Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-PG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 - Ma uporządkowaną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i procesach

gospodarczych, na poziomie krajowym i międzynarodowym

K_W05 - Zna międzynarodowe powiązania polityczne, gospodarcze, kulturalne i

wojskowe między uczestnikami stosunków międzynarodowych

K_W08 - Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, mechanizmów działania, trybu stanowienia prawa i zasad prawnych w Unii Europejskiej


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01- Potrafi wyszukiwać, oceniać, interpretować teksty z zakresu stosunków

międzynarodowych z punktu widzenia nauk: o polityce, ekonomicznych, prawnych oraz historii

K_U02- Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i wykorzystywać informacje

ze źródeł pisanych i elektronicznych

K_U04 - Formułuje własne tezy i je uzasadnia, a także ocenia poglądy innych i dyskutuje o tym w języku polskim i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U05 - We własnym zakresie planuje i realizuje proces samokształcenia

K_U06 - Planuje i organizuje pracę własną oraz zespołową

K_U07 - Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-skutkowe

wydarzeń międzynarodowych

K_U08 - Opisuje i analizuje stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne i w kwestiach bezpieczeństwa między różnymi uczestnikami relacji międzynarodowych

K_U09 - Analizuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 - Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki


Metody dydaktyczne:

zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

1. wykład z zakresu Polityki gospodarczej przybliża istotę i złożoność wyzwań stojących przed polityką gospodarczą w XXI w. w głównej mierze w oparciu o polską gospodarkę

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Pełny opis:

1. Przedmiot i podmioty polityki gospodarczej. Polityka gospodarcza o doktryny społeczno-ekonomiczne. Determinanty charakteru i celów polityki gospodarczej. Ograniczenia w prowadzeniu polityki gospodarczej.

2. Dziedziny polityki gospodarczej.

3. Strategia rozwoju gospodarczego kraju – istota, przykładowe priorytety znajdujące się w strategiach dzisiejszych gospodarek.

4. Plan Balcerowicza – istota, założenia, cele. Przegląd dotychczasowych strategii polityki gospodarczej w Polsce.

5. Bieżąca strategia polityki gospodarczej w Polsce. Podstawy jej realizacji.

6. Polityka fiskalna i pieniężna jako polityki o najsilniejszych instrumentach oddziaływania na gospodarkę. Podmioty, główne cele, narzędzia służące ich osiągnięciu i ocena skuteczności.

7. Ekspansywny a restrykcyjny charakter polityki gospodarczej – przykłady działań, ich cel, skutki dla gospodarki i finansów państwa, uzasadnienie ich stosowania.

8. Sytuacja finansów publicznych w Polsce – podstawowe dane statystyczne, tendencje ich zmiany, porównanie z innymi krajami w UE i na świecie. Dzisiejsze i przyszłe konsekwencje tej sytuacji dla gospodarki. Struktura sektora finansów publicznych w Polsce. Główne grupy dochodów budżetowych w Polsce.

9. Szara strefa w gospodarce. Jej wielkość w Polsce i innych krajach na świecie. Przyczyny istnienia i tendencje rozwoju.

Literatura:

B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN

N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, PWN

H. Ćwikliński (red.) Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

A. Fajferek (red.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza Głównej Szkoły Handlowej

M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, PWN

S. Owsiak, Finanse publiczne, PWN

Redo M., Wójtowicz K., Ciak J., Bezpieczeństwo finansów publicznych, CeDeWu

M. Dynus, Polityka fiskalna, TNOiK

Raporty (i inne publikacje) oraz baza danych Banku Światowego:

https://data.worldbank.org

https://www.worldbank.org/en/about/annual-report

Raporty (i inne publikacje) oraz baza danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego:

https://www.imf.org/en/Publications/WEO

https://www.imf.org/en/Data

Metody i kryteria oceniania:

egzamin (test) na koniec semestru

aktywność w trakcie zajęć w całym semestrze

aktywność na Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)