Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd terytorialny w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-AP-STUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny w UE
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

2 ECTS

Praca na zajęciach dydaktycznych: 30 godzin, 1 ECTS

Praca indywidualna poza zajęciami, w tym przygotowanie wystąpienia, przygotowanie do analiz na zajęciach: 30 godzin, 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- Zna podstawowe kategorie z zakresu samorządu terytorialnego.

- Zna w stopniu podstawowym historyczne etapy ewolucji samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

- Zna podstawowe rozwiązania strukturalne odnoszące się do samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz różne współczesne i historyczne koncepcje ich tworzenia.

- Dysponuje wiedzą o strategii procesów decyzyjnych.

- W stopniu podstawowym zna zasady i podmioty realizujące kontrolę samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

- Wyjaśnia historyczne uwarunkowania ewolucji samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- Analizuje rolę samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej jako podmiotu politycznego.

- Wykorzystuje w stopniu podstawowym rozwiązania konceptualne, dotyczące samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów współczesnego samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z samorządem terytorialnym w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Metody dydaktyczne:

- Zapoznanie z materiałem

- Analiza grupowa.

- Obrona osądów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- punktowana
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczestników z ustrojami samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej.

Do każdego tematu przydzielone zostały teksty, zgodnie z powyższym harmonogramem. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z całym materiałem przypisanym na dane spotkanie. Zajęcia będą polegały na dyskusji.

2. Europejska Karta Samorządu Lokalnego

3. Dewolucja jako szczególny proces decentralizacji

4. Problem rozmiaru europejskiej gminy

5. Zaangażowane bezpieczeństwo lokalne

6. Absorpcja środków europejskich

7. Reforma samorządu terytorialnego – przykład duńskiej reformy

8. Współdziałanie krajowe europejskich jednostek samorządu terytorialnego

9. Janosikowe w Państwach skandynawskich

10. Nadzór nad gminą – studium przypadku: Niemcy

11. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

12. Euroregiony - cz. 1

13. Euroregiony - cz. 2

14. Londyn – studium metropolii europejskiej

Pełny opis:

Literatura w porządku tematycznym:

2. M. Ofiarska, Konsultowanie społeczności lokalnych w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, [w:] Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, pod red. M. Ofiarskiej, Szczecin 2015, s. 353-382. https://pia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Malgorzata_Ofiarska_EKSL.pdf

3. L. Rajca, Dewolucja jako szczególny proces decentralizacji w Wielkiej Brytanii, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania, Włocławek 2017, s. 147–164. https://wyd.edu.pl/index.php/2-uncategorised/dewolucja-jako-szczegolny-proces-decentralizacji-w-wielkiej-brytanii

4. M. Popławski, Społeczno-polityczne aspekty łączenia polskich gmin w świetle doświadczeń państw Unii Europejskiej, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda, pod red. J. Wantoch-Rekowskiego, Włocławek 2015, s. 185–201. https://www.researchgate.net/publication/329358498_Spoleczno-polityczne_aspekty_laczenia_polskich_gmin_w_swietle_doswiadczen_panstw_Unii_Europejskiej

5. A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009, s. 101–135.

6. M. Tokarski, Samorząd lokalny jako beneficjent środków europejskich, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania, Włocławek 2017, s. 211–228. http://wyd.edu.pl/images/Monografie/monografia_2017_samorzad_terytorialny/samorzad_terytorialny_2017_calosc.pdf

7. M. Popławski, Proces projektowania reformy samorządu terytorialnego w Danii z dnia 1 stycznia 2007 r., [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie: doświadczenia i nowe wyzwania, pod red. A. Lutrzykowskiego i J. Marszałek-Kawy, Toruń 2008, s. 280–305. https://www.researchgate.net/publication/329358412_Proces_projektowania_reformy_samorzadu_terytorialnego_w_Danii_z_dnia_1_stycznia_2007_r

8. M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, s. 535–554.

9. J. Lotz, Local Government Organization and Finance: Nordic Countries, [w:] Local Governance in Industrial Countries, pod red. A. Shah, Washington 2006, s. 234–258. https://www.researchgate.net/publication/268523692_Local_Governance_in_Industrial_Countries

10. M. Miemiec, Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec, Wrocław 2007, s. 141–170.

11. M. Błażej, Promocja Pampeluny w Polsce, Europie i na świecie; M. Bochenek: Promocja gminy Naantali przy pomocy Muminków; M. Kochan: Promocja regionu na przykładzie festiwalu muzyki rockowej w Danii; K. Kozak: Monachium jako stolica piwa i promocji Niemiec; J. Pondo: Rola Szampana w promocji Szampanii; [w:] Samorząd terytorialny w Europie – studia z nauk o administracyjnych, pod red. P. Szreniawskiego, http://scenotacja.comicgenesis.com/stweu1.pdf

12. Ł. Lewkowicz, Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013, s. 19-35. https://www.researchgate.net/publication/340579761_Euroregiony_na_pograniczu_polsko-slowackim_Geneza_i_funkcjonowanie

13. Ł. Lewkowicz, Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013, s. 35-53. https://www.researchgate.net/publication/340579761_Euroregiony_na_pograniczu_polsko-slowackim_Geneza_i_funkcjonowanie

14. P. Pięta, Koncepcje zarządzania Londynem w reformach Konserwatystów i Labourzystów, Societas et Ius 4/2015, s. 99–110. https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4196/SEI.2015.007%2CPieta.pdf?sequence=1

Literatura:

Literatura dodatkowa:

˗ Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna, pod red. R. Wiszniowskiego, Wrocław 2007.

˗ Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2006.

˗ Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008.

˗ Czaputowicz J., Administracja publiczna, Warszawa 2005.

˗ Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

- Local Governance in Industrial Countries, pod red. A. Shah, Washington 2006.

- Local Democracy and Local Government, pod red. L. Pipera i D. Wilsona, London 1996.

˗ Mołdawa T., Wojtaszczyk K. A., Małecki M., Administracja publiczna w procesie dostosowania państwa do Unii Europejskiej, Warszawa 2003.

- Samorząd terytorialny w Europie - studia z nauk administracyjnych, pod red. P. Szreniawskiego, Lublin 2009.

˗ Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Barańskiego, Toruń 2009.

˗ Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, pod red. L. Rajcy, Warszawa 2010.

˗ Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie, pod red. A. Lutrzkowskiego i J. Marszałek-Kawy, Toruń 2008.

˗ Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, pod red. A.K. Piaseckiego, Kraków 2010.

˗ Samorząd terytorialny, pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2005.

˗ Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2007.

˗ Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2004.

˗ Supernat J., Europejska przestrzeń administracyjna (zagadnienia wybrane), Wrocław 2005.

˗ Trzciński K., Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, Warszawa 2006.

˗ Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Barańskiego, Toruń 2007.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.