Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-PMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć prawnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład- 30 h; czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury oraz przygotowanie się do egzaminu - 90 h. Razem: 120 h.


Konwersatorium- 30 h; zebranie materiałów do przygotowania referatu (kwerenda biblioteczna, szukanie materiałów w internecie) - 30 h; opracowanie referatu (pisanie pracy, przygotowanie prezentacji Power Point) – 60 h. Razem: 120 h.


Efekty uczenia się - wiedza:

Wykład i ćwiczenia


K_W01 Student/ka zna pojęcia, zasady i cele prawa międzynarodowego publicznego;

K_W02 Student/ka zna mechanizmy działania prawa międzynarodowego;

K_W03 Student/ka zna i rozumie rolę prawa międzynarodowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz w polityce zagranicznej i wewnętrznej Polski.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Wykład i ćwiczenia:


K_U01 Student/ka posługuje się pojęciami i terminologią z zakresu prawa międzynarodowego publicznego;

K_U02 Student/ka interpretuje teksty prawne z zakresu prawa międzynarodowego publicznego.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wykład i ćwiczenia:


K_K01 Student/ka potrafi pracować w zespole;

K_K02 Student/ka samodzielnie i niezależnie myśli i przedstawia i argumentuje własne zdanie;

K_K03 Student/ka jest świadomy/a konieczności samokształcenia.

Metody dydaktyczne:

Metodą dydaktyczną jest wykład prowadzącego oraz od czasu do czasu dyskusja ze studentami. Studenci jeśli chcą mogą brać czynny udział w prowadzeniu zajęć poprzez zadawanie pytań, poddawanie tematów pod dyskusję.

W ramach ćwiczeń studenci przygotowują referaty (w dwu- lub trzyosobowych zespołach), po których następuje dyskusja w ramach całej grupy.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne przedstawione zostaną najważniejsze instytucje oraz zagadnienia tej dziedziny prawa, która coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Jest ona jedną z podstaw ładu międzynarodowego i współpracy podmiotów tegoż prawa, przede wszystkim państw i organizacji międzynarodowych.

Pełny opis:

Wykład i ćwiczenia obejmują po 30 godzin. W ramach zajęć z prawa międzynarodowego zaprezentowane zostaną takie zagadnienia jak:

pojęcie międzynarodowego prawa publicznego; suwerenność w prawie międzynarodowym; źródła i podmioty prawa międzynarodowego; terytorium i ludność państwa w prawie międzynarodowym; wewnętrzne i zewnętrzne organy państwa – ich rola w stosunkach międzynarodowych; prawo dyplomatyczne i konsularne; zakaz użycia siły, pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych; organizacje międzynarodowe; prawo konfliktów zbrojnych; rozbrojenie oraz rozwój prawa międzynarodowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2003;

2. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;

3. Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Toruń 2007;

4. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2000;

5. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004;

6. Gilas J., Prawo międzynarodowe, Toruń 1999;

7. Ehrlich L., Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958;

8. Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1979;

9. Nahlik S. E., Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa 1966;

10. Shaw M. N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000;

11. Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008.

12. Cassese A., International Law, Oxford 2005.

Dodatkowa literatura:

1. Antonowicz L., Państwa i terytoria. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 1988

2. Bierzanek R., Studia nad społecznością międzynarodową. Źródła prawa międzynarodowego, Lublin 1991

3. Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982

4. Bierzanek R., Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973, Warszawa 1974

5. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945. Wydanie nowe, Warszawa 2003

6. Dynia E. (red.), Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne, Rzeszów 2003

7. Dynia E., Przestępstwa prawa międzynarodowego. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa jednostki, Warszawa 1999

8. Dynia E., Uznanie rządu w prawie międzynarodowym, Lublin 1997

9. Ehrlich L., Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza, Warszawa 1954

10. Ehrlich L., Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958

11. Flemming M., Jeńcy wojenni. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2000

12. Gelberg L., Zarys prawa międzynarodowego publicznego, Warszawa 1979

13. Góralczyk W., Obszary morskie i ich delimitacja, Warszawa 1993

14. Góralski W. M. (red.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, tom I : Studia, Warszawa 2004

15. Górbiel A., Konieczność wojskowa a prawo międzynarodowe, Kraków 1970

16. Górbiel A., Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985

17. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Symonidesowi, Warszawa 2003

18. Haliżak E., Kuźniar R. (red. nauk.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006 (wydanie IV zmienione)

19. Iwanejko M., Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Kraków 1974

20. Iwanejko M., Spory międzynarodowe. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 1976

21. Jasudowicz T. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie – osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007

22. Jasudowicz T., Wpływ zmiany okoliczności na obowiązywanie umów międzynarodowych, Toruń 1977

23. Kamiński T., Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003

24. Klafkowski A., Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r., Warszawa 1985

25. Kolasa J., Kozłowski A. (red.), Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja?, Wrocław 2007

26. Kozłowski A., Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Warszawa 2002

27. Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000

28. Kwiecień R., Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000

29. Kwiecień R., Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Kraków 2004

30. Leśko T., Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 1990

31. Łoś-Nowak T. (red.), Narody Zjednoczone między oczekiwaniem a spełnieniem, Wrocław 1995

32. Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997

33. Łukaszuk L., Współczesne spory i konflikty międzynarodowe dotyczące obszarów morskich. Wybrane zagadnienia prawne i polityczne, Gdynia 2004

34. Makowski A., Ilnicki M., Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym, Warszawa-Toruń 1996

35. Makowski J., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1948

36. Menkes J. (red. nauk.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006

37. Menkes J. (red. nauk.), Prawo międzynarodowe. Księga Pamiątkowa Profesor Renaty Szafarz, Warszawa 2007

38. Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004

39. Michałowska G., Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, Warszawa 2008

40. Multan W., Porozumienia rozbrojeniowe po II wojnie światowej, Warszawa 1985

41. Nahlik S. E., Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976

42. Nowakowska-Małusecka J., Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie, Katowice 2000

43. Pałys P., Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947. Racibórz-Głubczyce-Kłodzko, Opole 2007

44. Pawlak S., Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001

45. Płachta M., Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa. Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze, Warszawa 2000

46. Płachta M., Międzynarodowy Trybunał Karny, tomy I-II, Kraków 2004

47. Rudkowski D., Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Warszawa 2006

48. Sawicki S., Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003 (wydanie drugie)

49. Sandorski J., Bohdan Winiarski. Prawo, polityka, sprawiedliwość, Poznań 2004

50. Sandorski J., Nieważność umów międzynarodowych, Poznań 1978

51. Sandorski J., Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zagadnienia wybrane, Poznań 2006

52. Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006

53. Sozański J., Współczesne prawo traktatów, Warszawa-Poznań 2003

54. Sozański J., Wspólnotowe a powszechne prawo traktatów – wzajemne relacje a jedność czy odrębność unormowań i systemów, Toruń 2004

55. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2003 (wydanie siódme uaktualnione lub następne)

56. Symonides J., Nowe prawo morza, Warszawa 1986

57. Symonides J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006

58. Symonides J., Terytorium państwowe w świetle zasady efektywności, Toruń 1971

59. Szpak A., Interwencja humanitarna – aspekt prawny, Toruń 2005

60. Szpak A., Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay, Toruń 2007

61. Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003

62. Winiarski B., „Obrona konieczna” w prawie narodów, Lwów 1936

63. Wyrozumska A., Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie, Łódź 1995

64. Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006

65. Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji, Gdańsk 2005

66. Zdanowicz M., Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym (opisowym) lub w razie potrzeby ustnym.

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest ustny referat prezentowany na zajęciach oraz obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Joanna Rezmer, Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Joanna Rezmer, Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Joanna Rezmer, Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)