Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

e-Administracja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-AP-eA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
Nazwa przedmiotu: e-Administracja
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 2 rok - stacjonarne
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/course/view.php?id=123
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Posiadanie profilu zaufanego - jest wskazane, ale nieobowiązkowe.


Przedmiot jest obowiązkowy dla specjalizacji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

55-60 godzin, w tym 15 godzin laboratoryjnych, 20 godzin indywidualnej pracy słuchacza, 5 godzin konsultacji dla zainteresowanych, 10-15 godzin przygotowania do zaliczenia przedmiotu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna możliwości wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji, małym przedsiębiorstwie.

Zna genezę powstania społeczeństwa informacyjnego, etapy rozwoju oraz jego wpływ na administrację. Zna etapy rozwoju e-administracji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

Potrafi wskazać rozwiązania stosowane w e-administracji np. e-PUAP.

Potrafi ocenić rozwiązania stosowane w e-administracji.

Potrafi wskazać i zastosować rozwiązania e-administracji dla obywatela.

Potrafi wskazać szanse i zagrożenia związane z e-administracją.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność.

Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań.

Jest gotowy do zdiagnozowania własnych braków w wiedzy i umiejętnościach.

Jest gotowy do samokształcenia.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej;

- nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się usługami śwuadczonymi na drodze elektronicznej (przygotowanie do pracy zawodowej).

Poprzez uczestnictwo w laboratorium student zdobywa wiedzę, umiejętności oraz nabiera pożądanych postaw w zakresie obsługi usług online dostępnych w administracji publicznej.

Na zajęciach korzysta się z licznych stron internetowych: administracji publicznej.

Kurs ten ma przygotować studentów do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnik (certyfikat ecdl).

Pełny opis:

Spotkanie 1

Co to jest e-administracja? Obszary świadczenia usług e-administracji w sferze publicznej: G2G (Goverment to Goverment), G2C (Goverment to Consumer), G2B (Goverment to Business), G2Z (Goverment to Citizen). Cechy e-administracji. Poziomy świadczenia usług e-administracji (informacyjny, interakcja jednostronna, interakcja dwustronna, transakcja, personalizacja). Usługi priorytetowe dla społeczeństwa informacyjnego w kontekście administracji.

Spotkanie 2

Popularne protokoły. Nazewnictwo domen. Biuletyn Informacji Publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Podmioty zobowiązane do prowadzenia BIP: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, podmioty reprezentujące samorząd terytorialny, związki zawodowe i ich organizacje, partie polityczne itp.

Dostępne bazy zawierające akty prawne - dostęp bezpłatne.

Spotkanie 3

Bezpłatne bazy danych dostępne w internecie np.

e-gospodarka jako portal oferujący ciekawe usługi.

Centralne Repozytorium Informacji Publiczne

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Krajowa Rada Komornicza

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Polskie Książki Telefoniczne

Europages Adres URL

Spotkanie 4

Elektroniczna wymiana dokumentów. Cele zastosowania elektronicznej wymiany dokumentów. Bezpieczeństwo danych w elektronicznej wymianie dokumentów (niezaprzeczalność, integralność danych, poufność).

Podpis elektroniczny. Rola podpisu elektronicznego w elektronicznej wymianie dokumentów. Porównanie podpisu elektronicznego i podpisem tradycyjnym. Obszary zastosowania podpisu elektronicznego. Obowiązki uczestników elektronicznej wymiany dokumentów. Pojęcia: certyfikat, klucz prywatny, klucz publiczny, zaufana trzecia strona, znacznik czasu, CRL, autoryzacja, eIDAS.

Spotkanie 5

Dekalog urzędnika w pracy w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnej. Bezpieczeństwo pracy przy komputerze.

Polityka bezpieczeństwa informacyjnego. Co to jest bezpieczeństwo informacyjne? Informatyczne? Teleinformatyczne? Co może chronić dane: firewall, programy antywirusowe, programy antyspamowe, system wykrywania włamań, itp. Odpowiednie ustalanie haseł. Poziomy bezpieczeństwa w systemach informatycznych.

Bezpieczne korzystanie z chmury. Bezpieczne korzystanie z sieci zewnętrznych na służbowym sprzęcie. Bezpieczne pozbywanie się zużytego sprzętu. Naprawy sprzętu - bezpieczeństwo danych.

Spotkanie 6

e-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Słownik ważnych wyrażeń. Zakładanie profilu zaufanego przez bankowość elektroniczną. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

e-Wokanda. e-Sąd.

Spotkanie 7

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w administracji. Poziomy zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Właściwości informacji, które są zagrożone podczas użytkowania informacji: poufność, dokładność, dostępność. Kryteria oceny informacji: relewantność, dokładność, aktualność, kompletność, spójność, odpowiedniość formy, wiarygodność. Atrybuty ochrony informacji: tajność, integralność, dostępność, rozliczalność, niezaprzeczalność, autentyczność.

Zasady bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych podłączonych do sieci publicznej. Nie tylko system antywirusowy!

Spotkanie 8

Test sprawdzający na platformie moodle.umk.pl

Literatura:

i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Szafrański B., Weydmann R., Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa,

Kowalczyk M., Cyfrowe państwo: uwarunkowania i perspektywy,

Twizeyimana J. The public value of E-Government – A literature review

Eurostat - dane w kategorii: Digital economy and society

https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview

GUS - dane w kategorii: Społeczeństwo informacyjne

dla kursu są przygotowane materiały na platformie moodle.umk.pl - zalogowanie po podaniu hasła

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot e-administracja kończy się zaliczeniem na ocenę, jego wymiar wynosi 15 godzin. Liczba dopuszczalnych nieobecności dla studenta to jedna nieobecność, w przypadku większej liczby nieobecności należy je wyjaśnić.

Studenci, którzy uczestniczyli we wszystkich zajęciach otrzymują 10 punktów bonusu, które dolicza się do punktów zdobytych na teście.

Zajęcia kończy test na platformie moodle.umk.pl, liczba punków zdobytych na teście przekłada się na ocenę. Pytania są losowane z bazy pytań, kolejność losowa.

Punktacja:

(50;60> dostateczna

(60;70> dostateczna plus

(70;80> dobra

(80;90> dobra plus

(90;100> bardzo dobra

Studenci, którzy w pierwszym terminie uzyskają niedostateczną liczbę punktów, przystępują do poprawy kolokwium, ocena końcowa jest obliczona na podstawie średniej punktów z pierwszego testu oraz poprawkowego. Nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych na wyższą.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Strona przedmiotu: http://stachowiak.edu.pl/materialy-do-zajec-studia-stacjonarne/sm-rok-2-laboratorium-e-administracja/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o podpisie elektronicznym

Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji

Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., "E-usługi a społeczeństwo informacyjne"

Materiały zamieszczone w Internecie, aktualne artykuły, dane statystyczne itp. Linki do nich będą podawane sukcesywnie na stronie internetowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Strona przedmiotu: http://stachowiak.edu.pl/materialy-do-zajec-studia-stacjonarne/sm-rok-2-laboratorium-e-administracja/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o podpisie elektronicznym

Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji

Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., "E-usługi a społeczeństwo informacyjne"

Materiały zamieszczone w Internecie, aktualne artykuły, dane statystyczne itp. Linki do nich będą podawane sukcesywnie na stronie internetowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Strona przedmiotu: http://stachowiak.edu.pl/materialy-do-zajec-studia-stacjonarne/sm-rok-2-laboratorium-e-administracja/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o podpisie elektronicznym

Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji

Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., "E-usługi a społeczeństwo informacyjne"

Materiały zamieszczone w Internecie, aktualne artykuły, dane statystyczne itp. Linki do nich będą podawane sukcesywnie na stronie internetowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.