Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-HSM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowy zasób wiedzy z dziedziny historii powszechnej 1815 - 1945 w ramach przedmiotów ze szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych.

Ma uporządkowaną wiedzę o zjawiskach historycznych w skali międzynarodowej.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu historii stosunków międzynarodowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student czyta, analizuje i interpretuje teksty źródłowe z zakresu historii stosunków międzynarodowych.

Wykrywa i analizuje zależności między wydarzeniami historycznymi a procesami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych.

Rozumie i analizuje następstwa przeobrażeń zachodzących w poszczególnych okresach historycznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu i ćwiczeń są najważniejsze elementy z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych w latach 1815 - 1945.

Pełny opis:

Siedem z piętnastu wykładów dotyczy historii stosunków międzynarodowych w latach 1815 – 1918. Omawiane są na nich m. in. następujące problemy: funkcjonowanie systemu wiedeńskiego, wojna krymska i jej wpływ na stosunki międzynarodowe, zjednoczenie Niemiec, polityka zagraniczna USA w XIX w., formowanie się sojuszy międzynarodowych na przełomie XIX i XX w., geneza i przebieg I wojny światowej. Pozostałych osiem zajęć poświęconych jest najważniejszym zagadnieniom z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych w latach 1918 – 1945 (m. in. funkcjonowanie systemu wersalsko - waszyngtońskiego, Liga Narodów jako próba zbudowania systemu bezpieczeństwa zbiorowego , wpływ wielkiego kryzysu ekonomicznego na polityczne stosunki międzynarodowe, kształtowanie się paktów i sojuszy europejskich w latach 30-ych XX w., geneza II wojny światowej, dyplomacja II wojny światowej, kształtowanie się nowego porządku światowego).

Literatura:

Literatura podstawowa: Batowski H., Między dwiema wojnami. Zarys historii dyplomatycznej 1919-1945, Kraków 2001; Briggs A., Clavin P., Europa dwóch stuleci 1789-1989, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000; Carr E. H., The twenty years' crisis 1919-1939 : an introduction to the study of international relations, London 1981; Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006; Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2003; Kennedy P., Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994; Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996; Kizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX., Warszawa 2007; Wandycz P., PAX Europea. Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815-1914, Kraków 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)