Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces decyzyjny w UE - wymiar formalny i nieformalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-AP-PDUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Proces decyzyjny w UE - wymiar formalny i nieformalny
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 2 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o systemie instytucjonalnym UE.

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach i egzaminie - 30 godzin.


Przygotowanie do egzaminu - 50 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student definiuje pojęcia: elastyczna integracja, zróżnicowana integracja, kultura konsensusu, negocjacje, negocjacje międzyinstytucjonalne, trilogue. (K_W01)


Student potrafi scharakteryzować akty prawa wtórnego UE. (K_W08)


Student zna strukturę wewnętrzną Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady UE i Komisji Europejskiej. (K_W08)


Student zna przebieg zwykłej procedury ustawodawczej. (K_W08)


Student zna mechanizmy „elastycznej” integracji. (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wskazać i przedstawić znaczenie najważniejszych czynników kształtujących siłę państw oraz instytucji UE w procesie decyzyjnym. (K_U04)


Student posiada umiejętność analizy na podstawowym poziomie przebiegu procesu decyzyjnego w UE. (K_U08)


Student potrafi przedstawić przebieg procesu decyzyjnego w Radzie UE, Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim w wymiarze formalnym i nieformalnym. (K_U08)


Student poprawnie stosuje poznaną terminologię. (K_U03)


Student potrafi przedstawić znaczenie mechanizmu elastycznej integracji dla kształtowania siły uczestników procesu decyzyjnego w kontekście prowadzonych negocjacji. (K_U04)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z nieformalnymi zasadami procedowania w Unii Europejskiej oraz wpływem jaki one wywierają na proces podejmowania decyzji w instytucjach tej organizacji międzynarodowej.

Pełny opis:

1. Akty prawa wtórnego UE.

2. Kultura konsensusu w UE.

3-4. Proces decyzyjny i wpływ sposobu głosowania w Radzie na siłę państw

członkowskich.

5. Możliwość wpływania przez prezydencje na wynik procesu decyzyjnego w

UE.

6. Stosowanie groźby weta w Radzie lub Radzie Europejskiej.

7. Przebieg i specyfika obrad Rady Europejskiej.

8. Przebieg procesu decyzyjnego w Radzie.

9. Procedowanie aktów prawnych przez Parlament Europejski.

10. Trilogi.

11-12. Kontrola przestrzegania zasady subsydiarności przez parlamenty narodowe. Przebieg zwykłej procedury prawodawczej w ujęciu formalnym i nieformalnym.

13-14.Proces decyzyjny w Komisji Europejskiej.

15.Komitologia.

Literatura:

Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna, red. Husak T., Jasiński F., Warszawa 2010

Publikacja dostępna pod adresem:

http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/prezydencja_w_unii_europejskiej._perspektywa_praktyczna.pdf

Kleinowski M., Siła państw w Unii Europejskiej. Pozaformalne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Toruń 2015;

Kleinowski M., Siła państw w Unii Europejskiej. Formalno-prawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Toruń 2014;

Roederer-Rynning C., Greenwood J., The Culture of Trilogues, "Journal of European Public Policy",vol. 22(8), s. 1148-1165;

Publikacja dostępna pod adresem:

https://rgu-repository.worktribe.com/preview/293262/ROEDERER-RYNNING%202015%20The%20culture%20of%20trilogues.pdf

R. Riedel, Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony : analiza ról prezydencji w okresie przejściowym ((STUDIA I MONOGRAFIE NR 504), Opole 2014

Górka M., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Kryteria oceny:

dostateczny (60%-70%)

dostateczny plus (70-74%)

dobry (75-84%)

dobry plus (85-89%)

bardzo dobry (90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.