Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka regionalna w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-AP-PRUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka regionalna w UE
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu integracji europejskiej, instytucji europejskich oraz procedury stanowienia prawa w UE.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium ma wartość 3 punktów ECTS.

3x30 h = minimum 90 godzin pracy poświęconych m.in. na:

1. uczęszczanie na konwersatorium;

2. pracę indywidualną studenta: uzupełnienie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, przygotowanie prezentacji w grupie, czytanie literatury, kontakt z wykładowcą;

3. przygotowanie do zaliczenia końcowego.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Zna podstawową terminologię i metody badawcze używane w dziedzinach nauki, w ramach których prowadzone są badania nad stosunkami międzynarodowymi (K_W01)

W2 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i rezultatów integracji europejskiej (K_W13)

W3 - Zna kluczowe zasady pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym (K_W15)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U02)

U2 - Wykrywa i analizuje związki przyczynowoskutkowe między wydarzeniami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii europejskich (K_U08)

U3 - Prawidłowo stosuje normy prawa krajowego, europejskiego (unijnego) i międzynarodowego dla oceny proponowanych rozwiązań konkretnych problemów (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy

i efektywnie ją organizuje (K_K03)

K2 - Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań (K_K06)

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.

2. Dyskusja i omawianie zagadnień.

3. Analiza materiałów źródłowych i bieżących wydarzeń oraz doniesień medialnych z zakresu polityki regionalnej w UE.

4. Praca w grupach.

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania (zajęcia na platformie Zoom - link wysyłany przed każdymi zajęciami).

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie z genezą, założeniami oraz sposobami wdrażania celów polityką regionalną UE. W trakcie zajęć rozwijana będzie umiejętność oceny roli instytucji i ich wpływu na prowadzenie polityki regionalnej UE. Studenci zostaną również zaznajomieni z dokumentami i aktami prawnymi dotyczącymi polityki regionalnej. Studenci będą także zdobywali umiejętność łączenia faktów z zakresu polityki regionalnej UE.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Informacje podstawowe: polityka regionalna/spójności/strukturalna; fundusze przedakcesyjne, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, inicjatywy wspólnotowe, proces programowania.

3. Fundusze przedakcesyjne: PHARE, ISPA, SAPARD. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej - IPA i IPA II.

4. Fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2004-2006 i 2007-2013 oraz Fundusz Spójności. Inicjatywy wspólnotowe. Europejski Fundusz Solidarności.

5/6. Fundusze strukturalne i spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Europejski Fundusz Solidarności.

7. Kompetencje instytucji UE w zakresie polityki regionalnej. Cele polityki regionalnej w perspektywach finansowych od 1988 r. Jednostki terytorialne w UE – NUTS.

8. Euroregiony – podstawowe zasady funkcjonowania i akty prawne.

9/10. Euroregiony w Polsce – wybrane przykłady (prezentacje przygotowywane w grupach przez studentów).

11. Polityka regionalna w województwie kujawsko-pomorskim.

12. Wybrane formy i przykłady współpracy regionalnej w UE.

13. Kolokwium zaliczeniowe.

14. Zajęcia końcowe.

Literatura:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://kujawsko-pomorskie.pl

http://europa.eu/

1. P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Poznań 2008

2. U. Marchlewicz, Polityki i programy Unii Europejskiej, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2005, str.28.

3. S. Pastuszka, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa 2012

4. I. Pietrzak, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

5. W. Poczta, F. Wysocki, Podstawowe problemy polityki regionalnej Unii Europejskiej [w:] Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Poznań 2002.

6. M. Smętkowski, Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo- Wschodniej w okresie transformacji i globalizac, Warszawa 2013

7. J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele - Działania - Środki, Kraków 2008.

8. K. Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków 2007.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

2. Udział w dyskusji, przygotowanie i aktywność na zajęciach - tzw. ocenianie ciągłe (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1).

3. Tzw. "wejściówki" (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1).

4. Przygotowanie prezentacji z wybranego euroregionu (K1, K2)

5. w przypadku braków w powyższych punktach - kolokwium zaliczeniowe.

Nadprogramowe nieobecności powinny być zaliczane na bieżąco na dyżurze.

Kwestie dot. indywidualnego zaliczenia (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisanie oceny) należy zgłaszać najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania (zajęcia na platformie Zoom - link wysyłany przed każdymi zajęciami).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.