Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-WSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Zna i rozumie podstawowe kategorie badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu student uzyskuje 3 punkty ECTS, co odpowiada 90 godzinom pracy studenta, w tym:

1. godziny realizowane z udziałem wykładowcy: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), godziny konsultacji indywidualnych studenta - 30 h;

2. czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury - 40 h;

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 20 h.

Bilans: 30+40+20 = 90 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę przedmiotową z zakresu stosunków międzynarodowych, zna podstawowe pojęcia i kategorie politologiczne - K_W01

W2: Student wie i rozumie czym są nauki społeczne i potrafi osadzić w nich naukę o stosunkach międzynarodowych - K_W01

W3: Student wie i rozumie na czym polega interdyscyplinarność stosunków międzynarodowych i potrafi je powiązać z nauką o polityce, historią, ekonomią i prawem - K_W01

W4: Student zna metodologię badań w zakresie stosunków międzynarodowych, potrafi zidentyfikować metody, techniki i narzędzia badań stosunków międzynarodowych - K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi identyfikować, analizować materiały źródłowe z zakresu stosunków międzynarodowych - K_U01

U2: Potrafi znaleźć i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych - K_U02

U3: Poprawnie stosuje terminologię, kategorie i metody badawcze z zakresu stosunków międzynarodowych - K_U03

U4: Ma własne zdanie i swobodnie je wypowiada na temat stosunków międzynarodowych. Potrafi dyskutować o współczesnych relacjach międzynarodowych w języku polskim - K_U04

U5: Potrafi samodzielnie zaplanować i zrealizować proces samokształcenia - K_U05

U6: Potrafi pracować w grupie - K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Krytycznie ocenia swoją wiedzę i potrafi zdiagnozować własne braki - K_K06

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, debata, dyskusja, analiza źródeł

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Zajęcia z zakresu Wprowadzenia do stosunków międzynarodowych obejmują trzy elementy:

1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa;

2. Aspekt podmiotowy stosunków międzynarodowych;

3. Aspekt przedmiotowy stosunków międzynarodowych.

Pełny opis:

Szczegółowy podział zagadnień na zajęciach:

1. Czym są stosunki międzynarodowe?

3. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa.

4. Źródła w stosunkach międzynarodowych.

5. Podstawy prawa międzynarodowego.

6. Podstawowe kategorie politologiczne/internacjologiczne.

7. Kategoria uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych.

8. Państwo w stosunkach międzynarodowych.

9. Rola organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych.

10. Społeczność a wspólnota międzynarodowa.

11. Polityka zagraniczna państwa jako kategoria politologiczna.

12. Prognozowanie międzynarodowe - wprowadzenie.

13. Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych.

14. Warsztat politologa/internacjologa.

Literatura:

Polecana literatura

Podstawowa:

Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003;

Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006;

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2019;

Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. T.1: Korzenie dyscypliny - do 1989 roku, red. H Schreiber, A. Wojciuk, Warszawa 2019;

Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych, red. K. Kącka, Toruń 2014;

Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław 2006.

Uzupełniająca:

Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007;

Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006;

Roselle L., Spray S., Shelton J.T., Research and Writing in International Relations, New York 2019;

Strausz E., Writing the Self and Transforming Knowledge in International Relations. Towards a Politics of Liminality, New York 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć jest składową trzech ocen:

1. Obecność na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności);

2. Aktywny udział w zajęciach - ocenianie ciągłe na zajęciach (30% oceny końcowej) - K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06;

3. Kolokwium w formie testu otwartego oceniające całość zdobytej wiedzy i umiejętności przez studenta (70% oceny końcowej) - K_W01, K_W02, K_W03 ,K_W04, K_U03, K_U04.

Kolokwium: test otwarty (5 pytań x 5 punktów)

91%–100% – bardzo dobry,

81%–90% – dobry plus,

71%–80% – dobry,

61%–70% – dostateczny plus,

51%–60 % – dostateczny,

0%–50% – niedostateczny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identycznie jak w części A

Pełny opis:

Identycznie jak w części A

Literatura:

Identycznie jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identycznie jak w części A

Pełny opis:

Identycznie jak w części A

Literatura:

Identycznie jak w części A

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają się w systemie zdalnym na platformie Moodle. Zajęcia o charakterze synchronicznym - pokój konferencyjny BBB.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identycznie jak w części A

Pełny opis:

Identycznie jak w części A

Literatura:

Identycznie jak w części A

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają się w systemie zdalnym na platformie Moodle. Zajęcia o charakterze synchronicznym - pokój konferencyjny BBB.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.