Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundusze i programy pomocowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-AP-FiPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0418) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i administracją
Nazwa przedmiotu: Fundusze i programy pomocowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 2 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wybór specjalizacji: Administracja publiczna w Unii Europejskiej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h

2. Praca indywidualna: 30h

3. Przygotowania do uzyskania zaliczenia: 30h

4. Praktyki: 0h

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:

1) Student/-ka zna i opisuje funkcjonujące w latach 2014-2020 fundusze i programy unijne wraz z rodzajem udzielanego przez nie wsparcia (K_W15);

2) Student/-ka zna i rozumie zasady prawne odnoszące się do możliwości pozyskiwania dofinansowania z funduszy i programów finansowych Unii Europejskiej (K_W14).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:

1) Student/-ka ocenia istniejący system instrumentów finansowych UE pod kątem jego efektywności, dokonuje porównań z minioną perspektywą finansową oraz przewiduje możliwe scenariusze dalszego jego rozwoju (K_U13);

2) Student/-ka sprawnie odszukuje i wykorzystuje informacje dotyczące funduszy i programów finansowych Unii Europejskiej (K_U19).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje:

1) Student/-ka potrafi zabierać głos na forum grupy, nie boi się wyrażać krytycznych opinii dotyczących funkcjonowania różnych polityk i funduszy unijnych (K_K05);

2) Student/-ka wyrabia w sobie systematyczność, rzetelność i obowiązkowość (K_K03).

Metody dydaktyczne:

- wystąpienia publiczne (prezentacje multimedialne) Studentów wraz z krytyczną ich analizą dokonywaną przez Prowadzącego;

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego (ocena ciągła);

- pisemny test końcowy.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Studenci zdobędą, przede wszystkim teoretyczną, wiedzę z zakresu funduszy i programów Unii Europejskiej funkcjonujących w latach 2014-2020. Wiedza ta nie będzie jednak ograniczona tylko do polityki spójności (i powiązanych z nią instrumentów), lecz wykroczy daleko poza nią. Poruszona zostanie kwestia funduszy rolnych, środków na badania i szeroko rozumiany rozwój, programów tematycznych UE i tych funduszy, które skierowane są do państw trzecich.

Pełny opis:

Konwersatorium w całości poświęcone zostanie różnym aspektom istniejących i funkcjonujących obecnie w Unii Europejskiej instrumentów, funduszy i programów pomocowych. Studenci otrzymają rzetelną i gruntowną wiedzę ich dotyczącą, co w konsekwencji umożliwi im swobodne poruszanie się w tej tematyce. Mowa będzie bowiem nie tylko o tak znanych funduszach jak Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny, lecz także o tych mniej lub w ogóle nieznanych szerszej opinii (np. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji). W tym kontekście rozważaniom poddana zostanie również efektywność przyjętych przez UE rozwiązań prawnych, ich czytelność i spójność z punktu widzenia Polski, zasadność tworzenia instrumentów monotematycznych (np. Media 2007) czy korzyści wynikające z udzielania wsparcia finansowego podmiotom pochodzącym z państw trzecich.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Dudek Mieczysław (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej : teoria i praktyka, Zielona Góra 2007.

- Głąbicka Katarzyna, Grewiński Mirosław, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.

- Jakubowska Patrycja, Kukliński Antoni, Żuber Piotr (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa 2008.

- Kokocińska Katarzyna, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2009.

- Kukuła Artur J. (red.), Cohesion policy and development of the European Union's regions in the perspective of 2020, Lublin 2015.

- Pastuszka Sławomir, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Warszawa 2012.

- Szymańska Anna, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

- Tkaczyński Jan W., Świstak Marek, Sztorc Elżbieta, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011.

- strony internetowe Komisji Europejskiej oraz właściwych ministerstw.

- rozporządzenia unijne ustanawiające poszczególne fundusze i programy pomocowe.

Metody i kryteria oceniania:

1) Każdy Student/ka ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Większa liczba (3-5) spowoduje konieczność osobistego stawiennictwa na dyżurze u Prowadzącego celem zaliczenia konkretnego tematu zajęć. 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna w pierwszym terminie;

2) Każdy Student/ka przygotuje i wygłosi prezentację (około 15 minut) na wybrane przez siebie zagadnienie i w wyznaczonym terminie (zgodne z bieżącą tematyką zajęć). 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa z konwersatorium podwyższona o 1 stopień;

3) Mile widziana będzie aktywność studentów w trakcie dyskusji po prezentacjach. 6 i więcej aktywności = ocena końcowa podwyższona o 1 stopień (warunek: ocena pozytywna z testu). 12 aktywności (i więcej) = zwolnienie z testu końcowego z oceną bardzo dobrą.

Uwaga: jedna osoba może uzyskać podwyższenie oceny zarówno za aktywność jak i prezentację (warunek: ocena pozytywna z testu);

4) Po spełnieniu powyższych warunków Studenci dopuszczeni zostaną do semestralnego testu pisemnego jednokrotnego wyboru (końcowe zaliczenie pisemne).

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 13 z 25 punktów. 1 pytanie = 1 punkt

Niepowodzenie na teście = ocena niedostateczna z konwersatorium (bez wyjątków!!!)

Jeżeli bez konsultacji z Prowadzącym Student nie przyjdzie na test = ocena niedostateczna w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobędą, przede wszystkim teoretyczną, wiedzę z zakresu funduszy i programów Unii Europejskiej funkcjonujących w latach 2014-2020. Wiedza ta nie będzie jednak ograniczona tylko do polityki spójności (i powiązanych z nią instrumentów), lecz wykroczy daleko poza nią. Poruszona zostanie kwestia funduszy rolnych, środków na badania i szeroko rozumiany rozwój, programów tematycznych UE i tych funduszy, które skierowane są do państw trzecich.

Pełny opis:

Konwersatorium w całości poświęcone zostanie różnym aspektom istniejących i funkcjonujących obecnie w Unii Europejskiej instrumentów, funduszy i programów pomocowych. Studenci otrzymają rzetelną i gruntowną wiedzę ich dotyczącą, co w konsekwencji umożliwi im swobodne poruszanie się w tej tematyce. Mowa będzie bowiem nie tylko o tak znanych funduszach jak Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny, lecz także o tych mniej lub w ogóle nieznanych szerszej opinii (np. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji). W tym kontekście rozważaniom poddana zostanie również efektywność przyjętych przez UE rozwiązań prawnych, ich czytelność i spójność z punktu widzenia Polski, zasadność tworzenia instrumentów monotematycznych (np. Media 2007) czy korzyści wynikające z udzielania wsparcia finansowego podmiotom pochodzącym z państw trzecich.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Dudek Mieczysław (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej : teoria i praktyka, Zielona Góra 2007.

- Głąbicka Katarzyna, Grewiński Mirosław, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.

- Jakubowska Patrycja, Kukliński Antoni, Żuber Piotr (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa 2008.

- Kokocińska Katarzyna, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2009.

- Kukuła Artur J. (red.), Cohesion policy and development of the European Union's regions in the perspective of 2020, Lublin 2015.

- Pastuszka Sławomir, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Warszawa 2012.

- Szymańska Anna, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

- Tkaczyński Jan W., Świstak Marek, Sztorc Elżbieta, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011.

- strony internetowe Komisji Europejskiej oraz właściwych ministerstw.

- rozporządzenia unijne ustanawiające poszczególne fundusze i programy pomocowe.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobędą, przede wszystkim teoretyczną, wiedzę z zakresu funduszy i programów Unii Europejskiej funkcjonujących w latach 2014-2020. Wiedza ta nie będzie jednak ograniczona tylko do polityki spójności (i powiązanych z nią instrumentów), lecz wykroczy daleko poza nią. Poruszona zostanie kwestia funduszy rolnych, środków na badania i szeroko rozumiany rozwój, programów tematycznych UE i tych funduszy, które skierowane są do państw trzecich.

Pełny opis:

Konwersatorium w całości poświęcone zostanie różnym aspektom istniejących i funkcjonujących obecnie w Unii Europejskiej instrumentów, funduszy i programów pomocowych. Studenci otrzymają rzetelną i gruntowną wiedzę ich dotyczącą, co w konsekwencji umożliwi im swobodne poruszanie się w tej tematyce. Mowa będzie bowiem nie tylko o tak znanych funduszach jak Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny, lecz także o tych mniej lub w ogóle nieznanych szerszej opinii (np. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji). W tym kontekście rozważaniom poddana zostanie również efektywność przyjętych przez UE rozwiązań prawnych, ich czytelność i spójność z punktu widzenia Polski, zasadność tworzenia instrumentów monotematycznych (np. Media 2007) czy korzyści wynikające z udzielania wsparcia finansowego podmiotom pochodzącym z państw trzecich.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Dudek Mieczysław (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej : teoria i praktyka, Zielona Góra 2007.

- Głąbicka Katarzyna, Grewiński Mirosław, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.

- Jakubowska Patrycja, Kukliński Antoni, Żuber Piotr (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa 2008.

- Kokocińska Katarzyna, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2009.

- Kukuła Artur J. (red.), Cohesion policy and development of the European Union's regions in the perspective of 2020, Lublin 2015.

- Pastuszka Sławomir, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Warszawa 2012.

- Szymańska Anna, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

- Tkaczyński Jan W., Świstak Marek, Sztorc Elżbieta, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011.

- strony internetowe Komisji Europejskiej oraz właściwych ministerstw.

- rozporządzenia unijne ustanawiające poszczególne fundusze i programy pomocowe.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobędą, przede wszystkim teoretyczną, wiedzę z zakresu funduszy i programów Unii Europejskiej funkcjonujących w latach 2014-2020. Wiedza ta nie będzie jednak ograniczona tylko do polityki spójności (i powiązanych z nią instrumentów), lecz wykroczy daleko poza nią. Poruszona zostanie kwestia funduszy rolnych, środków na badania i szeroko rozumiany rozwój, programów tematycznych UE i tych funduszy, które skierowane są do państw trzecich.

Pełny opis:

Konwersatorium w całości poświęcone zostanie różnym aspektom istniejących i funkcjonujących obecnie w Unii Europejskiej instrumentów, funduszy i programów pomocowych. Studenci otrzymają rzetelną i gruntowną wiedzę ich dotyczącą, co w konsekwencji umożliwi im swobodne poruszanie się w tej tematyce. Mowa będzie bowiem nie tylko o tak znanych funduszach jak Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny, lecz także o tych mniej lub w ogóle nieznanych szerszej opinii (np. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji). W tym kontekście rozważaniom poddana zostanie również efektywność przyjętych przez UE rozwiązań prawnych, ich czytelność i spójność z punktu widzenia Polski, zasadność tworzenia instrumentów monotematycznych (np. Media 2007) czy korzyści wynikające z udzielania wsparcia finansowego podmiotom pochodzącym z państw trzecich.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Dudek Mieczysław (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej : teoria i praktyka, Zielona Góra 2007.

- Głąbicka Katarzyna, Grewiński Mirosław, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.

- Jakubowska Patrycja, Kukliński Antoni, Żuber Piotr (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa 2008.

- Kokocińska Katarzyna, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2009.

- Kukuła Artur J. (red.), Cohesion policy and development of the European Union's regions in the perspective of 2020, Lublin 2015.

- Pastuszka Sławomir, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Warszawa 2012.

- Szymańska Anna, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

- Tkaczyński Jan W., Świstak Marek, Sztorc Elżbieta, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011.

- strony internetowe Komisji Europejskiej oraz właściwych ministerstw.

- rozporządzenia unijne ustanawiające poszczególne fundusze i programy pomocowe.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobędą, przede wszystkim teoretyczną, wiedzę z zakresu funduszy i programów Unii Europejskiej funkcjonujących w latach 2014-2020. Wiedza ta nie będzie jednak ograniczona tylko do polityki spójności (i powiązanych z nią instrumentów), lecz wykroczy daleko poza nią. Poruszona zostanie kwestia funduszy rolnych, środków na badania i szeroko rozumiany rozwój, programów tematycznych UE i tych funduszy, które skierowane są do państw trzecich.

Pełny opis:

Konwersatorium w całości poświęcone zostanie różnym aspektom istniejących i funkcjonujących obecnie w Unii Europejskiej instrumentów, funduszy i programów pomocowych. Studenci otrzymają rzetelną i gruntowną wiedzę ich dotyczącą, co w konsekwencji umożliwi im swobodne poruszanie się w tej tematyce. Mowa będzie bowiem nie tylko o tak znanych funduszach jak Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny, lecz także o tych mniej lub w ogóle nieznanych szerszej opinii (np. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji). W tym kontekście rozważaniom poddana zostanie również efektywność przyjętych przez UE rozwiązań prawnych, ich czytelność i spójność z punktu widzenia Polski, zasadność tworzenia instrumentów monotematycznych (np. Media 2007) czy korzyści wynikające z udzielania wsparcia finansowego podmiotom pochodzącym z państw trzecich.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Dudek Mieczysław (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej : teoria i praktyka, Zielona Góra 2007.

- Głąbicka Katarzyna, Grewiński Mirosław, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.

- Jakubowska Patrycja, Kukliński Antoni, Żuber Piotr (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa 2008.

- Kokocińska Katarzyna, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2009.

- Kukuła Artur J. (red.), Cohesion policy and development of the European Union's regions in the perspective of 2020, Lublin 2015.

- Pastuszka Sławomir, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Warszawa 2012.

- Szymańska Anna, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

- Tkaczyński Jan W., Świstak Marek, Sztorc Elżbieta, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011.

- strony internetowe Komisji Europejskiej oraz właściwych ministerstw.

- rozporządzenia unijne ustanawiające poszczególne fundusze i programy pomocowe.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.