Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych przez UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-AP-PZiR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Praktyka zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych przez UE
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o polityce spójności UE oraz funduszach strukturalnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach i kolokwium - 30 godzin.

Praca własna studenta, przygotowanie do zajęć - 35 godzin.

Przygotowanie do kolokwium - 15 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce (K_W03);


W2: zna i rozumie zasady kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z EFS (K_W03);


W3: wyjaśnia możliwy wpływ polityk horyzontalnych na projekt współfinansowany ze środków UE (K_W08);


W4: Student zna zasady sprawozdawczości w projekcie (K_W03);


W5: Student zna zasady systemu finansowania projektu w ramach EFS (K_W03);


W6: Student zna zasady promocji i oznaczania projektów (K_W03).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi stworzyć wykres sieciowy oraz Gantta (K_U06).


Student potrafi wypełnić wniosek o płatność (K_U02).


Student potrafi prowadzić podstawową dokumentację projektu - w tym zestawienie poniesionych kosztów oraz związaną z dokonianiem rozeznaniem rynku oraz udzielenia zamówienia (K_U02).


Student potrafi na podstawie dokumentów programowych i projektowych wskazać obowiązki spoczywające na beneficjencie (projektodawcy) (K_U02).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi przez EFS (K_K05);

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie laboratorium. Celem zajęć jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności koniecznych w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot nie porusza tematyki tworzenia aplikacji do funduszy strukturalnych, skupiając się na zarządzaniu projektem po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE.

Pełny opis:

Tematyka labolatorium:

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami.

2. Zarządzanie czasem w projekcie.

3. Polityki horyzontalne Unii Europejskiej.

4. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych z EFS.

5-6. Udzielanie zamowień w projekcie.

7. Zatrudnienie w projekcie.

8-9. Wybrana dokumentacja projektowa.

10. Zasady systemu sprawozdawczości.

11-12. Wypełnianie wniosków o płatność.

13. Ochrona danych osobowych w projekcie.

14. Partnerstwo w projekcie i kontrola projektu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aktualne wytyczne i dokumenty programowe. Dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1

MGiP, Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu, Warszawa 2004

Dostępny pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/113/325/2/zarzadzanie_cyklem_projektu.pdf

Piotrowska J., Siekiera A., Sznajder A., JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ

RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH

Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania, Warszwa 2016.

Dostępny pod adresem: https://www.pois.gov.pl/media/21342/Podrecznik_rownosc_szans_kobiet_i_mezczyzn_2014_2020.pdf

Literatura dodatkowa:

Lewis J. P., Podstawy zarządzania projektami, Gliwice 2006

Roszkowski H., Wiatrak A.P., Zarządzanie projektem: istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków UE, Warszawa 2006

Sikora-Gaca M., Piechowicz M., Kleinowski M., Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce, Warszawa 2018

European Commission, 2018 Report on equality between women and men in the EU, Luxembourg 2018

Publikacja dostępna pod adresem: https://khrono.no/files/2019/03/08/2018ReportonequalitybetweenwomenandmenintheEU.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie pisemnego kolokwium.

Kryteria oceny:

dostateczny (55%-64%)

dostateczny plus (65%-69%)

dobry (70-84%)

dobry plus (85-89%)

bardzo dobry (90%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.