Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geografia polityczna i ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-GPiE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna i ekonomiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość geografii i historii na poziomie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin, z czego 30 godzin poświęconych na udział w zajęciach, a reszta na przygotowywanie się do zajęć i egzaminu (gł. lektury wskazanych pozycji)

Efekty uczenia się - wiedza:

student zna:

główne zagadnienia z rozwoju geografii politycznej jako dyscypliny naukowej,

zna współczesną mapę polityczną świata oraz jej przekształcenia w ostatnim stuleciu (od przełomu wieku XIX i XX),

zna rozmieszczenie światowych zasobów oraz rozumie wynikające z niego konsekwencje przestrzenne i polityczne dla relacji wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych


Efekty uczenia się - umiejętności:

student potrafi:

interpretować zjawiska i mechanizmy polityczne w kontekście przestrzennym,

dostrzega relacje i zależności między zjawiskami gospodarczymi i politycznymi,

przewiduje wpływ określonych zjawisk z zakresu geografii politycznej i ekonomicznej na ład międzynarodowy i światowy system bezpieczeństwa


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student dostrzega i rozumie potrzebę śledzenia przemian z zakresu geografii politycznej i gospodarczej świata,

student docenia znaczenie uwarunkowań geograficznych i środowiskowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego,

student dostrzega aspekty etyczne i koszty społeczne przemian w naturalnym otoczeniu człowieka oraz rozwoju gospodarczego

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami konwersatorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Zagadnienia wstępne i metodologiczne

Mapa polityczna świata i jej podstawowe przemiany od schyłku XIX wieku

Przestrzeń geopolityczna

Języki i religie świata

Demografia/ludność świata

Zagadnienia dostępu i zaopatrzenia w surowce (w tym w wodę)

Rolnictwo i gospodarka rolno-żywnościowa

Przemysł

Komunikacja i transport

Turystyka międzynarodowa

Handel zagraniczny/międzynarodowy

Podziały polityczno-gospodarcze świata

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne i metodologiczne (1)

kształtowanie się pojęć i podstawowych kierunków geografii politycznej

Mapa polityczna świata (2)

zarys zmian historycznych

mapa polityczna obszaru euroatlantyckiego

zarys podstawowych zmian historycznych

współczesna mapa polityczna

Przestrzeń geopolityczna (3)

naród, państwo i terytorium państwa

klasyfikacja państw

znaczenie państw i jego wyznaczniki

granice polityczne państwa

podział terytorialny

stolica

podział polityczny mórz i oceanów

przestrzeń powietrzna, kosmiczna i podział polityczny nieba/przestworzy

Języki i religie świata (4)

języki świata; języki europejskie

religie świata; religie w Europie

Demografia/ludność świata (5)

• zaludnienie świata

o zmiany i czynniki zmian

o rozmieszczenie przestrzenne ludności

• migracje ludności

• ruch naturalny ludności

• urbanizacja

• struktura ludności wg głównych cech demograficznych:

o płci, wieku, zatrudnienia

o przynależności rasowej, językowej i wyznaniowej

• cechy szczególne demografii obszaru euroatlantyckiego

• problemy demograficzne a rozwój gospodarczy

Zagadnienia dostępu i zaopatrzenia w surowce (7)

• zagadnienia energetyczne

• zaopatrzenie w wodę i dostępu do wody

Rolnictwo i gospodarka rolno-żywnościowa (8)

• główne obszary rolnicze świata

• użytkowanie ziemi i formy ustroju rolnego

• rozmieszczenie i produkcja głównych roślin uprawnych; rozmieszczenie i wielkość produkcji roślinnej

• hodowla, rybołówstwo, leśnictwo; rozmieszczenie i wielkość produkcji zwierzęcej

• problemy żywnościowe/wyżywienia ludności świata

Przemysł (9)

• ogólna charakterystyka przemysłu i rozwoju przemysłowego

• przemysł paliwowo-energetyczny/energetyka

o rozmieszczenie i wydobycie podstawowych surowców energetycznych (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny)

o produkcja energii elektrycznej

• przemysł wydobywczy

• przemysł przetwórczy

Komunikacja/transport (10)

• transport

o podstawowe rodzaje transportu

• łączność

• telefonie i telekomunikacja

Turystyka międzynarodowa

Handel zagraniczny/międzynarodowy (11)

• struktura geograficzna

• struktura towarowa

• znaczenie handlu zagranicznego i powiązań handlowych

• inwestycje zagraniczne

• zadłużenie zagraniczne

Podziały polityczno-gospodarcze świata (6)

• mierniki/wyznaczniki poziomu gospodarczego

• kraje wysoko, średnio i słabo rozwinięte

• ważniejsze międzynarodowe organizacje gospodarcze

Literatura:

w jęz. polskim

Boczwarow M., Suliborski A., Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, PWN, Warszawa 2002.

Barbag J., Geografia polityczna ogólna, Warszawa1987.

Blacksell M., Geografia polityczna, PWN, Warszawa 2008, ss. 212.

Bohdanowicz Jadwiga, Dzięcielski Marek, Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk1998.

Brown Lester R., Flavin Christopher, French Hilary F., Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, KiW, Warszawa 2000, ss. 292.

Falkowski J., Kostrowicki J., Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa 2001.

Geografia gospodarcza świata, [red.] Fierla I., PWE, Warszawa 2005, ss. 523.

Holzer Jerzy Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

Kałuski Stefan, Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Dialog, Warszawa 2017, ss. 302.

Maryański A., Narodowości świata, PWN, Warszawa 1998.

Michałków Ireneusz, Zarys geografii ekonomicznej, Dialog, Warszawa 2000, ss. 288.

Otok Stanisław, Geografia polityczna. Geopolityka, ekopolityka, globalistyka, Warszawa2004.

Podstawy geografii ekonomicznej, [red.] Wrona Jerzy, PWE, Warszawa 2006, ss. 463. BWPiSM

Rajman J., Geografia ludności i osadnictwa. Przewodnik metodyczny, Wyd. Nauk. AP w Krakowie, Kraków 2003.

Rykiel Zbigniew, Podstawy geografii politycznej, Rzeszów 2007.

Sobczyński M., Państwa i teoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 541.

Wrzosek A., Geografia energetyki świata, WSiP, Warszawa 1997.

w jęz. obcych:

A Companion to Political Geography, [red.] Agnew John, Mitchell Katharyne, Toal Gerard, Blackwell

Cohen Saul Bernard, Geopolitics. The Geography of International Relations, wyd. 3: Rowman and Littlefield, Lanham (in.), 2015 (wyd. 1: 2003), ss. 491.

Flint Colin, Taylor Peter J., Political Geography. World-economy, nation-state and locality, Pearson Education Limited, Harlow England (in.), wyd. 5:2007, ss. 355.

strony internetowe dostarczające bieżących wiarygodnych danych statystycznych:

Rocznik Statystyki Międzynarodowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wydawany rokrocznie

Eurostat (urząd statystyczny UE)

https://ec.europa.eu › eurostat › data › database

CIA World Factbook

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (2 godziny), z elementami testowymi.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuk
Prowadzący grup: Leszek Kuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)