawa 2010.

Śpiewak Paweł, W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998.

Środa Magdalena, Indywidualizm i jego krytycy, Warszawa 2003.

Tocqueville Alexis de, O demokracji w Ameryce [dowolne wydanie].

Warnock Mary, Egzystencjalizm, Poznań 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Część I: Pytania z wykładów

Pytanie 1: Pojęcie filozoficzne

Pytanie 2: Filozof i jego koncepcje

Część II: Pytania z wybranej lektury

Pytanie 3: Zobrazowanie problemu filozoficznego

Pytanie 4: Szczegółowe zagadnienie lub pojęcie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Filozofia stosuje narzędzia poznania rozumowego takie jak metody analizy logicznej do badań nad problemami dotyczącymi inter alia tego, co i w jaki sposób istnieje w naszym wszechświecie (np. czy istnieją tylko konkretne ciała fizyczne, czy również byty abstrakcyjne takie jak relacje pomiędzy nimi czy własności owych ciał); czy i jak możliwa jest wiedza na temat tego, co istnieje oraz kiedy nasze przekonania dotyczące świata są uzasadnione; czym jest narzędzie tego poznania, czyli umysł człowieka, jakie ma on charakterystyki i w jakiej pozostaje relacji do mózgu; czy i jak istnieją wartości – dobro, sprawiedliwość, piękno etc. – czym się charakteryzują oraz czy i jak możemy je poznawać etc. Najogólniej rzecz ujmując, filozofia bada metodami rozumowymi (w przeciwieństwie do metod empirycznych) zagadnienia bytu, poznania i wartości a jej główne działy to, odpowiednio, ontologia (metafizyka), epistemologia (gnozeologia) i aksjologia. Niniejszy kurs filozofii stawia sobie za zadanie przedstawienie wybranych najważniejszych teorii filozoficznych (ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych) w perspektywie historyczno-problemowej. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Podstawą dla wykładu i egzaminu jest Historia filozofii Fredericka Coplestona w zakresie filozofów i teorii analizowanych na wykładzie.

Pełny opis:

Filozofia stosuje narzędzia poznania rozumowego takie jak metody analizy logicznej do badań nad problemami dotyczącymi inter alia tego, co i w jaki sposób istnieje w naszym wszechświecie (np. czy istnieją tylko konkretne ciała fizyczne, czy również byty abstrakcyjne takie jak relacje pomiędzy nimi czy własności owych ciał); czy i jak możliwa jest wiedza na temat tego, co istnieje oraz kiedy nasze przekonania dotyczące świata są uzasadnione; czym jest narzędzie tego poznania, czyli umysł człowieka, jakie ma on charakterystyki i w jakiej pozostaje relacji do mózgu; czy i jak istnieją wartości – dobro, sprawiedliwość, piękno etc. – czym się charakteryzują oraz czy i jak możemy je poznawać etc. Najogólniej rzecz ujmując, filozofia bada metodami rozumowymi (w przeciwieństwie do metod empirycznych) zagadnienia bytu, poznania i wartości a jej główne działy to, odpowiednio, ontologia (metafizyka), epistemologia (gnozeologia) i aksjologia. Niniejszy kurs filozofii stawia sobie za zadanie przedstawienie wybranych najważniejszych teorii filozoficznych (ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych) w perspektywie historyczno-problemowej. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Podstawą dla wykładu i egzaminu jest Historia filozofii Fredericka Coplestona w zakresie filozofów i teorii analizowanych na wykładzie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Frederick Copleston, Historia filozofii, t. 1-7, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998-2006. Obowiązuje wyłącznie w zakresie teorii i filozofów omawianych na wykładzie (spis zagadnień poniżej). Książka dostępna również online w języku angielskim.

Literatura uzupełniająca:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii,1-3, PWN, Warszawa.

O. Hoffe, Mała historia filozofii, Znak, Kraków.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 1-4, KUL, Lublin.

R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, WAM, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Filozofia stosuje narzędzia poznania rozumowego takie jak metody analizy logicznej do badań nad problemami dotyczącymi inter alia tego, co i w jaki sposób istnieje w naszym wszechświecie (np. czy istnieją tylko konkretne ciała fizyczne, czy również byty abstrakcyjne takie jak relacje pomiędzy nimi czy własności owych ciał); czy i jak możliwa jest wiedza na temat tego, co istnieje oraz kiedy nasze przekonania dotyczące świata są uzasadnione; czym jest narzędzie tego poznania, czyli umysł człowieka, jakie ma on charakterystyki i w jakiej pozostaje relacji do mózgu; czy i jak istnieją wartości – dobro, sprawiedliwość, piękno etc. – czym się charakteryzują oraz czy i jak możemy je poznawać etc. Najogólniej rzecz ujmując, filozofia bada metodami rozumowymi (w przeciwieństwie do metod empirycznych) zagadnienia bytu, poznania i wartości a jej główne działy to, odpowiednio, ontologia (metafizyka), epistemologia (gnozeologia) i aksjologia. Niniejszy kurs filozofii stawia sobie za zadanie przedstawienie wybranych najważniejszych teorii filozoficznych (ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych) w perspektywie historyczno-problemowej. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Podstawą dla wykładu i egzaminu jest Historia filozofii Fredericka Coplestona w zakresie filozofów i teorii analizowanych na wykładzie.

Pełny opis:

Filozofia stosuje narzędzia poznania rozumowego takie jak metody analizy logicznej do badań nad problemami dotyczącymi inter alia tego, co i w jaki sposób istnieje w naszym wszechświecie (np. czy istnieją tylko konkretne ciała fizyczne, czy również byty abstrakcyjne takie jak relacje pomiędzy nimi czy własności owych ciał); czy i jak możliwa jest wiedza na temat tego, co istnieje oraz kiedy nasze przekonania dotyczące świata są uzasadnione; czym jest narzędzie tego poznania, czyli umysł człowieka, jakie ma on charakterystyki i w jakiej pozostaje relacji do mózgu; czy i jak istnieją wartości – dobro, sprawiedliwość, piękno etc. – czym się charakteryzują oraz czy i jak możemy je poznawać etc. Najogólniej rzecz ujmując, filozofia bada metodami rozumowymi (w przeciwieństwie do metod empirycznych) zagadnienia bytu, poznania i wartości a jej główne działy to, odpowiednio, ontologia (metafizyka), epistemologia (gnozeologia) i aksjologia. Niniejszy kurs filozofii stawia sobie za zadanie przedstawienie wybranych najważniejszych teorii filozoficznych (ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych) w perspektywie historyczno-problemowej. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Podstawą dla wykładu i egzaminu jest Historia filozofii Fredericka Coplestona w zakresie filozofów i teorii analizowanych na wykładzie.

Literatura:

Albert K., Szkice o historii filozofii, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006.

Bartnik Cz. S., Historia filozofii, Lublin 2001.

Copleston F., Greece and Rome, London 1951.

Czarnecki P., Historia filozofii, Warszawa 2011.

Dupré B., 50 idei, które powinieneś znać, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Ferber R., Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, Kraków 2008.

Hoffe O., Mała historia filozofii, Kraków 2005.

Kenny A., An Illustrated Brief History of Western Philosophy, Wiley-Blackwell 2018.

Kotarbiński T., Historia filozofii, Wrocław 1995.

Magee B., Historia filozofii, Warszawa 2000.

Marshall J., A Short History of Greek Philosophy, CreateSpace Independent Publishing Platform 2018.

Nitu C. G., The Rawlsian way of doing history of political philosophy, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", January 2013, No. 71, s. 141–147. Źródło: https://www.researchgate.net/publication/257718039_The_Rawlsian_Way_of_Doing_History_of_Political_Philosophy [20.08.2019].

Nowak P. (red.), Historia filozofii politycznej, Wydawnictwo Kronos 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Filozofia stosuje narzędzia poznania rozumowego takie jak metody analizy logicznej do badań nad problemami dotyczącymi inter alia tego, co i w jaki sposób istnieje w naszym wszechświecie (np. czy istnieją tylko konkretne ciała fizyczne, czy również byty abstrakcyjne takie jak relacje pomiędzy nimi czy własności owych ciał); czy i jak możliwa jest wiedza na temat tego, co istnieje oraz kiedy nasze przekonania dotyczące świata są uzasadnione; czym jest narzędzie tego poznania, czyli umysł człowieka, jakie ma on charakterystyki i w jakiej pozostaje relacji do mózgu; czy i jak istnieją wartości – dobro, sprawiedliwość, piękno etc. – czym się charakteryzują oraz czy i jak możemy je poznawać etc. Najogólniej rzecz ujmując, filozofia bada metodami rozumowymi (w przeciwieństwie do metod empirycznych) zagadnienia bytu, poznania i wartości a jej główne działy to, odpowiednio, ontologia (metafizyka), epistemologia (gnozeologia) i aksjologia. Niniejszy kurs filozofii stawia sobie za zadanie przedstawienie wybranych najważniejszych teorii filozoficznych (ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych) w perspektywie historyczno-problemowej. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Podstawą dla wykładu i egzaminu jest Historia filozofii Fredericka Coplestona w zakresie filozofów i teorii analizowanych na wykładzie.

Pełny opis:

Filozofia stosuje narzędzia poznania rozumowego takie jak metody analizy logicznej do badań nad problemami dotyczącymi inter alia tego, co i w jaki sposób istnieje w naszym wszechświecie (np. czy istnieją tylko konkretne ciała fizyczne, czy również byty abstrakcyjne takie jak relacje pomiędzy nimi czy własności owych ciał); czy i jak możliwa jest wiedza na temat tego, co istnieje oraz kiedy nasze przekonania dotyczące świata są uzasadnione; czym jest narzędzie tego poznania, czyli umysł człowieka, jakie ma on charakterystyki i w jakiej pozostaje relacji do mózgu; czy i jak istnieją wartości – dobro, sprawiedliwość, piękno etc. – czym się charakteryzują oraz czy i jak możemy je poznawać etc. Najogólniej rzecz ujmując, filozofia bada metodami rozumowymi (w przeciwieństwie do metod empirycznych) zagadnienia bytu, poznania i wartości a jej główne działy to, odpowiednio, ontologia (metafizyka), epistemologia (gnozeologia) i aksjologia. Niniejszy kurs filozofii stawia sobie za zadanie przedstawienie wybranych najważniejszych teorii filozoficznych (ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych) w perspektywie historyczno-problemowej. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Podstawą dla wykładu i egzaminu jest Historia filozofii Fredericka Coplestona w zakresie filozofów i teorii analizowanych na wykładzie.

Literatura:

Albert K., Szkice o historii filozofii, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006.

Bartnik Cz. S., Historia filozofii, Lublin 2001.

Copleston F., Greece and Rome, London 1951.

Czarnecki P., Historia filozofii, Warszawa 2011.

Dupré B., 50 idei, które powinieneś znać, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Ferber R., Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, Kraków 2008.

Hoffe O., Mała historia filozofii, Kraków 2005.

Kenny A., An Illustrated Brief History of Western Philosophy, Wiley-Blackwell 2018.

Kotarbiński T., Historia filozofii, Wrocław 1995.

Magee B., Historia filozofii, Warszawa 2000.

Marshall J., A Short History of Greek Philosophy, CreateSpace Independent Publishing Platform 2018.

Nitu C. G., The Rawlsian way of doing history of political philosophy, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", January 2013, No. 71, s. 141–147. Źródło: https://www.researchgate.net/publication/257718039_The_Rawlsian_Way_of_Doing_History_of_Political_Philosophy [20.08.2019].

Nowak P. (red.), Historia filozofii politycznej, Wydawnictwo Kronos 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)