Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System ochrony prawnej w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-AP-SOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: System ochrony prawnej w UE
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dla pełnego opanowania treści objętych przedmiotem System ochrony prawnej w Unii Europejskiej student powinien posługiwać się terminologią z zakresu teorii państwa i prawa, jak również posiadać podstawową wiedzę na temat Unii Europejskiej, w tym jej instytucji i systemu prawnego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład - 2 punkty ECTS, co stanowi:

2x30 h = minimum 60 godzin pracy, które powinny zostać oświęcone na:

1. uczęszczanie na wykład;

2. pracę indywidualną studenta: uzupełnienie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;

3. przygotowanie do egzaminu końcowego.Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:


W1: zna prawa, które przysługują jednostkom w związku z funkcjonującym w ramach UE systemem ochrony prawnej - K_W14

W2: dysponuje wiedzą dotyczącą roli sądów krajowych w zapewnieniu efektywnej ochrony jednostek - K_W14

W3: rozróżnia podstawowe rodzaje skarg wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości UE – K_W14Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu prawa europejskiego (K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, w tym czerpania informacji o UE z różnych dostępnych źródeł - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład organizacyjno-informacyjny oraz problemowy (z postawieniem podstawowych tez i elementami dyskusji) wzbogacony prezentacją multimedialną.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonującym w ramach Unii Europejskiej systemem ochrony prawnej. W związku z tym, że na ten system składają się różne instrumenty służące do zapewnienia efektywności prawa UE, zwłaszcza zaś praw, jakie przyznaje ono jednostkom, wykład zostanie podzielony na kilka bloków tematycznych. Będą one odnosiły się do sądowej oraz pozasądowej ochrony praw jednostek.

Pełny opis:

Wykład obejmuje kwestie związane z systemem ochrony prawnej w Unii Europejskiej. W rezultacie w pierwszej kolejności będzie koncentrował się na omówieniu zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń przed sądami krajowymi oraz unijnymi. W pierwszym ze wskazanych obszarów zostanie ukazana ważna rola, jaką pełnią sądy krajowe w zakresie zapewniania efektywności prawa UE, w tym skutecznej ochrony praw jednostek. Omówiony zostanie również mechanizm współpracy sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości, czyli procedura prejudycjalna (pytań wstępnych). W drugim obszarze scharakteryzowane zostaną najważniejsze rodzaje skarg wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości. Uzupełnieniem uwag o odpowiedzialności odszkodowawczej UE i związanej z nią skargi odszkodowawczej będzie wykład poświęcony odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia prawa UE. Po omówieniu sądowego systemu ochrony prawnej przedstawione zostaną pozasądowe środki ochrony prawnej. Ostatni z wykładów zostanie zaś poświęcony ochronie praw podstawowych w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

2. Wyrozumska A. (red.) System ochrony prawnej w UE, Warszawa 2010

3. K. Lenaerts (2018), The Court of Justice and National Courts, dostępne na stronie: http://www.nsa.gov.pl/download.php?id=753&mod=m/11/pliki_edit.php

Literatura uzupełniająca:

1. A.Wróbel (red. ), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010 (rozdziały V, VII i XII)

2. D. Kornobis-Romanowska, Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (opisowy lub test) - W1, W2, W3, U1

Dodatkowo: aktywność na wykładach i zaangażowanie w dyskusję

Kwestie dot. indywidualnego zaliczenia przedmiotu (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisanie oceny) należy zgłaszać najpóźniej w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonującym w ramach Unii Europejskiej systemem ochrony prawnej. W związku z tym, że na ten system składają się różne instrumenty służące do zapewnienia efektywności prawa UE, zwłaszcza zaś praw, jakie przyznaje ono jednostkom, wykład zostanie podzielony na kilka bloków tematycznych. Będą one odnosiły się do sądowej oraz pozasądowej ochrony praw jednostek.

Pełny opis:

Wykład obejmuje kwestie związane z systemem ochrony prawnej w Unii Europejskiej. W rezultacie w pierwszej kolejności będzie koncentrował się na omówieniu zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń przed sądami krajowymi oraz unijnymi. W pierwszym ze wskazanych obszarów zostanie ukazana ważna rola, jaką pełnią sądy krajowe w zakresie zapewniania efektywności prawa UE, w tym skutecznej ochrony praw jednostek. Omówiony zostanie również mechanizm współpracy sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości, czyli procedura prejudycjalna (pytań wstępnych). W drugim obszarze scharakteryzowane zostaną najważniejsze rodzaje skarg wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości. Uzupełnieniem uwag o odpowiedzialności odszkodowawczej UE i związanej z nią skargi odszkodowawczej będzie wykład poświęcony odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia prawa UE. Po omówieniu sądowego systemu ochrony prawnej przedstawione zostaną pozasądowe środki ochrony prawnej. Ostatni z wykładów zostanie zaś poświęcony ochronie praw podstawowych w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

2. Wyrozumska A. (red.) System ochrony prawnej w UE, Warszawa 2010

3. K. Lenaerts (2018), The Court of Justice and National Courts, dostępne na stronie: http://www.nsa.gov.pl/download.php?id=753&mod=m/11/pliki_edit.php

Literatura uzupełniająca:

1. A.Wróbel (red. ), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010 (rozdziały V, VII i XII)

2. D. Kornobis-Romanowska, Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonującym w ramach Unii Europejskiej systemem ochrony prawnej. W związku z tym, że na ten system składają się różne instrumenty służące do zapewnienia efektywności prawa UE, zwłaszcza zaś praw, jakie przyznaje ono jednostkom, wykład zostanie podzielony na kilka bloków tematycznych. Będą one odnosiły się do sądowej oraz pozasądowej ochrony praw jednostek.

Pełny opis:

Wykład obejmuje kwestie związane z systemem ochrony prawnej w Unii Europejskiej. W rezultacie w pierwszej kolejności będzie koncentrował się na omówieniu zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń przed sądami krajowymi oraz unijnymi. W pierwszym ze wskazanych obszarów zostanie ukazana ważna rola, jaką pełnią sądy krajowe w zakresie zapewniania efektywności prawa UE, w tym skutecznej ochrony praw jednostek. Omówiony zostanie również mechanizm współpracy sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości, czyli procedura prejudycjalna (pytań wstępnych). W drugim obszarze scharakteryzowane zostaną najważniejsze rodzaje skarg wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości. Uzupełnieniem uwag o odpowiedzialności odszkodowawczej UE i związanej z nią skargi odszkodowawczej będzie wykład poświęcony odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia prawa UE. Po omówieniu sądowego systemu ochrony prawnej przedstawione zostaną pozasądowe środki ochrony prawnej. Ostatni z wykładów zostanie zaś poświęcony ochronie praw podstawowych w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

2. Wyrozumska A. (red.) System ochrony prawnej w UE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. M. Górka, Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego przez państwa i podmioty prywatne w Unii Europejskiej, Toruń 1999

2. A.Wróbel (red. ), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010 (rozdziały V, VII i XII)

3 D. Kornobis-Romanowska, Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Warszawa 2007.

4. K. Wójtowicz, K. Koncewicz, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonującym w ramach Unii Europejskiej systemem ochrony prawnej. W związku z tym, że na ten system składają się różne instrumenty służące do zapewnienia efektywności prawa UE, zwłaszcza zaś praw, jakie przyznaje ono jednostkom, wykład zostanie podzielony na kilka bloków tematycznych. Będą one odnosiły się do sądowej oraz pozasądowej ochrony praw jednostek.

Pełny opis:

Wykład obejmuje kwestie związane z systemem ochrony prawnej w Unii Europejskiej. W rezultacie w pierwszej kolejności będzie koncentrował się na omówieniu zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń przed sądami krajowymi oraz unijnymi. W pierwszym ze wskazanych obszarów zostanie ukazana ważna rola, jaką pełnią sądy krajowe w zakresie zapewniania efektywności prawa UE, w tym skutecznej ochrony praw jednostek. Omówiony zostanie również mechanizm współpracy sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości, czyli procedura prejudycjalna (pytań wstępnych). W drugim obszarze scharakteryzowane zostaną najważniejsze rodzaje skarg wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości. Uzupełnieniem uwag o odpowiedzialności odszkodowawczej UE i związanej z nią skargi odszkodowawczej będzie wykład poświęcony odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia prawa UE. Po omówieniu sądowego systemu ochrony prawnej przedstawione zostaną pozasądowe środki ochrony prawnej. Ostatni z wykładów zostanie zaś poświęcony ochronie praw podstawowych w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

2. Wyrozumska A. (red.) System ochrony prawnej w UE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. M. Górka, Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego przez państwa i podmioty prywatne w Unii Europejskiej, Toruń 1999

2. A.Wróbel (red. ), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010 (rozdziały V, VII i XII)

3 D. Kornobis-Romanowska, Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Warszawa 2007.

4. K. Wójtowicz, K. Koncewicz, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.