Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy statystyki i demografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-PSID
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0548) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z matematyką i statystyką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki i demografii
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4051
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki na poziomie maturalnym, poziom podstawowy oraz umiejętność korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Wymagania wstępne: umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń arytmetycznych oraz stosowania wzorów zapisanych symbolicznie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta wygląda następująco:

ćwiczenia:

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: = 15 godz.

- przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

- udział w konsultacjach: 5 godz.

wykład:

- udział w wykładzie: 15 godz.

- czytanie literatury: 20 godzin.

- przygotowanie do egzaminu: 15 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Statystyka:

- student zna podstawowe narzędzia statystyki opisowej (miary położenia, miary dyspersji, miary asymetrii i miary skośności);

- student zna podstawowe metody badania współzależności cech statystycznych (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmanna, wybrany współczynnik badania współzależności cech jakościowych),

- student zna ograniczenia statystyki opisowej.

Demografia:

- student zna wybrane pojęcia demograficzne (np. kohorta, współczynnik dzietności)

- student zna sytuację demograficzną w Polsce, Europie i na świecie,

- zna grognozy demograficzne dla Polski, Europy i świata - poszczególne warianty.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Statystyka:

- student potrafi obliczyć wybrane wielkości i je zinterpretować,

- student potrafi wybrać określone statystyki, aby dokonać samodzielnej analizy statystycznej określonego zjawiska np. migracje;

- student potrafi analizować zjawiska z obszaru demografii, ekonomii i inne w kontekście statystycznym,

- student potrafi zastosować poznane narzędzia we wlasnej pracy badawczej.

W wyniku uczenia się student powinien posiadać umiejętności wnioskowania statystycznego oraz stosować metody statystyczne w analizie problemów z obszaru stosunków międzynarodowych,

- potrafi zastosować arkusz kalkulacyjny do wykonania obliczeń statystycznych,

-potrafi poruszać się w programie SPSS

- potrafi wskazać i korzystać z ogólnodostępnych baz statystycznych.


Demografia:

- student potrafi przedstawić sytuację demograficzną Polski, Europy, świata w kontekście najnowszej historii, jak i aktualnych wydarzeń politycznych,

- student potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami w Polsce, Europie i na świecie a sytuacją demograficzną,

- potrafi zastosować wybrane narzędzia statystyczne do opisu sytuacji demograficznej,

- potrafi znaleźć w krajowych, jak i międzynarodowych bazach danych informacje demograficzne.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotowy do współpracy w zespole, przyjmowania różnych ról zespołowych.

Student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jest w stanie zdiagnozować własne braki i j uzupełnić.


Metody dydaktyczne:

Wykład - wykład tradycyjny, przeplatany konwersatoryjnym, pokaz.

Ćwiczenia - pogadanka, dyskusja, ćwiczenia, metoda projektu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Statystyka: Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do wyznaczania najczęściej używanych charakterystyk statystycznych oraz analizowania danych statystycznych - w podstawowym zakresie (miary położenia, miary dyspersji, miary asymetrii oraz miary koncentracji). Poza tym sprawdzanie istnienia i wyznaczania wielkości współzależności między cechami statystycznymi (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmanna, fakultatywnie: chi kwadrat, współczynnik Yule'a).

Demografia: znajomość podstawowych pojęć demograficznych, sytuacja demograficzna w Polsce, Europie i na świecie. Prognozy demograficzne w perspektywie roku 2035, 2050 oraz 2100.

Pełny opis:

Sposoby prezentacji danych statystycznych. Podstawowe charakterystyki statystyczne: średnia, dominanta, mediana, wariancja, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii, kurtoza i ich interpretacja. Zmienna losowa, podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Analiza współliniowości. Metody badania korelacji i regresji. Wyznaczanie współczynnika korelacji liniowej Pearsona, współczynnika korelacji rang Spearmana, badanie współzależności między cechami jakościowymi. Analiza dynamiki zjawisk. Nieparametryczne testy statystyczne i ich zastosowania w sytuacjach praktycznych. Zastosowanie programu SPSS w analizie statystycznej, źródła informacji statystycznej i demograficznej w Internecie.

Obszar zainteresowań demografii, źródła danych demograficznych, badania procesów demograficznych. Metody analiz demograficznych – analiza przekrojowa i kohortowa. Rozwój demograficzny, teoria przejścia demograficznego, drugie przejście demograficzne. Proces zawierania i rozpadu małżeństw, dzietność, umieralność, przyczyny zgonów, migracje wewnętrzne i zewnętrzne: pomiar i analiza. Rodzina i gospodarstwo domowe. Prognozowanie demograficzne. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy i gospodarki publicznej. Polityka ludnościowa. Zmiany struktur demograficznych i społecznych w Polsce, w Europie i na świecie.

Literatura:

Podgórski J., Statystyka od podstaw, Warszawa 2001

Kędelski M., Paradysz J., Demografia, Poznań 2006

Mały Rocznik Statystyczny 2019, Warszawa 2019 oraz wydania wcześniejsze

Botev N., Population ageing in Central and Eastern Europe and its demographic and social context, 2012

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5547418/]

Boussemart JM., Godet M., Europe 2050: Demographic Suicide, 2017

[https://www.robert-schuman.eu/en/doc/lettres/lettre-791-en.pdf]

Rocznik demograficzny 2019, Warszawa 2019 oraz wydania wcześniejsze

Rutkowski T., Statystyka, Poznań 2004

Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne-przykłady-zadania, Lublin 2000

Statystyka Międzynarodowa, wybrane numery kwartalnika

Studia Demograficzne, wybrane numery kwartalnika

Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Warszawa 2002

http://www.stat.gov.pl

http://www.diagnoza.com

http://www.tnsglobal.pl

http://www.cbos.pl

-------------------------------------------------------------------------------

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

http://eurostat.eu

http://cia.gov

Prezentacje, materiały umieszczane na moodle.umk.pl + zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z demografii odbywa się w formie pisemnej,

Zaliczenie ze statystyki odbywa się w formie pisemnej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Strona przedmiotu: http://moodle.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Student na zajęciach z zakresu statystyki powinien posiadać kalkulator, zestaw zadań publikowany na stronie internetowej www.stachowiak.edu.pl oraz tablice statystyczne, które student może wykonać sam.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Strona przedmiotu: http://moodle.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Student na zajęciach z zakresu statystyki powinien posiadać kalkulator,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka, Maria Wincławska
Strona przedmiotu: http://moodle.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Student na zajęciach z zakresu statystyki powinien posiadać kalkulator,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)